Kde ma nájdete

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
PF UMB Ružová 13
97404 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Riešené projekty:

 

Vedúca riešiteľka:

Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí – doba riešenia  od r. 2011- 2013, ŠO MŠ VVaŠ SR.

Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity – doba riešenia od r. 2015-2017, ŠO MŠ VVaŠ SR. Projekt je realizovaný v spolupráci s PF Sombor, Srbsko.

 

Zástupkyňa vedúceho riešiteľa:

Koncepcia využitia predmetu Etická výchova v SR a vo vybraných európskych krajinách. APVV – 0372-06 –  doba riešenia od r. 2007 – 2010.

 

Riešiteľka:

VEGA 1/0694/10 Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie – doba riešenia od r. 2010-2012.

 

VEGA – 1/0754/13 Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých – doba riešenia od r. 2013-2015.

 

KEGA – 025 UMB -4/2014 Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií – doba riešenia od r. 2014-2015.

Analýza vzdelávacích potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí – doba riešenia  od r. 2009- 2011, ŠO MŠ VVaŠ SR.

Projekt V4:

Vedúca riešiteľka za SR:

Názov projektu: „How to help children from families of ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countires?“ v spolupráci s Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poľsko + PF JEP Ústí nad Labem – ukončený projekt

 

Názov projektu: „The self-reflection of the elementary school teachers and futur teachers“ v spolupráci s PF Ostrava + Sliezska univerzita v Katoviciach – podaný projekt

 

Ďalšie projekty:

Názov projektu: Operačný program Vzdelávanie (OPV)

  1. Rozvoj znalostních a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB v Banskej Bystrici– pozícia odborný pracovník

 

  1. Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu – pozícia lektor

     

  2. Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB – pozícia lektor, školiteľ

 

 

 

 

 

Členstvo vo vedeckých radách a medzinárodných periodikách

 

The New Educational Review / ed. Ingrid Emmerová, Soňa Kariková, Vojtech Korim. - Katowice : Uniwersytet Slaski, Instytut Pedagogiki i Psychologii ; Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta ; Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, od r.2008 - doteraz. - ISSN 1732-6729

Členka  VR PF Ostravskej univerzity, Ostrava – od r. 2013

Členka VR PF UKF, Nitra – do r. 2014

Členka VR PF UMB, Banská Bystrica – od r. 2008

Členka Česko-slovenského mediačného fóra – od r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

VÝCHOVA DOKTORANDOV

UKONČENÉ DR. ŠTÚDUIM

ING. NÁBĚLKOVÁ, E. Diagnostika a rozvoj matematických schopností rómskych detí mladšieho školského veku. Študijný odbor 1.1.5 - štúdium ukončené v r. 2011

URBANOVÁ, Z.: Osobnostné charakteristiky učiteľov na 1. stupni ZŠ. Študijný odbor 1.1.5- štúdium ukončené v r. 2011

ROHN, T.: Duševná spôsobilosť učiteľov v predprimárnej a primárnej edukácii. Študijný odbor 1.1.5. – štúdium ukončené v r. 2014

BRADOVÁ G: Sebareflexia a sebazdokonaľovanie učiteľa etickej výchovy v pedagogickej praxi. 1.1.4. Pedagogika - štúdium ukončené v r. 2014

KOPPOVÁ, P.: Edukatívne možnosti prevencie násilia na pracovisku. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika – štúdium ukončené v r. 2015

DOBROTOVÁ, M.: Edukačné možnosti personálneho manažéra. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika-  štúdium ukončené v r. 2015

Mala, P.: Analýza vzdelávania mediátorov. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika

 

Vedenie doktorandov:

KRYZA, J.:  Vzdelávanie mediátorov v Poľskej republike a v SR. Študijný odbor 1.1.9. Andragogika