PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

Štúdium učiteľstva pedagogiky a psychológie ukončila v roku 2009 na PF UMB.V  tom istom roku nastúpila na denné doktorandské štúdium v odbore pedagogika, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému „Vývoj názorov na postavenie žiaka v didaktických procesoch na Slovensku po roku l945“. Ako doktorandka na katedre pedagogiky  bola členkou Akademického senátu. V roku 2010  úspešne absolvovala rigorózne pokračovanie a získala titul PaedDr. Na katedre pedagogiky pôsobí od akademického roku 2012/2013. Prednáša a vedie semináre v bakalárskych a magisterských študijných programoch, tiež v doplnkovom pedagogickom štúdiu.

Zameriava sa na výučbu predmetov Všeobecná pedagogika, Didaktika, Metodika hry a zábavy, Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít, Dejiny pedagogiky, Základy animácie, Didaktika pedagogiky, Sociológia výchovy, Sociológia výchovy a sociálna patológia, Filozofické, sociálne a pedagogické východiská edukácie, Metodika záujmovej činnosti a Metodika voľnočasových aktivít a tiež participuje na pedagogickej praxi študentov. Semináre a prednášky v rámci spoločného základu pre študentov učiteľstva vedie aj na Filozofickej fakulte a Fakulte prírodných vied. V doplňujúcom pedagogickom štúdiu sa zameriava na výučbu predmetov Základy pedagogiky a alternatívne pedagogické koncepcie a tiež Základy animácie.

Vo vedecko – výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť didaktiky, konkrétne postaveniu učiteľa a žiakov vo vyučovaní, motivácii žiakov, využívaniu metód a aktivizujúcich metód a didaktických zásad.

V rámci pedagogickej činnosti vedie a oponuje bakalárske a diplomové práce. Takisto je aj členka  štátnicových komisií v obidvoch stupňoch vzdelávania na Pedagogickej a Filozofickej fakulte,  ako aj na Fakulte prírodných vied UMB.

V roku 2014 sa zúčastnila v rámci programu ERASMUS mobility na  Pedagogickej  fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Katedre pedagogiky.  

Zúčastňuje sa celoživotného vzdelávania a rozširovania  vlastnej kvalifikácie s cieľom rozšíriť si svoje profesijné kompetencie. V roku 2013 absolvovala v rámci ďalšieho (celoživotného) vzdelávania realizovaného Centrom celoživotného vzdelávania pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj  vzdelávanie v programe Štatistika v spoločenských vedách (2013), v tomto  roku úspešne ukončila  aj program „Vysokoškolskej  pedagogiky“ pre učiteľov vysokých škôl. 

Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce  prezentuje v odborných časopisoch, zborníkoch a odborných publikáciách. Aktívne sa zúčastňuje aj  vedeckých konferencií a odborných seminárov na Slovensku a v zahraničí.  V roku 2014 jej vyšla monografia s názvom Žiak a jeho postavenie vo vyučovacom procese. V roku 2016 vydala v spoluatorstve učebné texty Filozofické, sociálne a pedagogické aspekty edukácie a v roku 2020 participovala na tvorbe učebných textov s názovm Sociológia výchovy a sociálna patológia.

 Od roku 2019 pôsobí aj ako tajomníčka Asociácie sociálnych pedagógov.


 HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI:

  • Všeobecná pedagogika
  • Všeobecná didaktika
  • Metodika hry a zábavy
  • Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít
  • Metodika záujmových činností
  • Dejiny pedagogiky
  • Sociológia výchovy a vzdelávania
  • Sociológia výchovy
  • Sociológia výchovy a sociálna patológia
  • Filozofické, sociálne a pedagogické východiská edukácie

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 09:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:00 - 09:00
Piatok
-
Štvrtok konzultačné hodiny pre študentov na FF a FPV na Tajovského, nutná dohoda vopred telefonicky, mailom

Kontaktný formulár

=