Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

VZDELANIE
• Pedagogická fakulta UK v Trnave – odbor učiteľstvo pre roč. 1. až 4. základnej školy
• Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici - odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis
• Štátna rigorózna skúška (PaedDr.) - Pedagogická fakulta UK v Trnave – odbor učiteľstvo pre roč. 1. až 4. základnej školy (metodika vyučovania predmetov o prírode a spoločnosti)
• Obhajoba dizertačnej práce (PhD.) "Rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom pedagogického textu s dôrazom na kognitívne funkcie" - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
• Obhajoba habilitačnej práce (Doc.) v odbore 1. 1. 4. Pedagogika "Vývojové determinanty a perspektívy školskej edukácie na Slovensku"

• Vymenovanie za profesora v odbore 1. 1. 4. Pedagogika "Možnosti ďalšieho rozvoja školského vzdelávania na Slovensku v konfrontácii globálnych trendov a národných špecifík"

PRAX
1980 – 85 ZŠ Hliník nad Hronom - učiteľ na 1. st. ZŠ
1985– 96 ZŠ Žiar nad Hronom, Ul. M.R. Štefánika - učiteľ na 2. stupni ZŠ
1985 – 89 zástupca riaditeľa ZŠ
1989 – 96 riaditeľ ZŠ
1996 – 2000 Nadácia škola dokorán Žiar nad Hronom – národný a medzinárodný školiteľ učiteľov na preprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania (realizovanie vzdelávania, okrem SR, v ČR, Chorvátsko, Albánsko, Bulharsko)
2000 – doteraz
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
2000 – 2012: odborný asistent
2012 – doteraz: docent
2005 – 2007: prodekan pre rozvoj, zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
2010 – 2014: prorektor UMB pre vzťahy s verejnosťou

2015 - 2017: poverený vedením Centra edukačného výskumu PF UMB (CEV PF UMB)

2017 - doteraz: dekan PF UMB

HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI
• problematika školskej edukácie a vzdelávacej politiky v historických a medzinárodných súvislostiach
• školské a kurikulárne reformy

• všeobecná didaktika

• všeobecné otázky a problémy edukácie na primárnom stupni školy
• problematika školskej edukácie žiakov zo sociálne a kultúrne znevýhodňujúceho prostredia
ŠTUDIJNÉ POBYTY
1996: USA (Washington, D.C., New York) Children´s Resources International Inc. Washington D.C. v spolupráci s Georgetown University vo Washingtone D.C. a University New York - program STEP BY STEP
1998: Maďarsko (Budapešť) International Institute For Social Change a Open Society Institute - Facilitative Leadership
1998: USA (Flint - Michigan) The National Center For Community Education - Community Education Leadership
2002: Rumunsko (Bukurešť) Step by Step Standard Orientation - org. Inetrnational Step by Step Association a University of Colorado: Hodnotenie a meranie kvality pedagogických programov
2011: Česká republika (Praha) Pedagogická fakulta Karlovej Univerzity Praha
2012: Holandsko (Zwolle) - Windesheim University Zwolle
PROJEKTY
VEDECKO-VÝSKUMNÉ
1. Štátna objednávka: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa
2. Vedecko-výskumný projekt APVV-0026-07: Profesia „učiteľ predprimárnej edukácie" a „učiteľ primárnej edukácie" v dynamickom poňatí
3. KEGA- č. projektu 009UMB-4/2011 pod názvom „Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy", realizovaného na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
4. Vedecko-výskumný projekt APVV -0713-12: Implementácie kurikulárnej reformy v základných školách na Slovensku –zodpovedný riešiteľ

5. Vedecko-výskumný projekt APVV  - 16 - 0458 Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl - zodpovedný riešiteľ
VZDELÁVACIE
1. Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zriadenie Vzdelávacieho a konzultačného centra pre Rómov. SR- 995- 02: Program tolerancie k menšinám PHARE, 2002.
2. Teachers for Multilinqual and Multiethnic Europe- Sokrates/Commenius 2. 1.
3. Better Conditions for Roma Self-realisation in Education System – PHARE SR 0002.01.010005
4. Zlepšenie prístupu k vzdelaniu – prostriedok proti diskriminácii na trhu práce - projekt č. 70/04 – I/33 – 1.2 EQUAL

INÉ
• Člen medzinárodnej redakčnej rady časopisu ORBIS SCHOLAE (od roku 2007). Vydáva Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta
• Člen redakčnej rady internetového časopisu PEDAGOGIKA SK

• Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Masarykovej Univerzity Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:30 - 09:30
Piatok
-
ZS 2019/2020 (na dekanáte PF UMB č. 309)

Kontaktný formulár

=