Záverečné práce 2018/2019 -pokyny – Bc. Mgr. august 2019

 

Záverečné práce 2018/2019 - štátne skúšky Bc. Mgr. – august 2019
Študent/ka je povinný/á prihlásiť sa na augustový termín štátnej skúšky v systéme AIS časť štátne skúšky  Bc., Mgr. do 21. 6. 2019
Úradné hodiny na študijnom oddelení  upravené  - Bc., Mgr. od 18. 6. 2019  do 21. 6. 2019 utorok až  piatok: 8,30 - 12,00 hod., 13,00 - 14,00 hod., (do i po uvedenom dátume úradné hodiny platia ako v priebehu akademického roku).

Predloženie ZP školiteľovi: Bc. Mgr. do 17. 6. 2019
Opravný termín platí pre študentov, ktorí neuspeli pri ŠS v 1. riadnom termíne (v máji 2019)
predloženie ZP školiteľovi: 9.7. 2019

Vloženie ZP do CRZP: Bc. Mgr. do 21. 6. 2019
Opravný termín platí pre študentov, ktorí neuspeli pri ŠS v 1. riadnom termíne (v máji 2019)
odovzdanie ZP jej zaevidovanie do CRZP: 12. 7. 2019
Na študijné oddelenie je potrebné odovzdať Bc.
Mgr. do 21. 6. 2019
Opravný termín platí pre študentov, ktorí neuspeli pri ŠS v 1. riadnom termíne (v máji)
prihlásenie na štátnu skúšku 12. 7. 2019

 • 2 x záverečná práca (obsahuje kód záverečnej práce na titulnej strane, alebo na obale) - 1 práca by mala byť opečiatkovaná študijným oddelením a odovzdaná na katedre, podľa študijného programu, 
 • 2  x CD vo formáte PDF, obal musí obsahovať zmenšenú formu titulného listu bakalárskej resp. diplomovej práce (elektronická verzia práce musí byť identická s tlačenou verziou)
 • v prípade, že ste už jednu záverečnú prácu v tvrdej väzbe odovzdali na katedre + 1 CD, na študijné oddelenie prinesiete potvrdiť už len 1 záverečnú prácu a 1 CD.
 • študijné oddelenie potvrdí pečiatkou 1 x záverečnú  prácu a 1 x CD
 • 2 x licenčná zmluva len v slovenskom jazyku (vytlačená zo systému AIS) vložená v záverečnej práci a odovzdaná na katedru(šablóna  č. 31 platí od 1do 12 mesiacov, šablóna č. 59 platí od  13 do 36 mesiacov
 • 1x analytický list (zo systému AIS)1x vytlačený protokol o kontrole originality (zo systému AIS)  -  treba vytlačiť všetky strany kontroly originality, nestačí prvá strana
 • Študent/ka ktorý/á si nevložil/a Bc. a Mgr. do 21. 6. 2019 povinné súčasti štátnej skúšky v zmysle usmernenia nebude zaradený na štátne skúšky. 
 • Štátne skúšky, obhajoba ZP Bc. a Mgr. od 19. 8. 2019 – 28. 8. 2019
 • (presný harmonogram s menným zoznamom študentov bude zverejnený na stránke fakulty a na katedrách po 12. 7.  2019)
 • Študijné oddelenie zaradí všetkých prihlásených študentov už na konkrétny termín štátnej skúšky.
 • V zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 56/2011 a Univerzitnej smernice č. 12/2011 + Dodatok č. 1 k Smernici 12/2011  upozorňujeme všetkých študentov, že musia rešpektovať náležitosti záverečných prác, ich bibliografické registrácie, kontrolu originality podľa uvedených predpisov https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernice-poriadky-metodicke-pokyny/