Kde ma nájdete

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Posledná redakčná úprava: 3. 10. 2019

 

 

Štruktúrovaný životopis

 

Osobné údaje

Meno :                        Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Adresa :                      Panenská 10, 811 03 Bratislava

 

Zamestnaný:               Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Tel./fax škola:             048 – 4464911   Fax: 048 - 4171178

Mobil osobný:            +421 908 779 459

Narodený :                 6. septembra 1951, Horní Počernice (dnes: Praha 9, Česká republika

Občianstvo :               slovenské, české

Rodinný stav :                        ženatý

 

Cudzie jazyky           - aktívna znalosť:        čeština, angličtina, nemčina

- pasívna znalosť:       koiné gréčtina, biblická hebrejčina,

latinčina, taliančina, ruština

 

Priebeh štúdií a zamestnaní:

2017

15. júna úspešná evalvácia práce na funkčnom mieste „profesor“ na PF UMB v B. Bystrici.

2013 - 2018

Superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť, od 1.6.2013 do 31.5.2018.

2012

20. júna 2012 Opätovný konkurz na funkčné miesto profesora v odbore 2.1.12 Teológia na KTaK PF UMB v Banskej Bystrici

2010

Po úspešnej inaugurácii na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009 menovaný prezidentom republiky za profesora pre odbor 2.1.5. Etika dňa 29. 6. 2010. Na katedre ETM PF pôsobí na funkčnom mieste profesora v odbore 2.1.12. Teológia.

2008 – 2010

Výberovým konaním prijatý na ďalšie obdobie na funkčné miesto profesora na Katedre evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v obore 2.1.12 Teológia, - mimoriadny profesor (podľa Zák 131/2002, Z.z. § 75).

2005 - 2009

Po úspešnom konkurze vedúci Katedry evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2003 - 2008

Výberovým konaním prijatý na funkčné miesto profesora na Katedru evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v obore 2.1.12 Teológia, - mimoriadny profesor (podľa Zák 131/2002, Z.z. § 75) s účinnosťou od 1. januára 2003.

2002 - 2004

Dekankou Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici, prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc. menovaný za prodekana pre zahraničné styky a styk s verejnosťou (vykonávané do r. 2004).

2002   

7. januára obhájil habilitačnú prácu Teologické princípy v cirkevnej edukácii  a predniesol habilitačnú prednášku na tému Najnovšie trendy v kresťanskom vzdelávaní a výchove pred vedeckou radou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Habilitačnú prácu oponovali: prof. ThDr. Ján Liguš, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici; prof. ThDr. Josef Smolík, Evangelická theologická fakulta UK v Prahe; doc. PhDr. Emil Komárik, CSc., Pedagogická fakulta UK v Bratislave. K 1. februáru menovaný docentom v obore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii – teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2001

11. októbra promócia ThDr. – titul udelila Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, na základe žiadosti založenej na zákone o vysokých školách, uznaná rigorózna skúška a práca z roku 1999.

1999

V apríli 1999 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Dizertačná práca na tému: John Wesley:
Pneumatická zkušenost a komunikace evangelia
. Udelený titul „doktor teológie“ „Th.D.“ uvádzaný za menom. V júli 1999 titul uznaný Ministerstvom školstva SR ako rovnocenný s absolvovaním doktorandského štúdia na teologických školách v SR. MŠ SR potvrdilo oprávnenie používať vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ „PhD.“.

1997 - 2002

Od. 1. 10. 1997 vedúci Katedry evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banské Bystrici (do 31. 1. 2002).

1997 - doteraz

Od 1. 9. 1997 interný učiteľ na plný úväzok na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

1996

Udelený licenciát teológieThLic.“ na Univerzite Karlovej v Prahe, Husitskej teologickej fakulte.

1996 - doteraz

Riaditeľ medzinárodného Inštitútu vzdelávania Evanjelickej cirkvi metodistickej v SR a ČR.

1994 - 1999

Doktorandské štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe, Husitskej teologickej fakulte v odbore Husitská teológia.

1993 - 2007

Od vzniku Slovenské republiky do 31. 5. 2007 vykonával funkciu najvyššieho predstaviteľa Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť (predseda Rady Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť).

1993 - 1997

Externý učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Pedagogickej fakulte, Katedre evanjelikálnej teológie a misie (najskôr Katedra teologicko-misijného seminára) do augusta 1997.

1992

Spoluzakladateľ Združenia evanjelikálnych cirkví v SR (Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, Kresťanské zbory, misijné spoločnosti AD 2000 a New Eastern Europe for Christ). Cieľom združenia bolo zabezpečiť vysokoškolskú teologickú a katechetickú prípravu pracovníkov týchto cirkví a združení.

1990

Založil a riadil prvé slovenské metodistické periodikum Ohnisko.

