Upravený harmonogram štúdia 2019/2020 + doplňujúce informácie k nemu k 30. 3. 2020

Milé študentky, milí študenti,
vážené kolegyne, vážení kolegovia,

mesiac marec nás vystavil radikálnej zmene vo výučbe a zo dňa na deň sme prešli na dištančnú formu vzdelávania. Uvedená skutočnosť je pre nás všetkých novou výzvou, na ktorú sme neboli dostatočne pripravení. Preto vám ďakujeme za mimoriadne pokojný, zodpovedný a trpezlivý prístup. Veríme, že sa spoločne v tejto nezvyčajnej situácii dokážeme mnohému novému naučiť.

Z objektívnych dôvodov nie je možné postupovať podľa pôvodného harmonogramu štúdia. Na základe analýzy mnohých, v súčasnosti aktuálnych, skutočností, podnetov a otázok od vás a vyučujúcich sme vo vedení fakulty pristúpili ku kompromisnej úprave harmonogramu štúdia na PF UMB. Konečná verzia je výsledkom spoločných dohôd viacerých fakúlt a vedením našej univerzity. Upravený harmonogram nájdete tu.

(1) Výučba a obdobie na ukončovanie študijných povinností (nekončiace ročníky)

 • Prihlasovanie na predmety pre AR 2020/2021 – I. etapa prebehne v termíne 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 výlučne cez AIS2 . Odporúčania k postupu nájdete v samostatnej informácií.
 • Výučba v dennej aj externej forme štúdia sa predlžuje do 15. 5. 2020 a prebieha výlučne dištančnými metódami. Vyučujúci pritom využívajú všetky dostupné platformy a možnosti online vzdelávania, ako aj aktívnej komunikácie so študentstvom.
 • Výlučne dištančnou formou prebieha tiež priebežné a záverečné hodnotenie predmetov. Ak je vzhľadom na dištančnú metódu výučby potrebné prehodnotiť a zmeniť podmienky na ukončenie predmetu, vyučujúci sú povinní modifikované podmienky na ukončenie predmetu formulovať jasne a informovať o nich študentstvo a garanta/garantku študijného programu podľa pokynov vedenia fakulty.
 • Obdobie na ukončenie študijných povinností trvá od 18. 5. 2020 do 3. 7. 2020.
 • Vyučujúci vypíšu v AiS2 dostatočný počet termínov na ukončenie študijných povinností v dostatočnom predstihu a primeranom časovom rozložení, najneskôr do 11. 5. 2020.
 • Súvislá aj priebežná pedagogická prax, ako aj odborné praxe budú akceptované v rozsahu, v akom ich bolo možné reálne absolvovať pred zavedením mimoriadnych opatrení.
 • Mimoriadna situácia sa zohľadňuje aj pri ukončovaní študijných povinností podľa individuálnych študijných plánov, vrátane zahraničných mobilít (Erasmus+ alebo iné zahraničné mobility). Platnosť všetkých individuálnych študijných plánov sa predlžuje do 31. 8. 2020. Študentky a študenti sú povinní kontaktovať jednotlivých vyučujúcich a dohodnúť si modifikované podmienky a termíny ukončenia študijných povinností.
 • Fakultné kolo ŠVOUČ sa neuskutoční.

(2) Výučba a obdobie na ukončovanie študijných povinností (končiace ročníky, záverečné práce a štátne skúšky)

 • Výučbová časť letného semestra sa pre končiace študentstvo predlžuje o dva týždne. Výučba aj hodnotenie prebieha výlučne dištančnými metódami. Výučba v magisterskom štúdiu trvá do 9. 4. 2020, v bakalárskom štúdiu do 24. 4. 2020.
 • Tvorbu záverečných prác konzultujú študentky a študenti s vedúcimi prác elektronickou formou. Ak vedúci/vedúca práce vyhodnotí, že sa výskumná časť v súčasných podmienkach mimoriadnej situácie nedá plne realizovať, môže rozhodnúť o úprave zadania záverečnej práce (aj v systéme AIS2). V súvislosti s ich tvorbou rozumieme vašej náročnej situácii súvisiacej s  limitovanými možnosťami v dostupnosti odborných študijných zdrojov v požadovanej kvalite. Ubezpečujeme vás, že s tým počítame a budeme v primeranej miere zhovievaví.
 • Termín na odovzdanie diplomových prác sa predlžuje do 22. 5. 2020 (riadny termín) alebo do 3. 7. 2020 (opravný termín).
 • Termín na odovzdanie bakalárskych prác sa predlžuje do 12. 6. 2020 (riadny termín) alebo do 3. 7. 2020 (opravný termín).
 • Do príslušného termínu na odovzdanie záverečných prác musia končiace študentky a študenti magisterského a bakalárskeho štúdia splniť svoje študijné povinnosti. V rovnakých termínoch sa tiež prihlásia v systéme AiS2 na štátnu skúšku.
 • Záverečné práce, ako aj posudky na záverečné práce, sa odovzdajú výlučne v elektronickej podobe vložením do systému AiS2.
 • Štátne skúšky sa budú realizovať v magisterskom štúdiu 8. 6. – 19. 6. 2020, v bakalárskom štúdiu 22. 6. – 3. 7. 2020, v opravných termínoch 17. 8. – 28. 8. 2020.
 • O spôsobe realizácie štátnej skúšky bude študentstvo včas informované po vyjasnení legislatívnych možností a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

(3) Výučba a obdobie na ukončovanie študijných povinností – doktorandské štúdium

 • V doktorandskom štúdiu nedochádza k žiadnym zmenám. Platia všetky definované termíny v pôvodnom harmonograme.
 • O spôsobe realizácie obhajoby dizertačnej práce bude študentstvo včas informované po vyjasnení legislatívnych možností a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

Uvedomujeme si, že táto podoba harmonogramu nemusí byť konečná a prípadné ďalšie úpravy budú súvisieť s vývojom epidemiologickej situácie (vždy vás budeme včas informovať). Prosíme vás, aby ste naďalej sledovali aktualizované informácie v našich informačných systémoch a hlavne vašich študentských mailových schránkach.

Zároveň vás žiadame o trpezlivosť aj v komunikácii s vyučujúcimi, vedením fakulty a študijným oddelením. Všetci riešime, podobne ako vy, študenti, všetko online, takže čas reakcií na vaše maily sa môže predĺžiť.

V prípade núdze (ak nedostávate dlho odpovede na svoje otázky od konkrétnych vyučujúcich), kontaktujte priamo doc. Rovňanovú – prodekanku pre pedagogickú činnosť alebo dr. Šukolovú – prodekanku pre rozvoj a zabezpečovanie kvality. Vašim podnetom sa venujeme a prijímame na ich základe operatívne opatrenia.

Pri ťažkostiach so systémom AIS2 sa obracajte na katedrových koordinátorov a koordinátorky AISu, resp. priamo na fakultného koordinátora AISu Mgr. M. Lakomčíka.

Na záver
Tešíme sa na spoločné stretnutia v rôznych platformách virtuálneho priestoru. A už teraz avizujeme, že nám vyučujúcim chýbajú spoločné stretnutia v tom reálnom priestore našej fakulty. Tak sa opatrujte v dobrom zdraví. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí splniť všetky dôležité úlohy tohto akademického roka.

Vedenie PF UMB

Príloha ku stránke:
Upravený harmonogram na akademický rok 2019/2020