AED - SÁMELOVÁ, Simona. Hra ako prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa v školskom klube detí. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1145-4, s. 119-130.

AED - SÁMELOVÁ, Simona. Humanizačné aspekty edukačného procesu. In Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0534-7, s. 171-181.

ADF - SÁMELOVÁ, Simona. Integrácia teórie a praxe na učiteľských fakultách UMB. In Acta Humanica. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. ISSN 1336-5126, 2016, roč. 13, č. 2, s. 10-20.

AFD - SÁMELOVÁ, Simona - MORAVEC, Lukáš. Matej Bel Funtík - polyhistor minulosti ako výzva/odkaz pre súčasnú interdisciplinaritu vo vede. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/20). medzinárodná konferencia Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850). Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/20) : etika na Slovensku a v Európe (1751-1850). 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2284-5, s. 129-150.

AED - DULOVICS, Mário - SÁMELOVÁ, Simona. Prevalencia návykového správania vo vzťahu k vybraným online aktivitám u žiakov stredných škôl. In Behaviorálne závislosti v kontexte sociálneho fungovania : zborník vedeckých štúdií. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1747-0, s. 24-33.

ACB - HRONCOVÁ, Jolana et al. Sociológia výchovy a sociálna patológia pre pedagógov. Rec. Ján Danek, Václav Bělik. 1. vyd. Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020. 329 s. ISBN 978-80-89902-16-3.

 

Publikačná činnosť k 21.5.2021

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 09:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:00 - 09:00
Piatok
-
Štvrtok konzultačné hodiny pre študentov na FF a FPV na Tajovského, nutná dohoda vopred telefonicky, mailom

Kontaktný formulár

=