1984 - 1993

Redaktor československého časopisu Evanjelickej cirkvi metodistickej Slovo a život. Päť rokov ako šéfredaktor, potom ako člen redakčnej rady.

1982 - 1997

Od 1. novembra 1982 do 31. augusta 1997 zamestnaný v Evanjelickej cirkvi metodistickej ako farár v Bratislave.

1980 - 1992

Zástupca Slovenska v najvyššom orgáne Evanjelickej cirkvi metodistickej v Československu – v Cirkevnej rade.

1981 – 2017

Editor publikácie Heslá s úvahou na každý deň. Vychádza na Slovensku, v Srbsku a do roku 2013 vychádzalo v preklade pod názvom Ranní chvilky aj v Českej republike.

1980- 1981

Od 15. októbra 1980 do 2. marca 1981 úspešne absolvoval postgraduálny teologický kurz (Graduate School of Theological Studies) Ženevskej univerzity v ekumenickom školiacom stredisku Svetovej rady cirkví Château de Bossey, Céligny pri Ženeve, Švajčiarsko. Certifikát.

1978 - 1982

Od 1. decembra zamestnaný v Evanjelickej cirkvi metodistickej ako farár v Jenkovciach, okr. Michalovce.

1975 - 1978

Od 1. februára 1975 zamestnaný v Evanjelickej cirkvi metodistickej ako farár v Českých Budějoviciach.

1971 - 1976

Štúdium evanjelickej teológie na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte v Prahe. Úspešne skončené druhou odbornou skúškou v r. 1976. Dňa 3. novembra 1993 Univerzita Karlova a Evanjelická teologická fakulta v Prahe vydala osvedčenie o oprávnení používať akademický titul „Magister“ v skratke „Mgr.“

1970 - 1971

Zamestnaný v Leteckých opravovniach n. p. Praha – Kbely ako metalurg od 9. 2. 1970 do 8. 10. 1971.

1969 - 1970

Nastúpil na Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, odbor organická chémia, ale z osobných a zdravotných dôvodov štúdium zanechal.

1966 - 1969

Štúdium na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Prahe 9 - Čakoviciach, ukončené maturitou.

1957 - 1966

školská dochádzka Praha 9 - Horní Počernice, ČR.

1951

Narodený dňa 6. septembra 1951, v obci Horní Počernice, dnes Praha 9, Česká republika. Otec Jiří Procházka, nar. 1924, nástrojár, matka Růžena Procházková, rod. Šrytrová, nar. 1929, zomr. 1962, domáca.

 

Stručná vedecko-pedagogická charakteristika

 

Kvalifikácia:

Absolvent:

1976 Komenského evangelická bohoslovecká fakulta,

Univerzita Karlova v Prahe, ČR.

odbor: evanjelická teológia, Mgr.

1997 Husitská teologická fakulta UK, Praha,

odbor: husitská teológia, ThLic.

2001 Husitská teologická fakulta UK, Praha,

odbor: husitská teológia, ThDr.

 

PhD.:

rok 1999, odbor: husitská teológia, miesto: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, téma: „John Wesley: Pneumatická zkušenost a komunikace evangelia“ Udelený titul „Th.D.“ V júli 1999 listom MŠ SR č.: 2402/199-51 oprávnenie používať vedecko-akademickú hodnosť „PhD“.

 

Docent:          

                        rok 2002, odbor Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii – teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ, miesto: UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, téma habilitačnej práce: Teologické princípy v cirkevnej edukáci. Habilitačná prednáška na tému: Najnovšie trendy v kresťanskom teologickom vzdelávaní a výchove.                       

 

Profesor:        rok 2009, odbor Etika, Filozofická fakulta (1. 10. 2009 Prednáška: Etika v teologickom a sociálnom myslení Johna Wesleyho) UKF (20. 12. 2009 Najvýznamnejšie výsledky vedeckej a pedagogickej činnosti) v Nitre. 28. 6. 2010 vymenovaný prezidentom za profesora.

 

Súčasné pracovné zaradenie:

profesor:

rok 2003, 2007 konkurzným konaním prijatý na funkčné miesto profesora na Katedre evanjelikálnej teológie misie PF UMB v obore 2. 1. 12 Teológia, (podle Zák 131/2002, Z.z. § 75).

