VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01             Educational ways of Roma children from socially disadvantaged backgrounds / Alica Petrasová, Štefan Porubský ; rec. Ladislav Horňák, Oľga Gyárfášová. - 1. vyd. - Praha : ExtraSystem Praha, 2017. - 118 s. [6,93 AH]. - ISBN 978-80-87570-37-1
[PETRASOVÁ, Alica (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%) - HORŇÁK, Ladislav (rec.) - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga (rec.)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01             Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl : (východiská výskumu) / Štefan Porubský, Marian Trnka ... [et al.] ; rec. Beata Kosová, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 136 s. [7,73 AH]. - ISBN 978-80-557-1687-9
[PORUBSKÝ, Štefan (19%) - TRNKA, Marian (19%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (12%) - POLIACH, Vladimír (21%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (9%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (10%) - OSVALDOVÁ, Zuzana (0,5%) - PETRÍK, Štefan (7%) - SIMANOVÁ, Lýdia (2%) - BASARABOVÁ, Barbara (0,5%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

AAB02             Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku / Beata Kosová ... [et al.] ; rec. Alexandra Bitušíková, Tomáš Janík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - 270 s. [20,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1588-9
[KOSOVÁ, Beata (42,1%) - HANESOVÁ, Dana (22%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (17,7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (5,9%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (3,4%) - PORUBSKÝ, Štefan (2,7%) - SOLLÁROVÁ, Eva (2,2%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (4%) - BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (rec.) - JANÍK, Tomáš (rec.)]

AAB03             Kariérový systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole / Ivan Pavlov ... [et al.] ; rec. Alica Petrasová, Jaroslav Veteška, Eva Vincejová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 120 s. [6,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1512-4
[PAVLOV, Ivan (35%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (20%) - KRYSTOŇ, Miroslav (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (20%) - TOMENGOVÁ, Alena (15%) - PETRASOVÁ, Alica (rec.) - VETEŠKA, Jaroslav (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.)]

AAB04             Inkluzívne vzdelávanie : dilemy a perspektívy / Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová ; rec. Andrej Rajský, Rastislav Rosinský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Mateja Bela - Belianum, 2017. - 102 s. [7,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1278-9
[VANČÍKOVÁ, Katarína (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (17%) - KOSOVÁ, Beata (33%) - RAJSKÝ, Andrej (rec.) - ROSINSKÝ, Rastislav (rec.)]

AAB05             Kurikulum základnej školy očami učiteľov : (empirické zistenia) / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Ľudovít Višňovský, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 176 s. [8,81 AH]. - ISBN 978-80-557-1154-6
[PORUBSKÝ, Štefan (10%) - KOSOVÁ, Beata (9%) - DOUŠKOVÁ, Alena (2%) - TRNKA, Marian (17%) - POLIACH, Vladimír (20%) - SABO, Róbert (5%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - ADAMCOVÁ, Eva (2%) - LYNCH, Zuzana (17%) - CACHOVANOVÁ, Radka (3%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

AAB06             Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Erich Petlák, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 220 s. [11,01 AH]. - ISBN 978-80-557-0838-6
[PORUBSKÝ, Štefan (13%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (12%) - TRNKA, Marian (10%) - POLIACH, Vladimír (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - SABO, Róbert (8%) - ADAMCOVÁ, Eva (13%) - LYNCH, Zuzana (3%) - CACHOVANOVÁ, Radka (4%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - PETLÁK, Erich (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)]

AAB07             Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : správa z výskumu / Alica Petrasová, Štefan Porubský ; rec. Oľga Gyarfášová, Ladislav Horňák. - 1. vyd. - Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2013. - 95 s. [6,55 AH]. - ISBN 978-80-89571-08-6
[PORUBSKÝ, Štefan (50%) - PETRASOVÁ, Alica (50%) - GYARFÁŠOVÁ, Oľga (rec.) - HORŇÁK, Ladislav (rec.)]

