Individuálny študijný plán v zimnom semestri AR 2020/2021

Milé študentky a študenti,

onedlho sa končí obdobie na plnenie študijných povinností v letnom semestri AR 2019/2020. So začiatkom nového AR 2020/2021 súvisí aj administrácia žiadostí o povolenie individuálneho študijného plánuv súlade s kritériami fakultnej Smernice o individuálnom štúdiu na PF UMB a jej príloh.

  • Dokumentácia k IŠP je dostupná tu: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernica-c-1-2018-o-individualnom-studiu-na-pf-umb-v-banskej-bystrici.html
  • Upozornenie: termín na podávanie žiadostí pre ZS AR 2020/2021 je do 11. septembra 2020
  • Prijímané budú len kompletné žiadosti na predpísaných formulároch s potrebnými vyjadreniami definovaných subjektov, potvrdeniami a ďalšími relevantnými prílohami a v súlade s kritériami Smernice.
  • Študenti a študentky so ŠVVP konzultujú svoje žiadosti včas s fakultnou koordinátorkou doc. PaedDr. V. Belkovou, PhD.
  • V prípade individuálnych a mimoriadnych požiadaviek sa obráťte priamo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, otázky administratívneho charakteru adresujte referentke ŠO Mgr. R. Duchlanskej. Kontakty nájdete na webovej stránke.
  • Neúplné žiadosti a žiadosti doručené po definovanom termíne budú zamietnuté.