Od vymenovania dňa 28. 6. 2010 riadny profesor v odbore 2.1.12 Teológia

20. júna 2012 Opätovný konkurz na funkčné miesto profesora v odbore 2.1.12 Teológia na KTaK PF UMB v Banskej Bystrici

 

Priebeh doterajšej praxe 

 • 1969 – 1971         metalurg – postupář v Leteckých opravovniach Kbely, Praha 9
 • 1975 – 1978         duchovný Evanjelickej cirkvi metodistickej v Českých Budějoviciach
 • 1978 – 1982         duchovný Evanjelickej cirkvi metodistickej v Jenkovciach
 • 1982 – 1997         duchovný Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave a Seredi
 • 1993 – 1997         odborný asistent na Katedre evanjelikálnej teológie a misie PF UMB
 • 1997 – 2001         vedúci katedry evangelikálnej teológie a misie PF UMB
 • 2002 – 2004         prodekan Pedagogickej fakulty pre zahr. vzťahy a styk s verejnosťou
 • 2003 – 2010                     docent na funkčnom mieste profesora na KETM PF UMB
  • 2005 – 2010         vedúci katedry evangelikálnej teológie a misie PF UMB
  • 2010 –                  profesor na Katedre teológie a katechetiky PF UMB

 

Pedagogická činnosť garanta ŠP – profil:

 

Prehľad doteraz vyučovaných predmetov alebo kapitol predmetov:

Povinné predmety v študijných programoch prvého a druhého stupňa študijného odboru 2.1.12 Teológia (pred rokom 2005 to bol odbor Evanjelikálna teológia) a študijného odboru 1.1.3 Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov (pred rokom 2005 to bol odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ, katechetika evanjelikálnych cirkví):

1. Úvod do teológie /Úvod do štúdia teológie/ – od r. 1993 do r. ?, povinný predmet

2. Budovanie cirkvi – od r. 1998 do r. 2004, povinný predmet

3. Pastorálna teológia – od. r. 1997 dodnes, povinný predmet

4. Ekumenika – od r. 1998 dodnes, povinný predmet

5. Biblické princípy života cirkví /Cirkevná kybernetika/ Zásady riadenia cirkvi – od r. 1998 dodnes, povinný predmet

6. Svetové náboženstvá a kulty – od r. 2003 dodnes, povinne voliteľný predmet

7. Etika v náboženských systémoch /Človek-výchova a ideové systémy – od r. 2004 do r. 2017, povinný predmet

8. Spracovanie odbornej literatúry – od r. 2001 – 2009 povinný predmet

9. Diplomový seminár – od r. 2001 – 2009

10. Liturgický seminár – od r. 2002 dodnes, povinný predmet

11. Systematicko-teologický proseminár – od r. 2004 dodnes,  výberový predmet

12. Kresťanský služobník- od r. 2005 dodnes, výberový predmet

 

V súčasnosti /2019/ na KTaK

1. stupeň:

Predmet – prednášajúci a garant predmetu:

Svetové náboženstvá a kulty  -  P/S

Kresťanský služobník - S

Výberový seminár z praktickej teológie – S

Účasť na výskumnom projekte – P

Pastorálna teológia – P/S

Bakalárska práca - vedúci

    

II. stupeň:

Predmet – prednášajúci a garant predmetu:

Ekumenická teológia 1 – Ekumenika, Liturgika – P/S

Ekumenická teológia2 – Zásady riadenia cirkvi – P/S

Pastorálna teológia 2 – Kresťanské poradenstvo – P/S

Pastorálna teológia 3 – seminár – S

Diplomová práca – vedúci

Rigorózna práca - konzultant

   

III. stupeň:

Ekumenická teológia PhD – P

Teologická etika PhD. – P

Svetové náboženstvá a kulty PhD. – P

Dizertačná práca –  školiteľ

 

Zoznam publikovaných pôvodných vedeckých prác a ohlasov

usporiadaný a označený podľa smernice MŠ SR č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách                           2

 1. PROCHÁZKA, P. 2016. Pastorační péče se specifickým zaměřením. Praha: Institut vzdělávání ECM, 106 s. ISBN 978-80-7356-045-4.
 2. PROCHÁZKA, P. 2013. Pastorační doprovázení. Praha : Institut vzdělávání ECM, 139 s. ISBN 978-80-7356-034-8. B

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách                                  6

 

 1. PROCHÁZKA, P. 2016. Pastoračná starostlivosť so špecifickým zameraním. Banská Bystrica: UMB, PF, Katedra teológie a katechetiky v spolupráci so ZEC v SR. ISBN 978-80-557-1201-7.  
 2. PROCHÁZKA, P. (Ed.) Homiletická činnosť cirkví v Slovenskej republike a jej dopad na kvalitu života v pluralitnej spoločnosti. Monografia k výsledkom vedecko-výskumného projektu VEGA č. 1/0070/08. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2010. 121 s. ISBN 978-80-557-0108-0. Podiel: 1/3.
 3. PROCHÁZKA, P. Kapitoly z ekumeniky. 2. upravené vydanie. Banská Bystrica: PF UMB v spolupráci s Občianskym združením Pedagóg, 2008. 111 s. ISBN 978-80-8083-682-5 EAN 9788080836825.        
 4. PROCHÁZKA, P. Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: KETM PF UMB, 2006. 110 s. ISBN 80-8083-241-2.
 5. PROCHÁZKA, P. Teologické princípy v cirkevnej edukácii. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2002, 179 s. ISBN 80-8055-648-2.    
 6. PROCHÁZKA, P. Duchovná skúsenosť a komunikácia evanjelia. Banská Bystrica : ZEC vo vyd. Trian s.r.o., 1999. 125 s. ISBN 80-88945-11-9.     

