Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD. (rod. Tomkuliaková) toho času na materskej dovolenke, pôsobí ako odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici od roku 2010. Vo svojom profesijnom pôsobení sa zameriava na problematiku prírodovedného vzdelávania na primárnom stupni školy, na problematiku rozvoja osobnosti dieťaťa mladšieho školského veku a na problematiku alternatívnych pedagogických koncepcií, programov a alternatívnych prístupov k hodnoteniu. Participuje na praktickej príprave študentov na profesiu učiteľa primárnej aj predprimárnej edukácie. Publikačnú činnosť v poslednom období okrem okruhov týkajúcich sa jej kľúčových profesijných disciplín zameriava na posilňovanie a podporu národnostnej identity Slovákov a ich detí žijúcich v slovenských komunitách v zahraničí (najmä Veľká Británia, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko). Participuje na riešení viacerých projektov (aktuálne zástupca vedúceho projektu VEGA Riadenie disciplíny v triede na primárnom stupni školy) a vzdelávacích, voľnočasových aktivít pre deti mladšieho školského veku a učiteľov primárneho vzdelávania.

Vzdelanie:

 • 2007 - 2010  Vysokoškolské štúdium III. stupňa v odbore Elementárna a predškolská pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, udelený titul „PhD.“.
 • 2003 - 2007  Vysokoškolské magisterské štúdium II. stupňa v odbore 1.1.5 Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ukončené štátnou záverečnou skúškou, udelený titul „Mgr."
 • 2006 - 2007  Špecializačné inovačné štúdium Netradičné modely edukácie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, štúdium ukončené obhajobou záverečnej práce na tému Autokorektívne karty, prostriedok individualizácie vo výučbe matematiky na 1. stupni základnej školy. Štúdium nahrádza 1. atestáciu podľa zákona 317/2009. Doklad: osvedčenie o absolvovaní štúdia.

Doplňujúce vzdelanie a kurzy:

 • 2012 - úspešné absolvovanie kurzu Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít
 • 2011 - absolvované vzdelávanie pracovníkov vedy a výskumu na UMB - kurz Efektívne komunikačné zručnosti.
 • 2011 - absolvované vzdelávanie pracovníkov vedy a výskumu na UMB - kurz Vzdelávanie v oblasti prírodných vied.
 • Rozšírený počítačový kurz pre následné získanie certifikátu ECDL, ukončený certifikátom o absolvovaní.
 • Kurz anglického jazyka, ukončený certifikátom o absolvovaní.
 • Odborný kurz z vedeckej metodológie, ukončený certifikátom.
 • Odborný kurz z oblasti vedeckej metodológie, ukončený certifikátom      

Projekty:

 • 2013 – 2015  Aktívny učiteľ v rámci národného projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
 • 2011 – 2013  Spoluriešiteľka vedeckého projektu Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí
 • 2009 – 2010  Hlavná riešiteľka a administrátorka výskumného projektu UGA UMB pod názvom Stratégie sprístupňovania prírodovedného učiva v primárnom vzdelávaní
 • 2008 – 2010  Spoluriešiteľka projektu VEGA 1/0593/08 Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní– profesiografia a profesiogram

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=