Metodický pokyn PF UMB č. 1/2010 o uznávaní kreditov z predchádzajúceho štúdia