                                                                                 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácom vydavateľstve                                6

 1. PROCHÁZKA, P.: Teologická propedeutika – úvod do štúdia evanjelikálnej teológie/ Pavel Procházka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - 134 s. - ISBN 978-80-8083-985-7
 2. PROCHÁZKA, P.: Biblické východiská kresťanskej etiky / Pavel Procházka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 60 s. - ISBN 978-80-8083-842-3
 3. Procházka, P. – KRUPA S. Úvod do znalosti Biblie.  Banská Bystrica : PF UMB, 2005. 53 s. ISBN 80-8083-064-9.
 4. Procházka, P. Cirkev a sekty.  Banská Bystrica : PF UMB, 2004. 60 s.
  ISBN 80-8055-852-3.
 5. PROCHÁZKA, P. Úvod do poznávania Biblie.Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2001, 70 s. ISBN 80-8055-572-9.
 6. PROCHÁZKA, P. Úvod do štúdia teológie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1999. 109 s. ISBN 80-8055-315-7.

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch                                    15

 1. PROCHÁZKA, P. Diakonia v identite zbožnosti u metodistov. In: Testimonium fidei, 2019, č. 1, Ročník 7 (2019) s. 37 – 46. ISSN 1339-3685.
 2. PROCHÁZKA, P. Schéma financovania cirkví do roku 1989. In: Testimonium fidei, 2017, č. 2, Ročník 5 (2017) s. 131 – 145. ISSN 1339-3685.
 3. PROCHÁZKA, P. John Wesley a Martin Luther. In: Testimonium fidei, 2017, č.1, Ročník 5 (2017), s. 33 – 45. ISSN 1339-3685.
 4. PROCHÁZKA, P. Posvätné spoločenstvá alebo sväté komunity? In: Testimonium fidei, 2016, č. 2, Ročník 4 (2016) s. 197 – 203. ISSN 1339-3685.
 5. PROCHÁZKA, P. Biblia a apokryfy. In: Testimonium fidei, 2015, č. 2, Ročník 3 (2015) s. 105 – 109. ISSN 1339-3685.
 6. PROCHÁZKA, P. Povolání do služby a setrvání v ní. In: Testimonium fidei, 2015, č. 2, Ročník 3 (2015) s. 57 – 64. ISSN 1339-3685.
 7. PROCHÁZKA, P. Dvadsať rokov katedry teológie na PF UMB v Banskej Bystrici. In: Testimonium fidei, 2013, č. 1, s. 57 – 76. ISSN 1339-3685.
 8. PROCHÁZKA, P. Kultúra každodennosti a učeníctvo. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2010, č. 2, s. 5 - 10. ISSN 1336-1783.
 9. PROCHÁZKA, P. Etika v teologickom a sociálnom myslení Johna Wesleyho. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2009, č. 2, s. 19 - 34. ISSN 1336-1783.
 10. PROCHÁZKA, P. Quo vadis, evanjelikalizmus? In: Evanjelikálny teologický časopis, 2009, č. 1, s. 63 - 68. ISSN 1336-1783.
 11. PROCHÁZKA, P. Wesleyánský kvadrilateral – Bible, tradice, zkušenost, rozum – jako východisko pro teologická a etická stanoviska církve. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2008, č. 2, s. 5 - 15. ISSN 1336-1783.
 12. PROCHÁZKA, P. Pavlovská triáda pi,stij( evlpi,j( avga,ph pre ubolený kresťanský svet. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2008, č. 1, s. 5 - 13. ISSN 1336-1783.  
 13. PROCHÁZKA, P. Dôverné rozhovory. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 1, s. 71-76. ISSN 1336-1783.
 14. PROCHÁZKA, P. Diakonát. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 2, s. 35-39.
  ISSN 1336-1783.
 15. PROCHÁZKA, P. Negatíva a pozitíva cirkevnej inštitúcie. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2001, č. 1, s. 27-33. ISSN 1336-1783.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách                                                                                                                      5

 

