PREDMET:                                            ODBORNÝ PROJEKT A PRAX V ETICKEJ VÝCHOVE

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:                          UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY (BC.)

POČET HODÍN:                                     0/2T

POČET KREDITOV:                                4

SEMESTER:                                           ZIMNÝ

ODPORÚČANÝ ROK ŠTÚDIA:                3.

 

CIEĽ PREDMETU

Vedieť pripraviť projekt riešiaci konkrétny problém komunity/praxe etickej výchovy podľa konkrétnej výzvy.

VÝSLEDKY

Študent:

  1. Pozná a vie vysvetliť základné pojmy v oblasti projektovania a fázy projektového cyklu/manažmentu projektu.
  2. Vie vysvetliť podstatu jednotlivých fáz plánovania projektu a hlavných súčastí návrh projektu.
  3. Získané vedomosti vie aplikovať pri príprave návrhu projektu riešiaceho konkrétny problém komunity/praxe etickej výchovy.

OBSAH PREDMETU

Témy

Týždeň

Definovanie problému projektu

SWOT analýza, Teoretické východiská témy riešeného projektu, Výzva na projekt

1 – 3

Pomenovanie cieľa projektu

Oboznamovanie sa s pojmami a terminológiou projektov: Projekt, základné charakteristiky projektu a typy projektov: Grant, žiadosť o grant, grantový formulár, grantová schéma a iné.

4 – 5

Príprava projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia, harmonogram projektu, financovanie projektu, personálne zdroje.

6 – 7

Riešenie projektu

Realizácia projektu, riešenie problémov, spolupráca, hľadanie alternatívnych riešení a pod., výstup a popularizácia riešenia projektu.

8 – 10

Vyhodnotenie projektu

Prezentácia projektu, výstup a popularizácia výsledkov projektu.

11 – 12

 

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE PREDMETU – 100 BODOV

Projekt vychádzajúci z potrieb komunity/praxe etickej výchovy

 

 

 

 

 

50b

Kritériá:

Formálne požiadavky - kompletnosť projektovej dokumentácie (vyplnenie všetkých bodov osnovy návrhu projektu a všetky požadované prílohy v zmysle výzvy); Vypracovanie žiadosti na predpísaných formulároch; Dodržanie termínu odovzdania návrhu projektu

Filozofia projektu a východiská– celková myšlienková previazanosť, personálne zabezpečenie, finančné krytie; Východiská projektu, aktuálnosť témy; časový harmonogram

- Predstava o udržateľnosti projektu

Aktívna účasť na seminároch

- v zadanom termíne vypracované a odovzdané domáce úlohy

- systematická práca v skupine na zadaných úlohách

 

20b

Prezentácia vytvoreného projektu ľubovoľným spôsobom

30b

 

Časový harmonogram predmetu:

  • pripraviť cieľ a čiastkové ciele vlastných projektov
  • pripraviť do 3.11. plán realizácie vytvoreného projektu
  • do 10.11. spracovať a poslať na môj mail časový harmonogram riešenia Vašich tímových projektov
  • počas týždňov od 10.11. do 8.12. zrealizujte Vaše projekty, podľa harmonogramu plnenia cieľov mi budete odovzdávať výstupy z projektu
  • na výučbe 8.12. predstavenie dosiahnutých cieľov
  • 15.12. prezentácia výsledkov riešenia projektov

ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Tvorba a manažment projektov v sociálnej práci. Banská Bystrica : 2006

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Tvorba a manažment projektov v pomáhajúcich

profesiách. Banská Bystrica : 2007

REPKOVÁ, K.: Projektovanie v sociálnej práci. Bratislava : 2000

DOLANSKÝ, V. a kol.: Projektový manažment. Praha : 1996

BRUCE, A.: Riadenie projektu. Bratislava : 2000

NĚMEC, V.: Projektový management. Praha : 2002

MAJTÁN, M. a kol.: Projektový manažment. Bratislava : 1995

MAJTÁN, M.: Projektový manažment. Bratislava : 2000

 

 

 

KONZULTAČNÉ HODINY A INÉ INFORMÁCIE

Budú zverejnené on-line (Štefan Petrík) – Centrum edukačného výskumu PF UMB) Alebo dohodnúť sa vopred: stefan.petrik@umb.sk