AAB09             Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte / Štefan Porubský ; rec. Eliška Walterová, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. - 130 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-80-557-0384-8
[PORUBSKÝ, Štefan (100%) - WALTEROVÁ, Eliška (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]. - Publikácia vychádza s finančnou podporou Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR č. projektu 009UMB-4/2011 pod názvom "Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy", realizovaného na Pedagogickej fakulta UMB v Banskej Bystrici.

AAB10             Škola v súčasnom svete : skrytý obraz budúcnosti / Štefan Porubský ; rec. Vlaďka Spilková, Vojtech Krim. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 70 s. [7,82 AH]. - ISBN 978-80-557-0435-7
[PORUBSKÝ, Štefan (100%) - SPILKOVÁ, Vladimíra (rec.) - KORIM, Vojtech (rec.)]. - Publikácia vychádza s finančnou podporou Kultúrno edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR KEGA č. projektu 009UMB-4/2011 pod názvom "Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy", realizovaného na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

AAB12             Problémy a perspektívy primárnej edukácie / Alena Doušková, Štefan Porubský a kol. ; rec. Gabriela Porubská, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. - 168 s. [9,79 AH]. - ISBN 978-80-557-0183-7
[DOUŠKOVÁ, Alena (11%) - FILIPIAK, Ewa (11%) - JANÍK, Tomáš (11%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (11%) - KORIM, Vojtech (11%) - KOSOVÁ, Beata (11%) - LUKÁŠOVÁ, Hana (11%) - PORUBSKÝ, Štefan (11%) - SPILKOVÁ, Vladimíra (11%) - PORUBSKÁ, Gabriela (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)]. - Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0026-07.

AAB13             Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989 / Beata Kosová, Štefan Porubský ; rec. Zdeněk Obdržálek, Ľudovít Višňovský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 169 s. [13,57 AH]. - ISBN 978-80-557-0275-9
[KOSOVÁ, Beata (60%) - PORUBSKÝ, Štefan (40%) - OBDRŽÁLEK, Zdeněk (rec.) - VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít (rec.)]. - Publikácia vyšla s finančnou podporou Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry MŠVVŠ SR KEGA č. projektu 009UMB-4/2011 pod názvom "Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy", realizovaného na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

AAB15             Učiteľ - diskurz - žiak : osobnostno-sociálny model primárnej edukácie / Štefan Porubský ; rec. Peter Gavora, Oľga Zápotočná, Milan Portík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2007. - 145 s. [8,05 AH]. - ISBN 978-80-8083-392-3
[PORUBSKÝ, Štefan (100%) - GAVORA, Peter (rec.) - ZÁPOTOČNÁ, Oľga (rec.) - PORTÍK, Milan (rec.)]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01             Introduction: Curriculum changes in the Visegrad Four countries three decades after the fall of communism / Tomáš Janík, Štefan Porubský.
In Curriculum changes in the Visegrad Four: Three decades after the fall of communism : studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics / (eds.) Tomáš Janík ...  [et al.]. - 1. vyd. - Münster : Waxmann, 2020. - ISBN 978-3-8309-4162-0. - S. 15-30.
[JANÍK, Tomáš (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

ABC02             Curriculum changes in the Slovak Republic: A country waiting for major reform / Štefan Porubský, Beata Kosová, Petra Fridrichová.
In Curriculum changes in the Visegrad Four: Three decades after the fall of communism : studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics / (eds.) Tomáš Janík ...  [et al.]. - 1. vyd. - Münster : Waxmann, 2020. - ISBN 978-3-8309-4162-0. - S. 121-143.
[PORUBSKÝ, Štefan (70%) - KOSOVÁ, Beata (20%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (10%)]

ABC03             Curriculum changes in the V4 countries three decades after: A closer look / Tomáš Janík ... [et al.].
In Curriculum changes in the Visegrad Four: Three decades after the fall of communism : studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics / (eds.) Tomáš Janík ...  [et al.]. - 1. vyd. - Münster : Waxmann, 2020. - ISBN 978-3-8309-4162-0. - S. 145-155.
[JANÍK, Tomáš (25%) - PORUBSKÝ, Štefan (25%) - CHRAPPÁN, Magdolna (25%) - KUSZAK, Kinga (25%)]

ABC04             Slovak Republic / Beata Kosová, Štefan Porubský.
In The education systems of Europe. - 2. [aktual.] vyd. - Cham : Springer International Publishing, 2015. - ISBN 978-3-319-07472-6. - S. 725-742 [1,30 AH].
[KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]. - Kapitola je evidovaná v databáze Scopus.