 1. PROCHÁZKA, P.: Possibilities and limits of ecumenical dialoges in the Slovak Republic. IN: KITA, Marek (red.) O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticaanum II pól wieku później. Karków – Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2015. S. 87 - 113. ISBN 978-1-60899-880-7 A
 2. PROCHÁZKA, P.: Making Disciples in a World Parish – Slovak Republic. IN: Chilcote, Paul W. Making Disciples in a World Parish –  Global Perspectives on Mission & Evangelism. Eugen : Division: Pickwick Publications. Series: Princeton Theological Monograph Series, 2011.  S. 175-184. ISBN 978-1-60899-880-7 A
 3. PROCHÁZKA, P.: Church-Related Higher Education in the Slovak Republic. In Pusztai, G. (Ed.): Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe . Debrecen : University of Debrecen, CHERD, 2010. S. 95 – 110. ISBN 978-963-473-372-0. ISSN 2060-2596. A
 4. PROCHÁZKA, P.: Slovak Small Membership Churches and Social Cohesion. In Ziebertz Hans-Georg – Riegel, Ulrich (Eds.) Europe: secular or post-secular? Münster : LIT in coop. with Transaction Publisher UK/USA, 2008, s. 143 - 153. ISBN 978-3-8258-1578 A
 5. PROCHÁZKA, P.: Operationalisation of the Religious Insignificance Reduction of the Small Membership Churches in the Slovak Republic In PROCHÁZKA, Pavel: (Ed.) Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology, Praha : ECM, 2008, s. 7. – 14. ISBN 978-80-7356-019-5. 120 s. B

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách   8

Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných)  zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že v publikácií  sú uvedení recenzenti. Do tejto kategórie sa zaradia aj kapitoly v recenzovanej  monografii, ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.

 1. PROCHÁZKA, P. Episkopát v metodizme. IN: BÁNDY J. a Krivda M. Život v dialógu. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. ISBN 978-80-7140-552-8, s. 39-47.
 2. PROCHÁZKA, P. Katedra teológie a katechetiky. IN: Korim, V. a kol. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. 60 rokov vysokoškolského vzdelávania v meste.. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0809-4, s. 100-106.
 3. PROCHÁZKA, P. Poznámky k teológii paliatívnej pastoračnej starostlivosti. IN: Masarik, A. a kol. Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR. Banská Bystrica : ZEC, 2014. ISBN 978-80-971394-2-1, s. 65-78.
 4. PROCHÁZKA, P. Hľadanie a vyhodnotenie existujúcich hotových programov pre skupinovú prácu so smútiacimi ako východisko pre rozvoj podobnej služby v SR. IN: Masarik, A. a kol. Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR. Banská Bystrica : ZEC, 2014. ISBN 978-80-971394-2-1, s. 38-51.
 5. PROCHÁZKA, P. Eschatológia vo vybraných kázňach Johna Wesleyho. In: Sub specie aeternitatis. Zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR vo vydavateľstve TRIAN s.r.o., 2013. ISBN 978-80-971394-0-7.
 6. PROCHÁZKA, P. K soteriologickej hermeneutike Johna Wesleyho. In: Chápať a vysvetľovať. Zostavil: Albín Masarik. Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2013, s. 109 - 129. ISBN 978-80-557-0531-6.
 7. PROCHÁZKA, P. Osobná zodpovednosť v kázňach profesora Jána Liguša. In: PROCHÁZKA, Pavel (ed.). Adveniat regnum tuum. Zborník z životnému jubileu profesora Jána Liguša. Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2012, s. 24 - 28. ISBN 978-80-557-0358-9.
 8. PROCHÁZKA, P. Kultúra každodennosti a pastorácia. In: LIBA, Peter (ed.). Stimuly kresťanskej kultúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 91- 114. ISBN 978-80-8094-791-0.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách                          3

 1. PROCHÁZKA, P. Možnosti a limity celoživotního vzdělávání církevních pracovníků.
  In: SZYMECZEK, Józef (ed.). Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 30. – 31. října 2008 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, s. 154-163. ISBN 978-80-7368-3642-0. B
 2. PROCHÁZKA, P. K otázkám cirkevního vzdělávání dospělých. /reg. Kniznici UMB/
  In: Křesťanská výchova ve XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství . Katechetika – historie – teologie IV.: sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 12. – 13. října 2006 ve Smilovicích / ed. Józef Szymeczek. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, s. 30-40. ISBN 978-80-3768-311-5. B
 3. PROCHÁZKA, P. Súčasné trendy v teologickom vzdelávaní. In: Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň : KHV ZČU, 2003, s. 296-302. ISBN 80-86473-49-X. B

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách                          25

