Študijné oddelenie

Kde nás nájdete

Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Vážené študentky a študenti,
momentálne (vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID 19) nie sme vždy všetci fyzicky prítomní na pracovisku, pracujeme z domu. 
Pre prípad potreby telefonickej komunikácie so ŠO vám odporúčame riadiť sa uvedeným rozpisom služieb (telefonický kontakt je možný v čase od 8,00 - do 13,00 hod.). Podľa neho viete, kto je fyzicky prítomný.  V prípade, že potrebujete poslať potvrdenie o štúdiu, napíšte študijnej referentke, prípadne študijnému referentovi, ktorá/ktorý je na pracovisku v daný deň. Vašu požiadavku vybavia obratom.
 
Ďakujeme Vám za pochopenie a želáme vám v novom roku 2021 veľa študijných i osobných úspechov.
 
Vaše študijné oddelenie

 

8. 3. 2021

9.3. 2021

10.3. 2021

11.3. 2021

12.3. 2021

Duchlanská Romana

Fakulta

Dovolenka

homeoffice

homeoffice

Fakulta

Korčoková Janka

Dovolenka

Fakulta

homeoffice

homeoffice

Fakulta

Lakomčík Marián

Fakulta

homeoffice

homeoffice

Fakulta

homeoffice

Bajsová Ivona

Fakulta

homeoffice

Fakulta

homeoffice

Dovolenka

Študijné oddelenie administratívne zabezpečuje kompletnú študijnú agendu študentov od prijímacieho konania až po promócie. Poskytuje poradenskú činnosť spojenú so štúdiom v úradných hodinách v  zmysle vnútorných predpisov UMB.  Vysokoškolákom pomáha riešiť študijné problémy v súvislosti so vznikom, priebehom i ukončením štúdia.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Konzultačné hodiny:
V prípade vycestovania na SC ma, prosím,  vyhľadajte v najbližšom termíne konzultačných hodín. Informácie zatiaľ podá ŠO. Prosím študentov a študentky, aby so svojimi otázkami najprv kontaktovali pracovníčky študijného oddelenia.


Vedúca študijného oddelenia:

Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Vedenie študijného oddelenia
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 • Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
 • Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(2) Externé štúdium

 • Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
 • Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(3) Doktorandské štúdium (denná a externá forma)

 • Andragogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna práca
 • Pedagogika
 • Teológia

(4) Rozširujúce štúdium

 • Učiteľstvo výtvarného umenia

(5) Zahraniční študenti a študentky Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR) 


Referentky:

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Rigorózne konanie
Koordinátorka web portálu VŠ, web stránky PF UMB (časť študenti – študujem)
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 • Andragogika (Bc., Mgr.)
 • Evanjelikálna teológia (Mgr.)
 • Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
 • Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
 • Psychológia (Bc., Mgr.)
 • Sociálna pedagogika (Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

 (2) Externé štúdium

 • Andragogika (Bc., Mgr.)
 • Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
 • Sociálna pedagogika (Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo psychológie

 


 

Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, Technik

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. 115

Fakultný administrátor systému AiS2
Lokálny administrátor AiS2 – zmena hesla, obnovenie prístupu do AiS2
Tvorba rozvrhu
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia

 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo techniky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a liteatúry (Mgr.)

 


Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Motivačné štipendiá
Vydávanie archívnych potvrdení
Študentstvo so špecifickými potrebami
Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
 • Predškolská pedagogika (Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)

(2) Externé štúdium

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
 • Predškolská pedagogika (Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie