Aktuálna informácia pre končiace študentstvo rozširujúceho štúdia v AR 2019/20

Aktuálna informácia pre končiace študentstvo rozširujúceho štúdia v AR 2019/20

Milé študentky a milí študenti rozširujúceho štúdia, 
oslovujeme vás v súvislosti s prijatými zmenami v harmonograme štúdia na PF UMB v  akademickom roku 2019/2020, v ktorom ukončujete svoje štúdium. Mimoriadna situácia súvisiaca so šírením Coronavírusu a ochorenia COVID19 je dôvodom prijatých mimoriadnych opatrení aj vo vzťahu k ukončovaniu vášho štúdia.

Podľa zverejneného upraveného harmonogramu by ste mali odovzdávať svoje záverečné práce v rovnakom termíne ako končiaci bakalári a bakalárky.

Na základe prerokovania relevantných pripomienok príslušných katedier a garantov študijných programov rozširujúceho štúdia v Grémiu dekana PF UMB (6. apríla 2020) sme rozhodli o ďalších úpravách v termínoch ukončovania vášho štúdia takto:

(1) Predloženie záverečnej práce vedúcemu prácedo 26. 6. 2020 (elektronicky)
(2) Odovzdanie záverečnej práce a jej vloženie do EZPdo 3. 7. 2020 (elektronicky)
(3) Hodnotenie záverečnej práce vedúcim prácedo 3. 7. 2020 (v systéme AIS2)
(4) Vkladanie oponentských posudkov do systému AIS2 – najneskôr 3 pracovné dni pred ŠS
(5) Prihlásenie sa na štátnu skúškudo 3. 7. 2020
(6) Štátne skúšky – obhajoba záverečnej práce – v termíne od 18. 8. – 28. 8. 2020 (o forme ŠS vás budeme včas informovať).

Pre úspešné ukončovanie vášho štúdia sa musíte prihlásiť v definovanom termíne na štátne skúšky (neodkladajte to na poslednú chvíľu). Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť len vtedy, ak máte predmet zapísaný v zápisnom liste.
Odporúčame vám skontrolovať si svoje zápisné listy v systéme AIS2 v súčinnosti so svojimi referentkami študijného oddelenia.

Zároveň vám odporúčame pravidelne sledovať aktualizované informácie na webovej stránke PF UMB.

V prípade potreby sa obráťte na príslušné garantky a garantov vášho štúdia alebo referentky študijného oddelenia.

Želáme vám úspešné ukončovanie študijných povinností.

Vedenie Pedagogickej fakulty UMB

V Banskej Bystrici dňa 14. apríla 2020