 1. PROCHAZKA, P.: Poznámky k teologii paliatívnej pastoračnej starostlivosti In: PERES, Imre (Ed.) Vývoj teologického myslenia v premenách času. Banská Bystrica : PF UMB vo vydavateľstve TRIAN s.r.o., 2013, s. 125 – 138. ISBN 978-80-557-0548-4
 2. PROCHÁZKA, P. Tlak manažmentu a etika v pastoračnej starostlivosti. In: HANESOVÁ, D. (ed.) Biblia a etika. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. S. 151-156. ISBN 978-80-557-0210-0
 3. PROCHÁZKA, P. Analýza sociálnych, edukačných a ekumenických trendov v zboroch Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť, v rokoch 1989 - 2009. In: HANES, Pavel (ed.) Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2010. S. 22 - 34. ISBN 978-80-8083-951-2.
 4. PROCHÁZKA, P. Národné korene, globálny kontext. In: LEIKERT, Jozef (ed.) Cestami filozofie a literatúry. Zborník z Kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Dalimíra Hajka, DrSc. (17. júna 2009). Nitra : Kulturologická spoločnosť v Nitre v spolupráci s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. S. 153 - 155. ISBN 978-80-969481-8-5.
 5. PROCHÁZKA, P. Podnety apoštola Pavla pre súčasnú misiu: viera, nádej a láska. In: Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s Bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. 25. november 2008, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2009. S. 90-98. ISBN 978-80-85464-54-4.
 6. PROCHÁZKA, P. Skupinky ako pomoc pri uplatňovaní Ježišovho panstva. In: HENŽEL, Ján (ed.) Vrchol na dne. Zborník z odborného kolokvia k 80. narodeninám Ľudovíta Fazekaša. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2009. S. 44 – 51. ISBN 978-80-8083-884-3.
 7. PROCHÁZKA, P. – MASARIK, A. – KRUPA, S. – ŠOLTÉSOVÁ, V. Homiletická činnosť vo vzťahu ku kvalite života v cirkvách ZEC. In: MASARIK, Albín (Ed.). Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB a ZEC, 2009. S. 6 – 34. ISBN 978-80-8083-716-7.        
 8. PROCHÁZKA, P. Misijná práca s rómskou komunitou. In: KOSOVÁ Beata (vedecký redaktor) Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie rovnomenného názvu. Hotel Dixon, Banská Bystrica, 10. – 11. 9. 2008. Pozvaný referát. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. ISBN 978-80-8083-639-9.
 9. PROCHÁZKA, P. Výchova v kresťanstve a vo vybraných náboženstvách. In: Kondrla P. – Blaščíková A. (eds.) Fenomén náboženstva. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. 10. 2007. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra náboženských štúdií, 2008. S. 88 – 96. ISBN 978-80-8094-310-3 (CD ROM).
 10. PROCHÁZKA, P. Partnerstvo slovenských málopočetných cirkví ako ťažisko operacionalizácie zvyšovania ich významu pre spoločenskú kohéziu. In: Dana Hanesová (Ed.). Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Zborník z medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : UMB, 2008, s. 146 - 158. ISBN 978-80-8083-560-6.
 11. PROCHÁZKA, P. Megazbory. In: Viera v moc a moc viery. Zborník z Medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie - konanej 13. marca 2007. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2007, s. 49 - 62. ISBN 978-80-88945-93-2.
 12. PROCHÁZKA, P. Theologia regenitorum. Soteriológia ako východisko evanjelikálnej teológie. In: Principiálne východiská evanjelikálnej katechézy. Zborník z Medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie. -konanej 1. marca 2006. Banská Bystrica : TRIAN, 2006. ISBN 80-88945-91-7.
 13. PROCHÁZKA, Pavel. K ekleziologickým východiskám   súčasnej evanjelikálnej katechézy. In: Teologické východiská evanjelikálnej katechézy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005, s. 31-41. ISBN 80-88945-83-6.
 14. PROCHÁZKA, P. Thomas Clark Oden. In: Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia. Banská Bystrica : PF UMB, 2004, s. 47 – 56.
 15. PROCHÁZKA, P. Pastoračné východiská pomoci ľuďom trpiacim úzkosťou. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2003, s. 27-31. ISBN 80-8055-746-2.
 16. PROCHÁZKA, P. Dopad trhového hospodárstva na pastoráciu.In: KIŠŠ, Igor et. al.: Trhové hospodárstvo z hľadiska teologickej etiky. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2001, (vytlačené v roku 2002) s. 86 - 95. ISBN 80-88827-18-3.
 17. PROCHÁZKA, P. Výzvy postmoderného prostredia vzdelávaniu dospelých v evanjelikálnych cirkvách. In: Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : TRIAN s.r.o., 2001, s. 56-61. ISBN 80-88645-45-3.
 18. PROCHÁZKA, P. Biblický základ a modely práce staršovstva. In: Zborník z konferencie na tému "Máme staršovstvo a čo ďalej?". Banská Bystrica : ZEC vo vyd. Trian s.r.o. 2000. 55 s., s. 3-13. ISBN 80-88945-13-5.
 19. PROCHÁZKA, P. Sociálny dosah zvestovania. In:  Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica: ZEC vo vyd. TRIAN s.r.o., 2000. 114 s., s. 37-43. ISBN 80-88945-29-1.
 1. PROCHÁZKA, P - MASARIK, A.Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o.,1999, 142 s., s. 114-121. ISBN 80-88945-06-2.
 1. PROCHÁZKA, P. K teológii misie v postmodernom čase. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica : ZEC vo vyd. TRIAN s. r.o., 1999. 101 s., s. 27-35. ISBN 80-88945-10-0.
 2. PROCHÁZKA, P. Duchovná skúsenosť a duchovný rast. In: Zborník z konferencie Evanjelikálnej  teológie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : KETM, 1997. s. 51-61.
 3. PROCHÁZKA, P. Dietrich Bonhoeffer - ekumenik. In: Dietrich Bonhoeffer: Človek, kresťan, ekumenik, teológ a občan. Bratislava : ECM, 1996. 55. s., s. 27-33. ISBN 80-85733-44-7
 4. PROCHÁZKA, P. Evanjelická cirkev metodistická. In: Zborník z pracovnej konferencie ZEC o zakladaní zborov, konanej 30.-31. októbra 1996. Martin : ACS, 1997. 36 s., s. 14.
 5. PROCHÁZKA, P. Sila a slabosti evanjelikálneho kresťanstva. In: Evanjelikálne kresťanstvo. Zborník z vedeckej konferencie.  Bratislava : ZEC vo vyd. ECM s.r.o., 1995. 123 s., s. 47-63. ISBN 80-85733-41-2.

