Dôležité informácie pre študentstvo, opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, aktualizované k 18. 3. 2020

Milé študentky a študenti PF UMB,
v nadväznosti na prijaté opatrenia UMB v súvislosti so šírením koronavírusu vás informujeme, že vám budeme včas, v súlade s aktuálnym vývojom situácie, komunikovať všetky aktuálne informácie súvisiace so zmenami prezenčnej výučby a zmenami dôležitých termínov v harmonograme AR 2019/2020 viacerými komunikačnými kanálmi:
1) cez centrálnu nástenku systému AIS2
2) cez študentské mailové kontá (sledujte pravidelne svoje študentské maily)
3) cez fakultný web a a sociálne siete ( fakultný /katedrový FB.... a pod.)

Počas prerušenia prezenčnej výučby sa riaďte pokynmi jednotlivých vyučujúcich, ktorí sú povinní organizovať výučbu dištančnou formou (vrátane konzultácií k tvorbe záverečných prác) prostredníctvom:
a) mailovej komunikácie
b) kurzov v LMS Moodle
c) vlastných web stránok
d) individuálna dohoda o vhodnej forme plnenia študijných povinností.

Odporúčame vám:
a) správať sa zodpovedne v súlade s odporúčaniami a nariadenými opatreniami štátnych orgánov,
b) využívať čas (okrem iného) aj na samoštúdium, tvorbu závrečených prác,
c) sledovať pravidelne aktualizované informácie na fakultnej stránke hlavne v sekcii ŠTUDENTI/AKTUÁLNE OZNAMY ALEBO AKTUALITY a univerzitnej web stránke na tomto odkaze a jej ďalších informačných systémoch.

Situácia sa stále veľmi dynamicky vyvíja a mení a v tejto chvíli nikto z nás nevie predikovať termín návratu do štandardného režimu. Veríme, že slušná, zodpovedná a včasná komunikácia, ako aj vzájomná dôvera a disciplína nám pomôžu prekonať toto náročné obdobie. Vedenie PF UMB

Informácia z rektorátu UMB z 18.3.2020 Forma výučby, ukončovanie predmetov a akademického roka

(1) V prípade, ak nebude možné pokračovať vo výučbe prezenčnou formou po 29. marci 2020, budeme hľadať riešenia zohľadňujúce špecifiká jednotlivých študijných programov. V rámci tejto alternatívy budú vyučujúci modifikovať požiadavky na ukončenie predmetov a zrealizuje sa len obdobie na ukončenie študijných povinností a štátne záverečné skúšky (o konkrétnych termínoch vás budeme aktuálne informovať).

(2) Upravené termíny harmonogramu akademického roka 2019/2020 zverejníme okamžite, ako to bude v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou možné.

(3) Odporúčame všetkým končiacim študentom a študentkám dôsledne komunikovať s vedúcimi záverečných prác možnosti úpravy prác, hlavne v prípadoch empirických prác (nemožnosť realizovať výskum v teréne). Termíny ich odovzdávania budeme aktualizovať.

(4) V prípade medzifakultných učiteľských kombinácií s FF a FPV budeme prijímať všetky zmeny termínov a procesov vo vzájomnej súčinnosti.

(5) Vzhľadom na mimoriadnosť situácie prosíme akademickú obec, aby akceptovala, že tento akademický rok sa nedokončí v štandardnom režime a budeme vyžadovať časovú flexibilitu študentstva a zamestnanectva v letnom období.

(6) Opakovane pripomíname dôležitosť sledovať pravidelne svoje študentské mailové kontá a tie primárne využívať na komunikáciu so zamestnancami fakulty.