Štátne skúšky 2018/2019

Harmonogram Bc. a Mgr. štátnych skúšok od 19. augusta 2019 do 27. augusta 2019

Oznam pre študentov končiacich v bakalárskom učiteľskom štúdiu

Milý študent, milá študentka,
v prílohe Vám posielame "pomôcku" v podobe "tematických okruhov k príprave na štátne skúšky", ktoré by Vám mali pomôcť pripraviť sa na obhajobu ZP v časti pedagogicko-psychologickej a sociálno-vednej (tzv. spoločný základ). Uvedené tematické okruhy predstavujú rámcový integrovaný obsah pedagogicko-psychologických disciplín, ktoré študenti a študentky absolvovali počas bakalárskeho štúdia. Na štátnej skúške (v kontexte témy ZP) by ste mali preukázať schopnosť používať ich v širších psycho-didaktických súvislostiach (reagovať na otázky v kontexte ZP). Predstavujú základ pre odborové didaktiky v pokračujúcom magisterskom štúdiu.

Tematické okruhy k príprave na štátne skúšky

Želáme Vám ničím nerušenú prípravu na štátne skúšky a úspešné ukončenie štúdia.
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. - garantka ŠP