print

Individuálny študijný plán letný semester 2018/2019 - len pre denných študentov

Kompletne vyplnenú žiadosť o individuálne štúdium s vyjadreniami príslušných subjektov (definovaných vo formulároch žiadostí) môžeš odovzdať na zaevidovanie do podateľne PF UMB najneskôr 5 dní (do 29. 1. 2019) pred začiatkom výučbovej časti letného semestra.

Žiadosť sa odovzdáva na príslušnom tlačive, ktoré je pre študentstvo k dispozícii na internetovej stránke študijného oddelenia fakulty. Súčasťou žiadosti musia byť hodnoverné relevantné doklady prislúchajúce k zdôvodneniu žiadosti.

https://www.pdf.umb.sk/studium/smernica-c-1-2018-o-individualnom-studiu-na-pf-umb-v-banskej-bystrici.html

 

 

Kontaktný formulár

=