Aktuálna výzva Erazmus+

Milé študentky a študenti,

aj v tomto roku sa môžete prihlasovať na zahraničné štúdium alebo stáž prostredníctvom programu Erazmus+ na akademický rok 2021/2022. Z dôvodu výnimočnej situácie bude možné sa v tomto roku prihlásiť ešte aj na letný semester 2020/2021, z dôvodu zapĺňania voľných miest, ktoré vznikli v dôsledku pandémie. V prípade záujmu o letný semester 2020/2021 doručte svoju prihlášku na Referát medzinárodných vzťahov PF UMB do 15. októbra 2020 (Dekanát č.dv.113 alebo emailom na anita.dienesova@umb.sk).

Prihláška na Erazmus+ 

Súčasťou príhlášky sú aj povinné prílohy:

  1. životopis v cudzom a v slovenskom jazyku
  2. motivačný list (v slovenskom ako aj cudzom jazyku)
  3. potvrdenie o členstve v študentskej organizácii (ak je študent členom)
  4. výpis výsledkov doterajšieho štúdia (akceptujeme len výpis výsledkov štúdia zo študijného oddelenia, ktoré bude vydávať bezplatne) 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referentku Ing. A. Dienešovú (anita.dienesova@umb.sk).

Pri plánovaní zahraničných študijných a pracovných pobytov odporúčame sledovať aktuálne usmernenia a vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“.