Oznam k epidemiologickej situácií a k začiatku semestra z 26. 9. 2020

Milé študentky a študenti,
vzhľadom k dynamickému vývoju epidemiologickej situácie vám na základe aktuálnej situácie zo dňa 26. 9. 2020 oznamujeme, že:

(1) Externá forma výučby prebieha naďalej výlučne dištančnou metódou podľa pokynov vyučujúcich. Výnimkou sú len predmety praktickej povahy zamerané na výcvik špecifických zručností a spôsobilostí. V tomto štádiu je rozhodnutie o metóde výučby uvedených predmetov v kompetencii vyučujúcich. Tí sú zároveň povinní vás informovať.

(2) Denná forma výučby začína v pondelok 28. septembra podľa zverejneného rozvrhu prevažne prezenčnou metódou. Vyučujúci sú kompetentní v súčinnosti s vedúcimi katedier a garantmi ŠP citlivo posúdiť možnosti a dopady rozhodnutia aj o zmene na dištančnú metódu tak, aby nenarušili logistiku výučby spojenú s vašimi presunmi medzi miestnosťami, budovami a fakultami.

(3) Apelujeme na vašu zodpovednosť vo vzťahu k ochrane vášho zdravia a zdravia zamestnancov UMB. Dodržiavajte všeobecné nariadenia RÚVZ a krízového štábu UMB a pokynov PF UMB o vstupe a pohybe v priestoroch fakulty a univerzity.

(4) V súčasnosti prebiehajú rokovania na úrovni vedenia univerzity o ďalšom postupe v organizácii výučby na UMB. V tejto súvislosti vám odporúčame pravidelne sledovať aktualizované oznamy zverejňované v informačných systémoch univerzity a fakulty, vrátane vašich študentských mailových kont.

Veríme, že spoločne náročný začiatok nového AR zvládneme. Vieme, že to nie je pre vás jednoduché. Podobne sme na tom aj my, ale veríme, že to spoločne zvládneme minimálne tak dobre, ako v letnom semestri minulého AR, ak nie lepšie.

V prípade akýchkoľvek nejasností a problematických situácií, kontaktujte svoje študijné referentky (záležitosti štúdia), vyučujúcich, vedúcich katedier alebo garantov a garantky ŠP, prodekanku pre pedagogickú činnosť. Sme pripravení poskytnúť vám potrebnú podporu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.