ABC05             The Slovak educational system / Beata Kosová, Štefan Porubský.
In European education (and training) systems / rec. Piotr Błajet, Wojciech Maliszewski. - 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. - ISBN 978-83-8019-017-7. - S. 295-314 [1,14 AH].
[KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

ABC06             Slowakische Republik = Slovenská Republika / Štefan Porubský, Beata Kosová.
In Die Bildungssysteme Europas / zost. Hans Döbert ... [et al.]. - 1. vyd. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2010. - ISBN 978-3-8340-0658-5. - S. 703-719 [1,50 AH].
[PORUBSKÝ, Štefan (50%) - KOSOVÁ, Beata (50%)]

ADE Vedecké práce v zahraničných časopisoch

ADE04             Educational transformation in Slovakia : the ongoging search for a solution / Beata Kosová, Štefan Porubský.
In Orbis scholae : The Transformation of Educational Systems in the Visegrád Countries. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. - ISSN 1802-4637. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 109-130.
[KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

ADE05             Slovenská cesta transformácie edukačného systému po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania / Beata Kosová, Štefan Porubský.
In Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. - Brno : Česká pedagogická společnost, 2011. - ISSN 1211-4669. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 35-50.
[KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

ADM01            Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku = Problem of standardisation of teacher profession in the context of teacher professional development in Slovakia / Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov.
In Orbis scholae : Standardy v učitelské profesi. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2014. - ISSN 1802-4637. - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 23-46.
[PORUBSKÝ, Štefan (40%) - KOSOVÁ, Beata (30%) - PAVLOV, Ivan (30%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED02             Didaktická znalosť obsahu ako súčasť profesijnej výbavy učiteľa primárneho stupňa školy / Štefan Porubský.
In Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch / ed. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová ; rec. Beata Kosová, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2009. - ISBN 978-80-8083-902-4. - S. 236-240.
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

AED04             Elementárna didaktika ako teoretické východisko nadobúdania učiteľských kompetencií / Alena Doušková, Štefan Porubský.
In Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi : odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy / ed. Alena Doušková, Štefan Porubský ; rec. Marta Černotová, Viera Kurincová, Nadežda Vladovičová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-899-X. - S. 12-16.
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

AED05             Rozvíjanie didaktických zručností a odborná učiteľská prax / Alena Doušková, Štefan Porubský.
In Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi : odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy / ed. Alena Doušková, Štefan Porubský ; rec. Marta Černotová, Viera Kurincová, Nadežda Vladovičová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-899-X. - S. 24-30.
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01             The link between self-efficacy of doctoral student and perceived characteristics of study / Denisa Šukolová, Štefan Porubský. - Spôsob prístupu: http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=727:quaere-2018.
In QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 27. - 29. června 2018. Roč. 8 [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. - ISBN 978-80-87952-26-9. - S. 987-996.
[ŠUKOLOVÁ, Denisa (90%) - PORUBSKÝ, Štefan (10%)]

