Smernica č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici

Individuálne štúdium sa na našej fakulte riadi Smernicou č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB.

V prípade nejasností sa včas obráťte na vedúcu študijného oddelenia alebo na svoju referentku študijného oddelenia.

Žiadosti o IŠP  v súlade s ustanoveniami príslušnej smernice pre letný semester 2019/2020 môžete podávať do 15. 1. 2020 na ŠO (spolu s vyjadrením katedry). Po uvedenom termíne žiadosť nebude akceptovaná.