Schválená téma dizertačnej práce - študijný program predškolská a elementárna pedagogika (pre rok 2021/2022)

 

Inovatívna výučba a inovatívni učitelia na 1. stupni ZŠ ako potenciál systémovej reformy školského vzdelávania

Anotácia: Zavádzanie pedagogických inovácií do procesu výučby je na verejnosti považované za jeden z indikátorov dobrého učiteľa. Rovnako i úsilie o kurikulárne reformy po roku 1989 bolo zdôvodňované potrebou inovácie vzdelávacieho procesu. Dizertačné práca bude riešiť otázky:

  1. Aké druhy, typy a podoby pedagogických inovácií sa vyskytujú na 1. stupni ZŠ na Slovensku?
  2. Odkiaľ inovatívni učitelia čerpajú inšpiračné zdroje pre svoje inovácie?
  3. Ako inovatívni učitelia interpretujú nimi uplatňované inovatívne prvky v procese výučby?
  4. Do akej miery sú identifikované pedagogické inovácie podopreté širšími teoretickými konceptmi a výskumnými zisteniami?
  5. Do akej miery sa zistené pedagogické inovácie môžu stať reálnym zdrojom systémových vzdelávacích reforiem?

Problematika bude skúmaná na báze výskumného dizajnu, ktorý bude mať podobu multimetodického výskumu, ktorý bude kombinovať viaceré postupy jednej paradigmy pri zbere a analýze dát (naratívny rozhovor, štruktúrovanie konceptov, riadené pozorovanie a pod.). Výsledkom bude konceptuálna mapa využívania pedagogických inovácií slovenskými učiteľmi na 1. stupni ZŠ s ich interpretačnými schémami a s potenciálom ich aplikácie v možnej systémovej reforme školského vzdelávania na Slovensku.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=