Aktuálne informácie zo zasadnutia Grémia dekana PF UMB - 16.3.2020

Aktuálne informácie zo zasadnutia Grémia dekana PF UMB - 16.3.2020

(1) 1. etapa prihlasovania na predmety pre akademický rok 2020/2021 - podľa harmonogramu štúdia: 1. 4. - 30. 4. 2020
Fyzický predzápis sa konať nebude. V uvedenom termíne bude otvorený AiS2 pre prihlasovanie sa na všetky predmety (P, PV, V, spoločný základ). V prípade potreby kontaktujte mailom svojich katedrových kreditových koordinátorov a koordinátorky.

(2) Študentom v 3. roku bakalárskeho stupňa štúdia
Ak ukončujete štúdium v tomto akademickom roku a plánujete pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni štúdia, PV a V predmety si zapíšete do zápisných listov na portáli AiS2 až po zápise na štúdium (v prípade zmeny vás budeme informovať).

(3) Zmeny v termínoch Harmonogramu štúdia na PF UMB v ak. roku 2019/2020
Ako sme vás už informovali, pri súčasnom nepredvídateľnom vývoji situácie nedefinujeme zatiaľ žiadne nové termíny súvisiace s (1) dĺžkou semestrálnej výučby, (2) s obdobím na ukončovanie študijných povinností (aj pre študentov s IŠP), (3) s odovzdávaním záverečných prác a pod.

(4) Praxe
Uvedomujeme si, že kvôli zatvoreniu škôl a zariadení sa mnohým z vás nepodarilo zrealizovať priebežné praxe a ukončiť súvislú pedagogickú a odbornú prax. Ubezpečujeme vás, že budeme zohľadňovať mimoriadnu situáciu, v ktorej ste sa ocitli.

(5) Študijné oddelenie
Študijné oddelenie v období prerušenia prezenčnej výučby nevybavuje žiadne stránky v priamom fyzickom kontakte. V súčasnosti funguje v krízovom režime. S príslušnými referentkami a referentom komunikujte v pracovnej dobe výlučne mailom, resp. poštou.

Ubezpečujeme vás, že všetky dôležité informácie a termíny budeme aktuálne zverejňovať v informačných systémoch PF UMB. Je našim spoločným záujmom vytvoriť podmienky pre úspešný priebeh Vášho štúdia (v súčasnosti dištančnou formou v súčinnosti s vyučujúcimi).