doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., pôvodne učiteľka primárneho vzdelávania, pracuje na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2006. Vo svojich výskumných aktivitách sa zameriava na profesiu učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a na čitateľstvo detí. Vo svojej profesionálnej kariére sa venuje najmä  vyučovaniu  jazykovej gramotnosti v materskej a zádkladnej školy, didaktiky slovenského jazyka na primárnom stupni školy, didaktike raného čítania a písania a čitateľskej gramotnosti žiakov mladšieho školského veku. Zaoberá sa aj problematikou učiteľskej profesie a školského manažmentu. Je autorkou a spoluautorkou 18 monografií, 9 učebníc a viac ako 113 recenzovaných publikácií. Participovala v 11 výskumných projektoch, v 4 ako vedúca riešiteľka.

PROFESIJNÝ RAST

Od roku 1982 - do roku 2000 učiteľka 1.-4. ročník ZŠ na Okružnej ulici a Magurskej ulici v  Banskej Bystrici.
Od roku 1994 - do roku 2000 zástupca riaditeľa Základnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici.

Od roku 2000 - do roku 2006 metodik  a lektor primárneho a kariérového vzdelávania učiteľov materských a základných škôl regiónu Banská Bystrica a Žilina v Metodicko – pedagogickom centre v  Banskej Bystrici, Horná 97

Od roku 2006 vysokoškolský učiteľ PF UMB

2001 - ukončenie funkčného vzdelávanmia  - príprava vedúcich pedagogických pracovníkov "Možnosti rastu vedúceho MZ na 1. stupni ZŠ".

2001 - kvalifikácia trénera v inovačnom vzdelávaní Integrované tematické vyučovanie (Asociácia S. Kovalikovej na Slovensku)

2003 - II. kvalifikačná skúška "Podľa čoho si vyberajú riaditelia základných a stredných škôl svojich zástupcov".                                 

2007 - obhajoba dizertačnej práce (PhD.)"Súčasný stav a perspektívy kontinuálneho vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ na Slovensku".

2013 - obhajoba habilitačnej práce (Doc.) "Autoevalvácia školy a učiteľa". 

Od roku 2013 vo funkcii docent.
V rokoch 2012 - 2019 pracovala v redakčnej rade odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady.  

Od roku 2012 - 2019 pracovala ako členka Akreditačnej rady MŠ VVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ

Od roku 2020 pracuje ako členka Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri MŠ VVaŠ SR.

HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI

  • didaktika a školský manažment/ evalvácia a autoevalvácia školy a učiteľa
  • didaktika slovenského jazyka a literatúry
  • profesia učiteľ primárneho vzdelávania
  • rozvoj čitateľskej gramotnosti a čitateľstva detí mladšieho školského veku/ začiatočné čítanie a písanie 

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY

AEDUCA 2009 Olomouc - Vzdělávaní dospělých - prednášajúca

HYL 2009 - Nový Jičín Konference o krok napřed - prednášajúca

Pomiedzy dwiema edukacjami 2014 - Wyzsza szkola pedagogiczna w Lodzi - prednášajúca

Diagnoza i wspomaganie dzieci s minimalymi deficytami rozwojowymi 2014 - Uniwersytet Opolski w Opole - prednášajúca

ISATT Lapland Rovaniemi 1. - 4. 7. 2010 - referujúca

ATEE Lotyšsko Riga 7. - 8. 5 2010 - referujúca

ICERI Španielsko Madrid 15. - 17. 11. 2010 - referujúca

ICERI Španielsko Sevilla 16. - 18. 11. 2015 - referujúca/poster

konferencie v Česku a Poľsku

ICERI Španielsko Sevilla 16. - 18. 11. 2017

ICERI Španielsko Sevilla 11-13.11.2019 

mobility v rámci programu ERASMUS:

  • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2009
  • prednáškový pobyt na PF UHK v Hradci Králové - 2014
  • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2014
  • prednáškový pobyt na PF MU v Brne - 2015
  • prednáškový pobyt  - Uniwersytet Gdański, Poľsko, 2016
  • prednáškový pobyt - na UKW v Bydgoszczi - 2018

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:50 - 13:50
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=