Smernica č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici

Individuálne štúdium sa na našej fakulte riadi Smernicou č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB.

Milé študentky a študenti,

v súvislosti s blížiacim sa začiatkom zimného semestra AR 2021/22 vás informujeme, že žiadostí o IŠP pre ZS je potrebné poslať do 14. 9. 2021.

Študenti, ktorí si podávajú žiadosť o schválenie IŠP v tomto AR na ZS, je potrebné, aby kompletnú vypísanú žiadosť spolu s vyjadrením vedúceho katedry príp. vedúcej katedry s príslušnou sprievodnou dokumentáciou odovzdali na študijné oddelenie. V prípade otázok súvisiacich so sprievodnou dokumentáciou v súlade s fakultnou Smernicou o IŠP, kontaktujte svoju študijnú referentku a študijného referenta ( do 10. 9 2021 výlučne elektronicky). 

Termín na prijímanie žiadostí s príslušnou dokumentáciou: 14. 9. 2021 Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Smernica PF UMB o IŠP je dostupná na linku: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernica-c-1-2018-o-individualnom-studiu-na-pf-umb-v-banskej-bystrici.html 

Žiadosti (podľa typu dôvodu v súlade so Smernicou o IŠP) sú dostupné na linku: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernica-c-1-2018-o-individualnom-studiu-na-pf-umb-v-banskej-bystrici.html 

V súčasnosti, až do odvolania, ŠO komunikuje so študentstvom výlučne elektronicky. Odporúčame vám sledovať aktualizované informácie v informačných systémoch PF UMB.