Začíname letný semester

Vážené študentky, vážení študenti, v pondelok 8. februára 2021 začína letný semester výučbou v dennom štúdiu podľa zverejneného rozvrhu. Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii a s ňou súvisiacimi opatreniami, až do odvolania prebieha výučba dištančnou metódou. Všetky pokyny k organizácii výučby nájdete v kurzoch jednotlivých predmetov v Moodli. Odporúčame vám pravidelne sledovať svoje študentské mailové kontá a riadiť sa pokynmi vyučujúcich. Obdobie výučby v prvom týždni do 15. 2. 2021 je spresňujúcim zápisom LS pre všetky roky štúdia. Využite tento čas na zodpovednú kontrolu zápisných listov a  ich prípadné úpravy podľa platných pravidiel a v súlade so ŠP UMB. V prípade potreby kontaktujte svojho kreditového koordinátora na katedre, resp. fakultného administrátora AiS2. Ak potrebujete kontaktovať študijné oddelenie, orientujte sa podľa rozpisu služieb zverejneného tu.
Zvlášť končiaci študenti a študentky dbajte na to, aby ste mali v zápisných listoch zapísané všetky predmety, vrátane štátnej skúšky. Aktuálna situácia komplikuje aj podmienky realizácie praxí, preto buďte trpezliví, vaši vyučujúci, zodpovední za praxe, hľadajú riešenia, ktoré vám priebežne komunikujú.
Buďte aktívni, sledujte aktualizované informácie o živote fakulty v  jej informačných systémoch, na webovej stránke a  sociálnych sieťach. Želáme vám úspešné plnenie študijných povinností v letnom semestri a dobré zdravie vám i  vašim blízkym.
Za vedenie PF UMB doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť