Smernica č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici

Individuálne štúdium sa na našej fakulte riadi Smernicou č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB.

V prípade nejasností sa včas obráťte na vedúcu študijného oddelenia alebo na svoju referentku študijného oddelenia.

Študenti, ktorým bolo schválené IŠP na letný semester 2020/201

Upozornenie

Pri vyplňovaní tabuľky Príloha č. 5 je študent povinný uviesť ku každému predmetu aj meno vyučujúceho, inak vyplnená tabuľka nebude akceptovaná. Vypĺňate len tabuľku kód predmetu,  názov predmetu a meno vyučujúceho - bez podpisu. Takto vyplnenú tabuľku potom pošlete na študijné oddelenie. Vyučujúcich nekontaktujete, komunikáciu s vyučujúcími zabezpečí študijné oddelenie. Príloha Zoznam schválených IŠP - viď príloha dole IŠP Prehľad LS 2020/2021 final.web

Milé študentky a študenti,

v súvislosti s blížiacim sa začiatkom letného semestra AR 2020/21 vás informujeme, že: 

vzhľadom k aktuálnej nepriaznivej pandemickej situácii upravujeme procesy podávania žiadostí o IŠP pre LS nasledovne: 

(1) Študenti, ktorí majú IŠP schválený na celý AR, nemusia podávať žiadne žiadosti na LS. 

(2) Študenti, ktorí majú IŠP schválený na ZS a dôvody jeho schválenia stále trvajú, je potrebné, aby si poslali správne a úplne vyplnenú žiadosť (zodpovedajúce tlačivo si stiahnuť z web stránky) elektronicky v určenom termíne - nie je potrebné vyjadrenie vedúcich katedier ani sprievodná dokumentácia v prípade, že je problematické ju kvôli pandemickej situácii získať (v prípade zdravotných dôvodov, ak lekári nie sú dostupní, resp. odvolaní na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s COVID 19). 

(3) Študenti, ktorí si podávajú novú žiadosť o schválenie IŠP v tomto AR, je potrebné, aby tak urobili elektronicky v určenom termíne na zodpovedajúcom tlačive s príslušnou sprievodnou dokumentáciou - nie je potrebné vyjadrenie vedúcich katedier (vaše žiadosti predložíme na posúdenie z úrovne ŠO). V prípade otázok súvisiacich so sprievodnou dokumentáciou v súlade s fakultnou Smernicou o IŠP, kontaktujte svoju študijnú referentku a študijného referenta ( do 24. januára 2021 výlučne elektronicky). 

Termín na prijímanie elektronicky podávaných žiadostí s príslušnou dokumentáciou: 29. 1. 2021 

Smernica PF UMB o IŠP je dostupná na linku: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernica-c-1-2018-o-individualnom-studiu-na-pf-umb-v-banskej-bystrici.html 

Žiadosti (podľa typu dôvodu v súlade so Smernicou o IŠP) sú dostupné na linku: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernica-c-1-2018-o-individualnom-studiu-na-pf-umb-v-banskej-bystrici.html 

V súčasnosti, až do odvolania, ŠO komunikuje so študentstvom výlučne elektronicky. Odporúčame vám sledovať aktualizované informácie v informačných systémoch PF UMB.