print

Referát pre rozvoj

Kontakt:

Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Dekanát AB 216
telefón: 048 446 4231
e-mail: jana.odalosova@umb.sk

Prodekanka pre rozvoj

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. |
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
denisa.sukolova@umb.sk
A 213/ 315 dekanát 
048 446 4524/ 4230

Referentka pre rozvoj

Mgr. Jana Odalošová |
Mgr. Jana Odalošová
Referentka, Referentka pre rozvoj 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.odalosova@umb.sk
AB 216 
048 446 4231

Referát pre rozvoj zodpovedá za organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie POČ, vedie elektronickú databázu a agendu POČ, komplexne zabezpečuje ekonomickú agendu vrátane finančnej kontroly a rozborovej činnosti, zabezpečuje zmluvné vzťahy s účastníkmi POČ fakulty, spracováva návrhy na zloženie a štruktúru fakulty a jej pracovísk, vedie evidenciu legislatívnych dokumentov a vnútorných predpisov fakulty a archivuje ich.