Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijné oddelenie

 
Študijné oddelenie administratívne zabezpečuje kompletnú študijnú agendu študentov od prijímacieho konania až po promócie. Poskytuje poradenskú činnosť spojenú so štúdiom v úradných hodinách v  zmysle vnútorných predpisov UMB.  Vysokoškolákom pomáha riešiť študijné problémy v súvislosti so vznikom, priebehom i ukončením štúdia.
 

Úradné hodiny

Pondelok - neúradný deň
Utorok - 08:30 - 11:30   13:00 - 15:00 
Streda  - neúradný deň
Štvrtok - 08:30 - 11:30
Piatok - 08:30 - 11:30
 

Služba na telefóne počas úradných hodín 0918 370 930:

8:30 – 9:30            Mgr. Romana Duchlanská
9:30 – 10:30          Mgr. Janka Korčoková
10:30 – 11:30        Ivona Bajsová
13:00 – 14:00        Mgr. Marián Lakomčík
14,00 15,00        k dispozícii sú všetky študijné referentky a študijný referent


Obedňajšia prestávka: 12,00hod. - 13,00hod..
V prípade, že sa nedovoláte vyplňte kontaktný formulár, ktorý nájdete po kliknutí na študijnú referentku, študijného referenta a odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4227
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126

Konzultačné hodiny:
V prípade vycestovania na SC ma, prosím,  vyhľadajte v najbližšom termíne konzultačných hodín. Informácie zatiaľ podá ŠO. Prosím študentov a študentky, aby so svojimi otázkami najprv kontaktovali pracovníčky študijného oddelenia.


Vedúca študijného oddelenia:

Ivona Bajsová, vedúca študijného oddelenia

Ivona Bajsová, vedúca študijného oddelenia

Vedúca študijného oddelenia, vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048/4464248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A 004 - pozor zmena

Vedenie študijného oddelenia
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Zahraničné študentstvo - Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR
Vydávanie archívnych potvrdení podľa odborov
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

(2) Externé štúdium

(3) Doktorandské štúdium (denná a externá forma)

(4) Zahraniční študenti a študentky Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR) 


Referentky:

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A 003

Rigorózne konanie
Študentsvo so špecifickými potrebami
Koordinátorka web portálu VŠ, web stránky PF UMB (časť študenti – študujem)
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Vydávanie archívnych potvrdení podľa odborov
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 (2) Externé štúdium

 

 


 

Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, fakultný administrátor AiS2, referent pre štúdium a digitalizáciu vzdelávania

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. A 002

Fakultný administrátor systému AiS2
Lokálny administrátor AiS2 – zmena hesla, obnovenie prístupu do AiS2, správa  užívateľských kont/prístup do AIS2
Tvorba rozvrhu
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Podpora digitalizácie vo vyučovaní - poradenstvo
Motivačné štipendiá
Vydávanie archívnych potvrdení podľa odborov
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia

 


Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A003

Vydávanie archívnych potvrdení
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Agenda pedagogických a nepedagogických praxí
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

(2) Externé štúdium