Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2000. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike vzdelávacích reforiem na Slovensku a vo svete, otázkam tvorby kurikula a výučby na primárnom stupni školy, pedagogickým inováciám a vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V predchádzajúcom období pôsobil ako učiteľ základnej školy (1. stupeň ZŠ, dejepis), bol riaditeľom ZŠ. Pôsobil ako medzinárodný školiteľ učiteľov programu Krok za krokom, ktorý realizuje medzinárodná organizácia International Step by Step Association. Na tejto pozícii pôsobil  na Slovensku, v Českej republike, v Bulharsku a v Albánsku.  V súčasnosti pôsobí aj ako lektor neziskovej organizácie Škola dokorán, ktorá sa venuje vzdelávacím programom orientovaným na  deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

Absolvoval študijné pobyty a školenia v USA (Washington, D.C., New York) Children´s Resources International Inc. Washington D.C. v spolupráci s Georgetown University vo Washingtone D.C. a University New York - program STEP BY STEP; v  Maďarsku (Budapešť) International Institute For Social Change a Open Society Institute - Facilitative Leadership; v USA (Flint - Michigan) The National Center For Community Education - Community Education Leadership; v Rumunsku (Bukurešť) Step by Step Standard Orientation - org. Inetrnational Step by Step Association a University of Colorado: Hodnotenie a meranie kvality pedagogických programov; v Slovinsku (Moravské Toplice) seminár nadnárodného partnerstva KHETANES; vo Fínsku (Aulanko) Training the Roma in three countries. The 3rd seminar of TCA; v Českej republike (Praha) Pedagogická fakulta Karlovej Univerzity Praha a v Holandsku (Zwolle) - Windesheim University Zwolle, vo Fínsku (Jyväskylä) Faculty of Education University of Jyväskylä.

Od roku 2018 je profesorom v odbore pedagogika. Vyučuje predmety teória rozvoja osobnosti žiaka, didaktika, vzdelávacia politika a akademické písanie.  Okrem Vedeckej rady UMB a PFUMB je členom vedeckých rád na Pedagogickej fakulte Masarykovej Univerzity Brno, Pedagogickej fakulte Univerzity Hradec Králové, Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava, Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity Prešov, Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho Komárno. Je členom redakčných rád časopisov Orbis Scholae (UK Praha), The New Educational Review (international scientific journal). Od roku 2021 je šéfredaktrom časopisu Pedagogické rozhľady. Je členom redakčnej rady Štátneho pedagogického ústavu a členom Hlavnej koordinačnej skupiny ŠPÚ, ktorá pripravuje kurikulárnu reformu. 

Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami Škola dokorán n. o., Komenského inštitút a International Step by Step Association.  

 

Professional background 

I am a professor of pedagogy at  the Department of Primary and Preschool Education at the Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. My current research and academic interests are focus on the issues of educational reforms in Slovakia, curriculum, and teaching and learning at primary school, innovations in the educational practice, education of children from socially disadvantaged backgrounds.

Previous positions – teacher at primary and lower secondary school, head of basic school. International master teacher trainer of Step by Step Program, organized by International Step by Step Association. I did teacher trainings in Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, and Albania. I also work as a lecturer for Wide Open School non-profit organisation focusing on education of children with socially disadvantaged background.  

I was on study stays or training in the USA (Washington, D.C., New York) Children´s Resources International Inc. Washington D.C. in cooperation with Georgetown University Washington D.C. and University New York – Step by Step program;   Hungary (Budapest) International Institute For Social Change a Open Society Institute - Facilitative Leadership; the USA (Flint - Michigan) The National Center For Community Education - Community Education Leadership; Rumania (Bucharest) Step by Step Standard Orientation - org. International Step by Step Association and University of Colorado; v Slovenia (Moravske Toplice) international partnership KHETANES; Finland (Aulanko) Training the Roma in three countries. The 3rd seminar of TCA; Czech Republic (Prague) Faculty of Education Charles University in Prague; Netherlands (Zwolle) - Windesheim University Zwolle, Finland (Jyväskylä) Faculty of Education University of Jyväskylä.

Since 2018 I have been a professor of pedagogy. I teach at bachelor, master´s and doctoral degree of study subjects as theory of student´s personality development, teaching and learning, educational policy, academic writing.   I am a member of scientific boards of Matej Bel University and scientific boards of Faculties of Education at Masaryk University Brno, University Hradec Králové, Comenius University in Bratislava, University of Prešov and University of J. Selye Komárno. I am also a member of editorial boards of scientific journals – Orbis Scholae (Czech Republic), The New Educational Review (international scientific journal).  Since 2021 he has been the editor in chief in Pedagogické rozhľady (Pedagogical outlooks) journal.  

I cooperate with non – governmental organisations Wide Open School, Comenius Institute, and International Step by Step Association.

 

https://orcid.org/0000-0003-1834-8331

https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Porubsky-4

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
11:30 - 13:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu (prezenčne/online) je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=