Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

PROFESIJNÝ RAST

Od roku 1982 - do roku 2000 učiteľka 1.-4. ročník ZŠ na Okružnej ulici a Magurskej ulici v  Banskej Bystrici.
Od roku 1994 - do roku 2000 zástupca riaditeľa Základnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici.

Od roku 2000 - do roku 2006 metodik  a lektor primárneho a kariérového vzdelávania učiteľov materských a základných škôl regiónu Banská Bystrica a Žilina v Metodicko – pedagogickom centre v  Banskej Bystrici, Horná 97

2001 - ukončenie funkčného vzdelávanmia  - príprava vedúcich pedagogických pracovníkov "Možnosti rastu vedúceho MZ na 1. stupni ZŠ".

2001 - kvalifikácia trénera v inovačnom vzdelávaní Integrované tematické vyučovanie (Asociácia S. Kovalikovej na Slovensku)

2003 - II. kvalifikačná skúška "Podľa čoho si vyberajú riaditelia základných a stredných škôl svojich zástupcov".                                
Od roku 2006 odborný asistent - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB Banská Bystrica.

2007 - obhajoba dizertačnej práce (PhD.)"Súčasný stav a perspektívy kontinuálneho vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ na Slovensku".

2013 - obhajoba habilitačnej práce (Doc.) "Autoevalvácia školy a učiteľa". 

Od roku 2013 vo funkcii docent.
Venuje sa pedagogike voľného času detí predškolského a mladšieho školského veku. Je trénerom Integrovaného tematického vyučovania. Má bohaté skúsenosti so vzdelávaním riaditeľov škôl v oblasti školského manažmentu a marketingu. V predmete Didaktika a školský manažment sa venuje triednemu  a školskému manažmentu. Vo vedeckom výskume a výučbe sa venuje profesii učiteľa, najmä jeho kontinuálnemu vzdelávaniu, kariérnemu rastu a autoevalvácii. Ďalšou oblasťou jej záujmu je začiatočné čítanie a písanie v primárnom vzdelávaní a didaktika slovenského jazyka a literatúry. Pracuje v redakčnej rade odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady. 
 

  

HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI

 
 • pedagogika voľného času a školské kluby detí
 • didaktika a školský manažment/ evalvácia a autoevalvácia školy a učiteľa
 • profesia učiteľ primárneho vzdelávania
 • rozvoj čitateľskej gramotnosti a čitateľstva detí mladšieho školského veku/ začiatočné čítanie a písanie

PROJEKTY

 • vedúca riešiteľka projektu Leonardo da Vinci SK/06/A/F/EX-6024100 „Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii“
 • stáž 5.3.2007- 18.3.2007 - Uniwersytet Kazimierza Wialkego w Bydgoszczi Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki.
 • vedúca riešiteľka projektu KEGA č. 3/5152/07„Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii“
 • člen riešiteľského tímu grantového projektu VEGA 1/0593/08 – „Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní - profesiografia a profesiogram.“
 • člen riešiteľského tímu a administrátor grantového projektu APVV-0026-07 – „Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí.“
 • spoluriešiteľka projektu Slováci žijúci v zahraničí. Identita a trvalá udržateľnosť spôsobu života Slovákov žijúcich v zahraničí
 • člen riešiteľského tímu projektu KEGA 009UMB-4/2011 Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy
 • vedúca riešiteľského tímu VEGA 1/0543/12 Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy
 • člen riešiteľského tímu projektu VEGA1/0598/15 Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet
 • vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0455/18 Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladščieho školského veku

 

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY

AEDUCA 2009 Olomouc - Vzdělávaní dospělých - prednášajúca

HYL 2009 - Nový Jičín Konference o krok napřed - prednášajúca

Pomiedzy dwiema edukacjami 2014 - Wyzsza szkola pedagogiczna w Lodzi - prednášajúca

Diagnoza i wspomaganie dzieci s minimalymi deficytami rozwojowymi 2014 - Uniwersytet Opolski w Opole - prednášajúca

