prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
PF UMB Ružová 13
97404 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na PF UMB pôsobí od r. 1994. Predtým pracovala ako poradenská psychologička, kde sa venovala najmä problematike buyllingu na stredných školách. V tejto téme pokračovala aj na pedagogickej fakulte, svoju pozornosť sústredila aj na oblasť mobbingu a bossingu v edukačnom prostredí. Túto tému bližšie rozvíjala aj v rámci vedenia projektu VEGA.

Ďalšou témou, ktorej sa venuje je problematika osobnosti učiteľa, kde sa zameriava na tie vlastnosti, ktoré vychádzajú z konceptu psychickej normality. Túto tému rozpracovala v 2  monografiách.

Od r. 2009 bol poverená  MŠVaV vedením projektu „Vplyv edukačných a  sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity“.  V rámci tejto problematiky sa orientovala aj na pôsobenie slovenských učiteľov v zahraničí. Túto tému ďalej podrobnejšie skúmala v projekte KEGA, kde bola vedúcou riešiteľkou. Jedným z výsledkov  bolo aj vydanie monografie v zahraničnom vydavateľstve.

V rámci prednáškovej činnosti sa orientuje na problematiku ontogenetickej a edukačnej psychológie, patopsychológie a vedie scoiálno-psychologické výcviky.

Počas pôsobenia na PF UMB viedla 8 študentov doktorandského štúdia.   

 

Professional characteristics

He has been working at PF UMB since 1994. Prior to that, she worked as a counseling psychologist, where she focused mainly on the issue of buying in secondary schools. She also continued in this topic at the Faculty of Education, she also focused her attention on the area of ​​mobbing and bossing in the educational environment. She also developed this topic in more detail within the management of the VEGA project.

Another topic that he deals with is the issue of the teacher's personality, where he focuses on those qualities that are based on the concept of mental normalcy. She elaborated this topic in 2 monographs.

Since In 2009, the Ministry of Education, Youth and Sports was entrusted with the management of the project "The Influence of Educational and Sociocultural Factors on the Formation of National Identity". Within this issue, she also focused on the work of Slovak teachers abroad. She further explored this topic in more detail in the KEGA project, where she was the lead researcher. One of the results was the publication of a monograph by a foreign publisher.

As part of his lecturing activities, he focuses on the issues of ontogenetic and educational psychology, pathopsychology and conducts social-psychological training.

During her work at PF UMB, she led 8 doctoral students.

 

Ukončení študenti doktorandského štúdia:

ING. NÁBĚLKOVÁ, E. Diagnostika a rozvoj matematických schopností rómskych detí mladšieho školského veku. Študijný odbor 1.1.5 - štúdium ukončené v r. 2011
URBANOVÁ, Z.: Osobnostné charakteristiky učiteľov na 1. stupni ZŠ. Študijný odbor 1.1.5- štúdium ukončené v r. 2011
ROHN, T.: Duševná spôsobilosť učiteľov v predprimárnej a primárnej edukácii. Študijný odbor 1.1.5. – štúdium ukončené v r. 2014
BRADOVÁ G: Sebareflexia a sebazdokonaľovanie učiteľa etickej výchovy v pedagogickej praxi. 1.1.4. Pedagogika - štúdium ukončené v r. 2014
KOPPOVÁ, P.: Edukatívne možnosti prevencie násilia na pracovisku. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika – štúdium ukončené v r. 2015
DOBROTOVÁ, M.: Edukačné možnosti personálneho manažéra. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika-  štúdium ukončené v r. 2015
Mala, P.: Analýza vzdelávania mediátorov. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika
KRYZA, J.:  Vzdelávanie mediátorov v Poľskej republike a v SR. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 12:00
Piatok
-
Iný termín KH je možné si dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Kontaktný formulár

=