AFC02             Possibilities and perspectives of inclusive education in Slovakia as a result of comparing historical development of two school educational systems / Štefan Porubský, Katarína Vančíková, Terézia Vaníková. - Spôsob prístupu: https://library.iated.org/publications/ICERI2017.
In ICERI 2017 : 10th international conference of education, research and innovation, 16.-18.11.2017, Seville : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2017. - ISBN 978-84-697-6957-7. - online, pp. 2242-2249.
[PORUBSKÝ, Štefan (35%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (35%) - VANÍKOVÁ, Terézia (30%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC03             Expectations versus reality perception of the curriculum reform in terms of its main actors / Petra Fridrichová, Štefan Porubský, Vladimír Poliach.
In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 22-31 August, 2016, Albena, Bulgaria : social sciences & arts : conference proceedings. Vol. 1, book 1, psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2016. - ISBN 978-619-7105-70-4. - ISSN 2367-5659. - S. 749-756.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (34%) - PORUBSKÝ, Štefan (33%) - POLIACH, Vladimír (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC04             Curricular reform participants in primary schools from teachers´perspective / Petra Fridrichová, Štefan Porubský, Vladimír Poliach.
In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 22-31 August, 2016, Albena, Bulgaria : social sciences & arts : conference proceedings. Vol. 1, book 1, psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2016. - ISBN 978-619-7105-70-4. - ISSN 2367-5659. - S. 655-662.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (33%) - PORUBSKÝ, Štefan (34%) - POLIACH, Vladimír (33%)]. - Člábnok je evidovaný v databáze WoS.

AFC05             Postoje učiteľov ku školskej reforme - základný predpoklad jej úspechu / Beata Kosová, Štefan Porubský.
In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu [elektronický zdroj] : sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu, konané ve dnech 16. - 18. září 2015 v Plzni / rec. Jan Šiška, Ladislav Podroužek, Dagmar Šafránková. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. - ISBN 978-80-261-0551-0. - CD-Rom, s. 161-167.
[KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

AFC06             School reform in Slovakia from the perspective of teachers as its participants / Petra Fridrichová, Beata Kosová, Štefan Porubský. - Spôsob prístupu: http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1467&lang=en.
In SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 1. Volume 2, Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Education and educational research. - 1. vyd. - Albena : STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-45-2. - ISSN 2367-5659. - S. 863-870.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (34%) - KOSOVÁ, Beata (33%) - PORUBSKÝ, Štefan (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC07             Normalizačná vzdelávacia politika v Československu, historický determinant školských reforiem na Slovensku po roku 1989 = Normalizing education policy in Czechoslovakia - historical determinant of school reforms after 1989 in Slovakia / Štefan Porubský.
In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012 : sborník příspěvků / ed. Věra Ježková ; rec. Martin Chvál, Vladimíra Spilková ... [et al.]. - Praha : Univerzita Karlova, 2012. - ISBN 978-80-7290-620-8. - S. 638-646.
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

AFC08             O zmysle profesionality učiteľa primárneho stupňa školy v čase edukačných pochybností = The meaning of primary teacher professionalism in a time of an educational doubt / Štefan Porubský.
In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace : sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. - 17. února 2011 v Praze / ed. Stanislav Bendl, Michal Zvírotský ; rec. Drahomíra Holoušová, Tomáš Kasper. - Brno : Tribun EU, 2011. - ISBN 978-80-263-0064-9. - S. [1-6].
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

AFC09             Problém profesijných kompetencií učiteľa primárneho stupňa školy vo vzťahu k jeho znalostiam obsahu učiva = Pedagogical content knowledge as a part of a primary teacher´s professional competencies. / Štefan Porubský.
In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, uskutečněné v rámci výzkumného projektu APVV-0026-07, Ostrava, 14. 1. 2010 / zodp. red. Radmila Burkovičová ; rec. Marta Faberová, Jitka Šimíčková. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-771-7. - S. 416-423.
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

AFC10             Teacher´s pedagogical ideals and beliefs - the possibilities and limits of the primary education reform within the dynamic social nad economical changes = Pedagogické ideály a presvedčenia učiteľa - možnosti a medze reformy primárneho vzdelávania v podmienkach dynamických sociálnych a ekonomických zmien / Štefan Porubský.
In Navigating in educational contexts: identities and cultures in dialogue : 14th biennial conference of International study association on teachers and teaching, 1 - 4 July 2009, Rovaniemi, Finland / ed. Outi Ylitapio-Mäntilä, Marja-Leena Porsanger. - 1. ed. - Rovaniemi : University of Lapland, 2009. - ISBN 978-952-484-303-4. - S. [1-11].
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

