Sociálne, motivačné, tehotenské štipendiá

Ako študent/študentka môžete počas štúdia získať niekoľko druhov štipendií. Na UMB sú to tieto:

  • Sociálne štipendium
  • Tehotenské štipendium
  • Motivačné štipendium
  • Štipendium pre študentov a študentky doktorandského štúdia

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne.

Tehotnej študentke sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium.

Žiadosť doručiť s lekárskym potvrdením o tom, že začal  27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určený lekárom a potvrdením Sociálnej poisťovne o tom, že Vám nevznikol nárok na výplatu tehotenského. Žiadosť s prílohami zaslať  po 1. 4. 2021.

 Všetky potrebné informácie o sociálnom alebo tehotenskom štipendiu nájdete tu: https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html

Smernica č. 3/2021 o priznávaní tehotenského štipendia študentkám Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium sa poskytuje za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, výskumu, umeleckej alebo športovej činnosti. O motivačné štipendium netreba žiadať. Za vynikajúce plnenie študijných povinností sa štipendium priznáva až v ďalšom roku štúdia.

Na našej fakulte Vám v oblasti motivačných štipendií poskytne potrebné informácie referentka študijného oddelenia Mgr. Janka Korčoková, 048/4464264, janka.korcokova@umb.sk