Rigorózne konanie

Podávanie žiadosti v čase trvania opatrení v súvislosti so šírením corona vírusu Covid 19
Informácia aktualizovaná 5. 2. 2021
Postup uchádzača/čky o rigorózne konanie na PF UMB v Banskej Bystrici 

Uchádzač/ka o rigorózne konanie na PF UMB musí  najskôr emailom:

 • osloviť garanta/tku študijného programu  na príslušnej katedre ktorý/á Vám  určí konzultanta/tku rigoróznej práce. S konzultantom/tkou rigoróznej práce si dohodnete tému rigoróznej práce,             

 • potom vypíšete protokol o zadaní témy rigoróznej práce (3x),

  takisto vypíšete prihlášku na vykonanie rigoróznej skúšky (1x), ktorú zašlete emailom svojmu konzultantovi/konzultantke a ten ju následne pošle na študijné oddelenie. Po odsúhlasení katedrou Vás študijné oddelenie vyzve k doplneniu príloh k prihláške. Na podpis dekanovi fakulty prihlášku a protokoly predkladá študijné oddelenie. Prihlášku, ktorá spĺňa všetky náležitosti, dekan fakulty posúdi do 30 dní a od dňa vyjadrenia dekana fakulty študijné oddelenie písomne informuje uchádzača o svojom stanovisku, či prihlášku na rigorózne konanie schvaľuje.

 • Protokoly a prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky sa zadávajú  počas celého kalendárneho roka.

 • Uchádzač o rigorózne konanie musí priložiť k uvedeným dokladom potvrdenie o uhradení poplatku za rigorózne konanie.

 • Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona) je za rigorózne konanie 540 € a za vydanie diplomu je 50€ (poplatok za vydanie diplomu uhradí do 10 dní po úspešnom vykonaní rigoróznej práce) v zmysle aktuálnej Smernice o výške poplatkov spojených so štúdium na UMB v Banskej Bystrici.

   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

  Číslo účtu: IBAN  SK7581800000007000095590

  SWIFT/BIC: SPSRSKBA

  Variabilný symbol: za úkony rigorózneho konania 7042

  Variabilný symbol:  za úkony rigorózneho konania – vydanie diplomu 7052

  Špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka a medzery

  Konštantný symbol:  0308

  Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko rigorozanta

   

  K prihláške doložiť:
  overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu, aj absolventi PF UMB         
  overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu o jeho nostrifikácii (absolventi zahraničnej VŠ)
  overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške, aj absolventi PF UMB 
  overenú fotokópiu dodatku k diplomu, aj absolventi PF UMB
  osobné údaje rigorozanta
  životopis podpísaný
  ak je vydaný diplom na rodné meno, tak aj fotokópiu sobášneho listu
  doklad o uhradení poplatku 

 • Rigorózne konanie sa začína dňom schválenia prihlášky. Od tohto dátumu plynie uchádzačovi lehota na ukončenie rigorózneho konania, ktorá je 3 roky – tento termín je posledným dňom na odovzdanie rigoróznej práce podľa určeného postupu.

 

Na PF UMB máte možnosť vykonať aj rigorózne konanie.

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister/magisterka“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 8). 

Rigorózne konanie na PF UMB upravuje Smernica č. 5/2018.

Poplatok  - rigorózne konanie

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona)  na akademický rok 2020/2021 je za rigorózne konanie 540 € v zmysle aktuálnej Smernice o výške poplatkov spojených so štúdium na UMB v Banskej Bystrici, viď. Pokyny k rigoróznemu konaniu - prihlásenie.