Psychológia učenia a vzdelávania dospelých

Semináre

 

Predmet: Psychológia učenia a vzdelávania dospelých 

Odbor: Andragogika, Bc.

Akademický rok: 2016/2017

Ročník: 2.

Semester: ZS

Kredity: 4

Vyučujúci: Mgr. Štefan Petrík

Hodnotenie predmetu: skúška

 

Cieľ predmetu:

Nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti z oblasti psychológie učenia a vzdelávania dospelých. Porozumieť a naučiť sa zákonitosti súvisiace so psychológiou učenia a vzdelávania dospelých. Vedieť efektívne využívať a aplikovať získané poznatky v profesii andragógov.

Obsah predmetu:

 1. Úvodná hodina zameraná na informácie ku organizovaniu predmetu Psychológie učenia a vzdelávania dospelých. Zadanie tém pre seminárne práce a prezentácie, oboznámenie študentov s kritériami hodnotenia.
 2. Čo ponúka knižnica pre študentov andragogiky (anotácia časopisov a novín, prezentácia ukážok) v súvislosti s predmetom psychológia učenia sa dospelých.
 3. Nové trendy – metódy v učení sa dospelých. Učenie sa prostredníctvom digitálnych technológií. Myšlienkové a pojmové mapy vo vzdelávaní sa dospelých.
 4. Osobnosť vzdelávateľa dospelých. Autorita a jej význam v edukačnom procese dospelých.
 5. Vyučovacie štýly vzdelávateľov – modelové situácie. Význam sebareflexie v práci vzdelávateľa dospelých.
 6. Psychologické faktory ovplyvňujúce výsledok učenia sa dospelých. Motivácia učenia sa dospelých.
 7. Úspech a neúspech dospelého učiaceho sa v kontexte s motiváciou.  Perfekcionizmus a úspech. Prokrastinácia a školská úspešnosť.
 8. Tvorivosť ako faktor učenia sa dospelých. Tvorivosť v období dospelosti a jej význam v živote dospelého človeka.  
 9. Zážitkové učenie – modelové situácie, konkrétne hry v procese vyučovania dospelých (pohybové, inscenačné, rolové). Zážitkové učenie na rozvíjanie tvorivého myslenia dospelých (brainstorming, problémové učenie a pod)
 10. Atmosféra pri učení sa dospelých. Edukačné prostredie učenia sa dospelých. Sociálna klíma vzdelávacej inštitúcie.
 11. Management skupiny pri vzdelávaní dospelých. Časový manažment učiacich sa dospelých.
 12. Emocionálna inteligencia – jej rozvoj a význam v období dospelosti.
 13. Vyhodnotenie odprezentovaných seminárnych prác, celkového vyhodnotenie seminára.

Povinná literatúra:

VAŠAŠOVÁ, Z.,KALISKÁ, L.,ŽITNIAKOVÁ-GURGOVÁ, B.,PETRÍK, Š. 2016. Psychológia učenia dospelých. Banská Bystrica: PF UMB.

 

Odporúčaná literatúra:

GOLEMAN, D.(1997) Emoční inteligence. Praha : Columbus, 1997. ISBN 80-85928-48-5, s. 348.

GOLEMAN, D.(1999): Práce s emoční inteligencí. Praha : Columbus,1999. ISBN  80-7249-017-6. s. 366.

MARTINOVÁ, D.- BOECKOVÁ, K.(1998) Emocionálna inteligencia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1998. ISBN 80-220-0842-7, s. 147.

SHAPIRO,L.E.(1998)  Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-238-6, s. 267.

WOOD, R.- TOLLEY, H. (2003)  Testy emoční intelligence. Praha : Computer Press, 2003.  ISBN 80-7226-898-8.

GAJDOŠOVÁ, HERÉNYIOVÁ: Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie. Bratislava: Príroda, 2002.

KALLWASS,A. 2007. Syndrom vyhoření v práci osobním životě. Praha: Portál, 2007. KŘIVOHLAVÝ, J. Jak nestratit nadšení, 1982.

FENSTERMACHER G.D., SOLTIS. J.F. Vyučovací styly učitelu. Praha: Portál, 2008.

KALISKÁ, L. 2013. Vyučovanie zamerané na učebné štýly. Banská Bystrica, UMB, 2013.

MEŠKOVÁ, M. 2012. Motivace žáku efektívní komunikaci. Praha: Portál, 2012.

CANGELOSI, J.: Strategie řízení třídy. 1994. Praha: Portál, 1994.

KASÍKOVÁ, H.: Kooperatívni učení. Praha: Portál, 1997.

 

Podmienky hodnotenia predmetu:

Absencia maximálne 2 hodiny

Priebežné hodnotenie:

Seminárna práca spracovaním reflexie odbornej publikácie a prezentácia, pričom sa uplatňujú

kritériá aplikácie do praxe, prezentovanie, originálne spracovanie a aktivita celej skupiny (10 -

6,5 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Písomná skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 40 bodov (minimálne 26 bodov)

V priebehu semestra študent spracuje vybranú tému a odprezentuje na seminároch (10 – 6,5

bodov). Tému je potrebné spracovať s prihliadnutím na nové trendy, využitie v praxi, aktívnu

formu prezentácie, na jeho tvorivosť a schopnosť pracovať v tíme. Po skončení semestra

písomný test (40-26 bodov).

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 %, na získanie hodnotenia B

najmenej 87 %, na hodnotenie C najmenej 80 %, na hodnotenie D najmenej 73 % a na

hodnotenie E najmenej 65 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa

menej než je stanovený limit.