Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Opatrenia prijaté krízovým štábom PF UMB

Protiepidemiologické opatrenia na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Krízový štáb PF UMB v nadväznosti na Manuál pre vysoké školy a pre školské domovy vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB prijal nasledovné spresňujúce opatrenia na podmienky PF UMB

1. Zamestnanci i študenti pravidelne kontrolovať svoj zdravotný stav ešte pred príchodom na fakultu a v prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, alebo v prípade nariadenej karantény nevstupovať do priestorov PF UMB a oznámiť túto skutočnosť vedúcemu zamestnancovi (v prípade zamestnancov) alebo kontaktnej osobe (v prípade študentov).

2. Od inej verejnosti, ktorá nie je zamestnancom PF UMB alebo organizácie/prevádzky v sídle PF UMB, vyžadovať pri vstupe do budovy predloženie dokladu totožnosti a zaevidovať ich prítomnosť do knihy návštev a upozorniť na potrebu vykonať dezinfekciu rúk.

3. Zamestnanci PF UMB a študenti PF UMB sú povinní pri vstupe do budovy sa preukázať identifikačnou kartou zamestnanca alebo ITIC kartou a študenti ISIC kartou. Do termínu, kým nebude táto povinnosť odvolaná, budú do budovy s učebňovými blokmi bočné vchody uzatvorené. Do toho času bude používanie výťahov (uvedením do prevádzky) umožnené len v odôvodnených prípadoch (zdravotný stav, vek a pod.). Pri použití výťahov obmedziť počet osôb na max. 2 osoby v tom istom čase v jednom výťahu.

4. Osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osobám s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam neumožniť vstup do budovy.

5. Od všetkých osôb vstupujúcich do budovy vyžadovať použitie ochranného rúška a dezinfekciu rúk.
6. Zabezpečiť pravidelné a krátkodobé vetranie miestností.
7. Na pracovisku dodržiavať primeraný odstup najmenej 1,5 – 2 metre od ostatných osôb.
8. Pri vybavovaní pracovných a študijných záležitostí vstupovať do miestností podľa možností po jednom a dodržiavať sociálny odstup.
9. Obmedziť osobám zdržiavajúcim sa na pracovisku osobný kontakt s inými osobami na nevyhnutnú mieru a zdržať sa podávania rúk.
10. Na pracoviskách zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu povrchov pracovných plôch.
11. Študenti v čase prestávok vo vyučovaní sa podľa možnosti zdržujú v rámci svojej študijnej skupiny tak, aby na jednom mieste chodby alebo inej miestnosti na to určenej bola najviac len jedna študijná skupina.
12. Po skončení vyučovacieho procesu, pracovnej doby alebo účelu návštevy opustiť priestory PF UMB.
13. Pri vstupe do budovy pravidelne sledovať oznam o aktuálnom stave epidemiologickej situácie na PF UMB (zelená, oranžová alebo červená fáza) a správať sa podľa aktuálne platných pokynov.
14. V prípade, že v priebehu pracovnej doby, resp. výučby nastane náhle zhoršenie zdravotného stavu zamestnanca alebo študenta indikujúce akútne respiračné ochorenie alebo klinické príznaky ochorenia COVID 19, tento sa bezodkladne hlási na vrátnici PF UMB (hlavný vchod). Následne mu bude umožnené prečkať v izolácii v miestnosti na to určenej do doby zabezpečenia jeho odvozu do domácej karantény, resp. na lekárske vyšetrenie.
15. Do odvolania zrušiť všetky služobné cesty zamestnancov do zahraničia. Ak to bude však nevyhnutné, najprv cestu konzultovať s vedením PF UMB.
16. Obmedziť prijímanie zahraničných návštev iba na neodkladné prípady (habilitačné a inauguračné konanie a pod.) v priebehu mesiacov september a október 2020, prípadne do vydania ďalších pokynov. Prijatie zahraničných návštev v ďalšom období konzultovať s prodekankou pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie.
17. Všetci zahraniční študenti sa musia preukázať negatívnym testom buď pred nástupom na ubytovanie do študentských domovov (internátov) UMB alebo pred začiatkom prezenčnej výučby (28.9.2020). Študenti, ktorí sa budú pred začiatkom výučby ubytovávať na internátoch UMB odovzdajú potvrdenie priamo tam. Ostatní študenti môžu potvrdenie o negatívnom teste odovzdať na Referáte medzinárodných vzťahov na Pedagogickej fakulte (Dekanát, prízemie, č.dv.113, Ing. Anita Dienešová). Výsledok testu je možné zaslať aj elektronicky na anita.dienesova@umb.sk.

Kontaktná osoba pre zamestnancov a študentov pre prípad nahlásenia prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, alebo v prípade nariadenej karantény pred príchodom na PF UMB: PhDr. Martina Straková
Kontakt: martina.strakova@umb.sk, telefón – 048 446 4223; mobil - 0905622742

V Banskej Bystrici, 9. septembra 2020

V Banskej Bystrici, 9. septembra 2020

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
dekan, predseda Krízového štábu PF UMB

Pre opatrenia prijaté krízovým štábom UMB klik tu.