Medzinárodná spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s ostatnými univerzitami a vysokými školami v zahraničí.  Hlavným cieľom v oblasti medzinárodných vzťahov je posilňovať internacionalizáciu fakulty s prepojením na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť a rozvíjať spoluprácu s partnerskými univerzitami vo svete, prioritne v stredoeurópskom priestore.

Podporujeme:

 • zapájanie sa zamestnanectva a študentstva do výmenných vzdelávacích a vedecko-výskumných pobytov a stáží v rámci existujúcich mobilitných schém;
 • medzinárodný rozmer vzdelávania prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích pobytov učiteľstva a študentstva zo zahraničných univerzít na našej fakulte, tvorbu ponuky predmetov v cudzom jazyku a spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami;
 • zapájanie sa pedagogických a vedeckých zamestnancov a zamestnankýň, študentov a študentiek doktorandského štúdia do medzinárodných vedecko-výskumných sietí, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, medzinárodných publikačných výstupov a podporovať ich aktívnu účasť na zahraničných konferenciách.

Partnerstvá a spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB: 

Platné dohody:

 • Univerzita manažmentu vzdelávania, Kyjev, Ukrajina
 • Pedagogická fakulta v Sombore, Univerzita v Novom Sade, Srbsko
 • Akademia Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny v Krakove, Poľsko
 • Instytut Sztuki, Akademia Pedagogiczna v Krakove, Poľsko
 • Rímskokatolícka vysoká škola pedagogická Jánoša Vitéza v Ostrihome, Maďarsko 
 • Pedagogická fakulta Vysokej školy Samuela Tešedíka v Szarvaši, Maďarsko 
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Jihočeská univerzita, České Budejovice
 • Univerzita Hradec Králové
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Jana Amose Komenského v Praze
 • Univerzita Karlova v Prahe
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Slezská univerzita v Opave
 • Niepanstwowa wyzsza szkola pedagogiczna w Bialymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyzsza Szkola Biznesu v Dabrowie Górniczej
 • Polish Naval Academy
 • Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • Holy Cross University in Kielce
 • Pedagogical University of Cracow
 • Wyzsza Szkola Humanistyczna im Króla S. Leszcyńskiego w Lesznie
 • The Pedagogical Academy in Lodz
 • Opole University
 • Stanislaw Staszik State School Higher Vocational Education in Pila
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimiera Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wroclawu
 • University of Zielona Gora
 • Karkonosze College in Jelenia Góra
 • Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 2016 – 2021
 • University of Gdansk
 • The Pontifical University of John Paul II in Cracow
 • University of Rzeszów, Rzeszow
 • Janusz Korczak, PL
 • PWSZ, Konin
 • PWSZ, Pila
 • Evangelische Theologische Faculteit, BELGIUM
 • VIA University College, DENMARK
 • University of Vic – Central University of Catalonia, SPAIN
 • OULU University of Applied Science, FINLAND
 • St. Patrick´s College Dublin City University, IRELAND
 • Windesheim University of Applied Aciences, HOLLAND
 • Driestar Educatief, Gouda, Netherlans
 • Liepaja University, LATVIA
 • Universität Hamburg, GERMANY
 • Aurel Vlaicu University of ARAD, ROMANIA
 • Eskişehir Osmangazi Üniversity, TURKEY
 • University of Applied Sciences, NORWAY
 • Evangelische Hochschule Dresden, GERMANY
 • University of the Aegean, GREECE
 • Mehmet Akif Ersoy University, TURKEY
 • Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, ROMANIA
 • University of Split, CROATIA
 • University of Salzburg, AUSTRIA
 • Theologische Hochschule Friedensau, Nemecko
 • Mykolas Romeris University, Vilnius, LITVA
 • University "St.Kliment Ohridski", BITOLA, MACEDÓNIA
 • Eberhard Karls Universität Tubingen, NEMECKO
 • Tilburg University, HOLANDSKO
 • Plovdiv University, Bulharsko
 • University of Barcelona, Španielsko