AFC11             Vývojové scenáre primárnej školy alebo učiteľ v sieti vzdelávacích doktrín = Developmental trends of primary education or a teacher in a net of educational doctrines / Štefan Porubský.
In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu : sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV, Ostrava, 9.-11. září 2009 / ed. Zuzana Sikorová, Martin Malčík, Karel Pavlica ; rec. Julius Sekera, Erika Mechlová. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-7368-769-4. - S. 174-182.
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

AFC12             Diskurzívne poňatie výučby ako pokus a prekonanie kontrapozície tradičnej a humanistickej pedagogiky / Štefan Porubský.
In Proměny pedagogiky : sborník příspěvků z 13. konference ČPdS, Praha 3. - 4. února 2005 / ed. Jiří Prokop, Marta Rybičková ; rec. Josef Maňák, Miroslava Váňová. - Praha : Univerzita Karlova, 2005. - ISBN 80-7290-226-1. - S. 148-154.
[PORUBSKÝ, Štefan (100%)]

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BBA01             Teacher training in Slovak Republic / Beata Kosová, Štefan Porubský.
In International Handbook of Teacher Education / ed. K. G. Karras, C. C. Wolhuter. Vol. 3. - Revised and augmented edition. - Nicosia : HM Studies and Publishing, 2019. - ISBN 978-9963-2415-7-6. - Pp. 241-256 [1,6 AH].
[KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]

EAJ Odborné preklady publikácií

EAJ01              Partnerstvo školy a rodiny : kurz pre vysoké školy pripravujúce učiteľov materských a základných škôl / Jasquelin J. Jonesová, Susan C. Ignelziová ; prel. Martina Palkovičová, Štefan Porubský. - 1. vyd. - Žiar nad Hronom : Nadácia Škola dokorán, 2001. - 116 s. [5,80 AH]. - ISBN 80-968292-5-4
[PALKOVIČOVÁ, Martina (50%) (prekl.) - PORUBSKÝ, Štefan (50%) (prekl.)]

EAJ02              Výchovno-vzdelávací program orientovaný na dieťa : kurz pre vysoké školy pripravujúce učiteľov materských a základných škôl / Ivan P. Isenberg ... [et al.] ; prel. Zita Baďuríková, Štefan Porubský. - 1. vyd. - Žiar nad Hronom : Nadácia Škola dokorán, 2001. - 149 s. [7,45 AH]. - ISBN 80-968292-7-0
[PALKOVIČOVÁ, Martina (50%) (prekl.) - PORUBSKÝ, Štefan (50%) (prekl.)]

 FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01               Curriculum changes in the Visegrad Four: Three decades after the fall of communism : studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics / (eds.) Tomáš Janík ...  [et al.]. - 1. vyd. - Münster : Waxmann, 2020. - 162 s. [8,40 AH]. - ISBN 978-3-8309-4162-0
[JANÍK, Tomáš (25%) (editor) - PORUBSKÝ, Štefan (25%) (editor) - CHRAPPÁN, Magdolna (25%) (editor) - KUSZAK, Kinga (25%) (editor)]

FAI02               Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici / ed. Štefan Porubský, Zuzana Lynch ; rec. Ivan Pavlov, Bronislava Kasáčová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 278 s. [13,95 AH]. - ISBN 978-80-557-1024-2
[PORUBSKÝ, Štefan (50%) (editor) - LYNCH, Zuzana (50%) (editor) - PAVLOV, Ivan (rec.) - KASÁČOVÁ, Bronislava (rec.)]

FAI03               Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte / ed. Štefan Porubský ; rec. Erich Petlák, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 220 s. [11,01 AH]. - ISBN 978-80-557-0838-6
[PORUBSKÝ, Štefan (100%) (editor) - PETLÁK, Erich (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)]

FAI04               Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi : odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy / ed. Alena Doušková, Štefan Porubský ; rec. Marta Černotová, Viera Kurincová, Nadežda Vladovičová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - 120 s. [6,50 AH]. - ISBN 80-8055-899-X
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) (editor) - PORUBSKÝ, Štefan (50%) (editor) - ČERNOTOVÁ, Marta (rec.) - KURINCOVÁ, Viera (rec.) - VLADOVIČOVÁ, Nadežda (rec.)]

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=