print

Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach

Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach

Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: sociálny pedagóg

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 39 hodín, dištančná 21 hodín

Podmienky na zaradenie uchádzačov: Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborného zamestnanca: sociálny pedagóg, ktorý spĺňa predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v časti V. Sociálny pedagóg.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Termín podania prihlášky: Priebežne, prihláška tu, príloha tu

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

-          absolvovanie najmenej 80% z 39 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

-          spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania

-          záverečná prezentácia

Cena kontinuálneho vzdelávania: 150,-EUR

Kontaktný formulár

=