 

BCI Skriptá a učebné texty                                                                                              3

 1. Procházka, P. Pastorálna teológia 1. Pastoračné sprevádzanie. Banská Bystrica : PF UMB – Združenie Pedagóg o.z., 2012. 78 s. ISBN 978-80-557-0476-0.
 2. Procházka, P. Budovanie cirkvi. Banská Bystrica : PF UMB, 2004. 79 s.
  ISBN 80-8055-884-1.
 3. PROCHÁZKA, P. Úvod do teológie. Bratislava : ECM s r.o., 1995. 66 s. ISBN 80-85733-27-7.

 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch                                                                      6

 1. PROCHÁZKA, Pavel. Hermeneutika a komunikace evangelia.  Studijní text č. 31. Praha : ECM, 2010. 15 s. ISBN 80-85013-031-7.
 2. PROCHÁZKA, Pavel: Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé. In: PROCHÁZKA, Pavel a POKORNÝ, Pavel. Pastorační péče v kontextu nemoci. (Studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky I) Český Těšín : Slezská církev evangelická a. v. ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě, 2008. S. 5 – 32. ISBN 978-80-254-3799-5
 3. PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o dospělé ve středním věku.  Studijní text č. 30. Praha : ECM, 2008. 19 s. ISBN 978-80-7356-021-8.
 4. PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé.  Studijní text č. 29. Praha : ECM, 2008. 30 s. ISBN 978-80-7356-020-1. + 2. vydání, Praha : ECM, 2009. ISBN 978-80-7356-027-0
 5. PROCHÁZKA, P. Limské texty a služba Evangelické církve metodistické. Studijní text č. 27. Praha : ECM, 2007. 14 s. ISBN 978-80-73-017-1.
 6. PROCHÁZKA, P. Teologické směrnice metodismu a jejich uplatňování při formulování stanovisek církve. Studijní text č. 25. Praha : ECM, 2007. 15 s. ISBN 80-7356-013-5.

 

BDE Odborné práce publikované v časopisoch – nekarent. zahraničné                      137

