print

Referát pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Kontakt:

Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

AB 109
telefón: 048 446 4226
e-mail: andrea.zvalova@umb.sk

Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. |
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou 
Docentka 
alzbeta.gregorova@umb.sk
A 005/1 
048 446 4781

Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Andrea Zvalová |
Mgr. Andrea Zvalová
Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.zvalova@umb.sk
AB 109 
048 446 4226

Referát pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB riadi, administratívne a organizačne zabezpečuje ralizáciu medzinárodných mobilitných programov. Nadväzuje, rozvíja a udržiava kontakty s partnermi na zahraničných fakultách na základe Dohôd o spolupráci, resp. Bilaterálnych dohôd a  organizačne zabezpečuje zahraničné pracovné cesty učiteľov a zametnancov fakutly ako aj prijatia zahraničných hostí.

Referát pre medzinárodnú spoluprácu PF UMB sústreďuje svoju činnosť najmä na medzinárodné programy a projekty zamerané na mobility študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programov: LLP/ERASMUS, CEEPUS...

Referentka marketingu

Ing. Eva Hupková |
Ing. Eva Hupková
Referentka, Referentka marketingu 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.hupkova@umb.sk
AB 110 
048 446 4920

Zabezpečuje:

- propaguje činnosť fakulty na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a zabezpečuje marketingové aktivity fakulty,
- zabezpečuje spracovanie a vydanie propagačných materiálov o fakulte,

- zabezpečuje dostupnosť informácií o fakulte v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám vrátane vedenia evidencie,
- zhromažďuje dokumentačný materiál o histórii a činnosti fakulty a stará sa o jeho zachovanie,

- informuje pracoviská fakulty o vedeckých konferenciách a sympóziách

- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo vzťahu s verejnosťou podľa pokynov prodekana,
- plní ďalšie úlohy z poverenia dekana a prodekana pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou.