print

Elektronický zápis na štúdium v AR 2018/2019 (vyššie ročníky)

Milé študentky, milí študenti, 

v termíne od 25. júna 2018 do 20. júla 2018 prebieha ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov/študentiek do vyšších rokov štúdia na akademický rok 2018/2019.

Zápis vykoná každý študent/ka denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2017/2018 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2018/2019 pokračovať v štúdiu na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti končiacich rokov bakalárskeho štúdia, ktorí si v akademickom roku 2018/2019 podali prihlášku na magisterské štúdium na Pedagogickej UMB v Banskej Bystrici.

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (viď. príloha).

V rámci elektronického zápisu študent/ka:

    1. potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2018/2019
    2. potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch
    3. vyberá si všetky predmety – povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2018/2019 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní
    4. potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2017/2018.

Po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné v zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemôže udeliť žiadne hodnotenie za akademický rok 2017/2018.

Elektronický zápis preto uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení za akademický rok 2017/2018.

Ak študent/ka zrealizoval predzápis v apríli 2018, skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak študent/ka nezrealizoval predzápis v apríli 2018, vytvorí si zápisný list na akademický rok 2018/2019, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

Študijné oddelenie po ukončení elektronického zápisu (po 20.7.2018) skontroluje všetkým študentom splnenie podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a zrealizovanie elektronického zápisu, následne potvrdí zápisný list na akademický rok 2018/2019 = študent/ka bude riadne zapísaný/á na akademický rok 2018/2019.

 Študent/ka, ktorý/á riadne zrealizoval/a elektronický zápis, nezúčastňuje sa žiadneho fyzického zápisu v septembri!

 Potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia na rodinné prídavky, na cestovné zľavy (vlakom, autobusom, MHD...) bude študijné oddelenie PF UMB potvrdzovať v úradných hodinách od 5. septembra 2018.

 Všetci študenti denného štúdia sú povinní vyplniť a doručiť na študijné oddelenie PF UMB v termíne do 14. 9. 2018 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu (viď. príloha).

 Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2018/2019, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 71 ods. 3) písm. b) a podľa smernice č. 7/2017 o školnom na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie PF UMB v termíne do 14. 9. 2018 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 pokračovať v štúdiu v štandardnej dĺžke, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Po skontrolovaní splnenia podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a vykonania elektronického zápisu študijné oddelenie v AiS2 stanoví študentovi výšku školného za externé štúdium. Študent je povinný v termíne do 31. 8. 2018 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške.

 Študent je povinný uhradiť školné za externé štúdium v plnej výške, bez možnosti splátok do termínu zápisu a jeho úhradu preukázať odovzdaním kópie dokladu o zaplatení na študijnom oddelení  pri zápise.

 Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=