Študuj v zahraničí Erasmus+ 2020/2021, T:10.január 2020

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na 4 - 5 mesačné (max. 150 dní) mobility študentov za účelom štúdia v akademickom roku 2020/2021 v rámci programu ERASMUS+. Výber sa uskutoční na základe prihlášok študentov.

Hodnotiace kritériá:
- Študijné výsledky (prospech): max 40%
- ŠVOČ, reprezentácia: max 10 %
- Aktivity: max 15%
- Jazyková príprava: max 10 %
- Motivácia: max 10%
- Predbežný študijný plán: max 15 % (odporúčame postupovať podľa vzoru)

Podmienky:
- čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného univerzitného štúdia
- študenti končiacich ročníkov sa môžu uchádzať len o mobility v ZS 2020/2021 (okrem stáže)
- vyplnená prihláška na pobyt (s povinnými prílohami)
- jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
- neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

Prihlášku s prílohami je potrebné odovzdať do 10. januára 2020 fakultnej Erasmus administrátorke, dekanát PdF UMB č.dv. 113 (prízemie).

Bližšie informácie, zoznam zmluvných univerzít, ako aj formulár prihlášky je k dispozícii na webovej stránke PF UMB.