ISATT Lapland Rovaniemi 1. - 4. 7. 2010 - referujúca

ATEE Lotyšsko Riga 7. - 8. 5 2010 - referujúca

ICERI Španielsko Madrid 15. - 17. 11. 2010 - referujúca

ICERI Španielsko Sevilla 16. - 18. 11. 2015 - referujúca/poster

konferencie v Česku a Poľsku

ICERI Španielsko Sevilla 16. - 18. 11. 2017

ICERI Španielsko Sevilla 11-13.11.2019 

 

mobility v rámci programu ERASMUS:

 • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2009
 • prednáškový pobyt na PF UHK v Hradci Králové - 2014
 • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2014
 • prednáškový pobyt na PF MU v Brne - 2015
 • prednáškový pobyt  - Uniwersytet Gdański, Poľsko, 2016
 • prednáškový pobyt - na UKW v Bydgoszczi - 2018

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

BABIAKOVÁ,S. 2008. Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg, 2008. ISBN 978-80-8083-550-7.

BABIAKOVÁ, S. – KRATOCHVÍLOVÁ, E. a KOL. 2009. Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-754-9.

BABIAKOVÁ,S. - BRINDZA,J. -  ĎUROŠOVÁ,E.2008. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy v Žiline, 2008. ISBN 978-80-8070-840-5.

BABIAKOVÁ,S. - BRINDZA,J. -  ĎUROŠOVÁ,E.2008. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-431-9.

KASÁČOVÁ, B.- BABIAKOVÁ, S.- CABANOVÁ, M.- SEBEROVÁ, A.- FILIPIAK, E. 2011. Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : PF UMB, 2011, 393 s. ISBN 978-80-557-0162-2.

BABIAKOVÁ, S. 2011. Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach. Banská Bystrica : PF UMB, 2011, 134 s. ISBNM 978-80-557-0251-3.

BABIAKOVÁ, S.- CABANOVÁ, M. eds. 2012. Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Banská Bystrica : PF UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0442-5.

BABIAKOVÁ, S. 2013. Autoevalvácia školy a učiteľa. Banská Bystrica: PF UMB, 2013, 189 s. 978-80-557-0569-9.

BABIAKOVÁ, S. 2013. Jazykové spôsobilosti a ich diagnostikovanie v ranom vzdelávaní. In Kasáčová, B. - Cabanová, M. Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. Banská Bystrica : PF UMB, 2013, s. 73-86. ISBN 978-80-557-0606-1.

BABIAKOVÁ, S. a kol. 2014. Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch. Banská Bystrica : PF UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0738-9.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M., BABIAKOVÁ, S., HANESOVÁ, D., LIPNICKÁ, M., STEHLÍKOVÁ, J. 2016. Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania. Banská Bystrica : PF UMB, Vydavateľstvo Belianum, 2016. s. 55 - 72. ISBN 978-80-557-1153-9.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M., BABIAKOVÁ, S., HANESOVÁS, D., LIPNICKÁ, M., STEHLÍKOVÁ, J., KRNÁČOVÁ, I. 2017. Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie. Banská Bystrica: PF UMB, Vydavateľstvo Belianum, 2017.

BABIAKOVÁ S. 2017. Teacher competence and language teaching in multicultural context. Curent issues and suggestionsfor educational research. In Selected problems of teacher´ fuinctioning in Central and Eastern Europe/ a Polish-Czech-Slovak study. Ostrava: Faculty of Education, Ostrava University, 2017, ISBN 978-80-7464-952-3.

BABIAKOVÁ, S. - LIPNICKÁ, M. - ĎURICOVÁ, L. 2019 Kultútna gramotnosť. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vyfavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, s. 9-23, 2019. ISBN 978-80-557-1561-2.

BABIAKOVÁ, S. 2019. Rozvoj čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov v 1. ročníku základnej školy. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2019, s. 153-182.

BABIAKOVÁ, S. 2019. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov v ŠKD. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, s. 186-197.

BABIAKOVÁ, S., CABANOVÁ,M., LOMENČÍK. J., KOVÁČOVÁ-ŠVECOVÁ, Z. 2019. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v ŠKD. Cvičebnica. Banská Bystrica: UMB, Belianum, 2019. 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 12:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
pondelok od 13,00-14,30 = konzultácie k Odb. učit. praxi (UPPV Mgr. - 1. ročník, 2. ročník)

Kontaktný formulár

=