 1. PROCHÁZKA, P. Apokryfy (Deuterokánonické knihy).
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2019/3 Máj - Jún. ISSN 0354-8732, s. 8 – 9.
 2. PROCHÁZKA, P. Abrahám, Ježiš a my.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2019/1 Január - Február. ISSN 0354-8732, s. 1 - 3.
 3. PROCHÁZKA, P. John Wesley a medicína In: Slovo a život. – šéfredaktor Petr Vaďura. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo: 20. června 2019, s. 10-11. ISSN 2336-1875.
 4. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 15. – 21. február, 16. - 23.december.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2018. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, ISN 1820-4155, s. 36-40, 224-229.
 5. PROCHÁZKA, P. Mária a my. Lk 1,26-33.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2018/6 November - December. ISSN 0354-8732, s. 4 – 5.
 6. PROCHÁZKA, P. Služba nech je prečistená Božím slovom. Sk 3,1-10.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2018/4 Júl - August. ISSN 0354-8732, s. 1 - 3.
 7. PROCHÁZKA, P. Božie pozvanie do vzťahu s Ním. Lukáš 14,15-24.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2018/3 Máj - Jún. ISSN 0354-8732, s. 8 - 10.
 8. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 15. – 21. február, 16. - 23.december.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2018. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, ISN 1820-4155, s. 36-40, 224-229.
 9. PROCHÁZKA, P. Pravá Ježišova rodina. Marek 3,31-35.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2017/5 September - Október. ISSN 0354-8732. S. 1 - 3
 10. PROCHÁZKA, P. John Wesley a Martin Luther. In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v Srbsku, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2017/5 September - Október. ISSN 0354-8732. S. 16 – 18.
 11. PROCHÁZKA, P. Jak to, že stát financuje církve? In: Slovo a život. – šéfredaktor Petr Vaďura. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo: 1. října 2017, s. 14-16. ISSN 2336-1875.
 12. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 15. – 21. február, 8.- 15.december.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2017. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 021/6613-122, s. 32-35, 207--221, 225.
 13. PROCHÁZKA, P. Detstvo Ježiša Krista. Lukáš 2,41-52.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2016/6 November - December. ISSN 0354-8732. S. 6 - 7
 14. PROCHÁZKA, P. 25. december ako deň narodenia Ježiša Krista.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2016/6 November - December. ISSN 0354-8732. S. 2.
 15. PROCHÁZKA, P. Povolání do duchovenské služby a setrvání v ní. In: rada: Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 4, 21. prosince 2015, s. 5-7. ISSN 2336-1875.
 16. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. február, 15.-21. november.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2016. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 021/6613-122, s. 4, 22-25, 184-188.
 17. PROCHÁZKA, P. Svätý chrám v Pánovi – náš domov
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2015/4 Júl - August. ISSN 0354-8732. S. 6 - 9
 18. PROCHÁZKA, P. Budeme slúžiť Hospodinovi
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2015/3 Máj - Jún. ISSN 0354-8732. S. 5 - 7
 19. PROCHÁZKA, P. Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era
  In: Theologica Wratislaviensia. Tom 8, 2013. Wroclaw : Ewangelikalna Wyžsza Szkola Teologiczna. ISSN 1734-4182. ISBN 978-83-60567-09-8. S. 125 - 133
 20. PROCHÁZKA, P. Modlitba je poznávanie Kristovej lásky
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2015/2 Marec - Apríl. ISSN 0354-8732. S. 1 - 3
 21. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 6. apríl.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2015. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRBSKU, 1986-.21 cm, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014, s. 56-59 . ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167
 22. PROCHÁZKA, P. John Wesley a lidé na okraji společnosti. In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 3, říjen 2014, s. 6-7. ISSN 2336-1875.
 23. PROCHÁZKA, P. John Wesley a ľudia na okraji spoločnosti
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/3 Júl - August. ISSN 0354-8732. S. 2 - 5
 24. PROCHÁZKA, P. Kristus – príklad pokory. Filipanom 2,5-11
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/3 Máj - Jún. ISSN 0354-8732. S. 1 - 3.
 25. PROCHÁZKA, P. Kríž – znak spásy.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/2 Marec- Apríl. ISSN 0354-8732. S. 4 - 5.
 26. PROCHÁZKA, P. Slowakei: Was es heist, Methodist zu sein.
  In: Unterwegs. Magazin der Evangelish-methodistischen Kirche – Redaktionsleiter Volker Kiemle. Frankfurt am Main: Zeitschritfredartion im Medienwerk der EmK, Ludolfusstrasse 2-4, D-60487 Frankurt am Main, 5/2014, s. 24.
 27. PROCHÁZKA, P. Viera s odozvou. (R 12,9-21)
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/1 Január - Február, s. 3 - 5.
 28. PROCHÁZKA, P. Wesleyho myslenie viery
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/6 November - December, s. 10 - 13.
 29. PROCHÁZKA, P. Malé vianočné čítanie z Písma o naplnených Božích prísľúboch v Ježišovi.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/6 November - December, s. 4 - 5.
 30. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 13. – 18. september.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2014. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013, s. . ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167
 31. PROCHÁZKA, P. V tebe a tvojom potomstve.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/5 September - Október, s. 1 - 3.
 32. PROCHÁZKA, P. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú odpustené! Ján 20,19-29.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/2 Marec - Apríl, s. 4 - 6.
 33. PROCHÁZKA, P. V prítomnosti Krista. Matúš 17,1-9.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/1 Január-Február, s. 4 - 6.
 34. PROCHÁZKA, P. O vizi té částky církve. In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 1, duben 2013, s. 5. ISSN 2336-1875.
 35. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. marec.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2013. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013, s. 5-8 a 75-78. ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167
 36. PROCHÁZKA, P. Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa. Marek 10,15.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2012/6 November -December, s. 2 - 3.
 37. PROCHÁZKA, P. Posvätenie – vstupy do tajomstva. In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2012/4 November -December, s. 1 - 3.
 38. PROCHÁZKA, P. Vďačnosť: Zachovajte si tieto slová v srdci a v mysli.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2012/5 September – Október, s. 1 - 2.
 39. PROCHÁZKA, P. Posvěcení – vstupy do tajemství. In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 29, 2/2012, s. 5. ISSN 2336-1875.
  1. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2000. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1999. s. 94-95. (bez ISBN)
  2. PROCHÁZKA, P. Neužitoční služobníci sme. In: Slovo a život, 1999, č. 3, s. 64-65.
  3. PROCHÁZKA, P. Podobenstvo o (samočinne) rastúcom zrne. In: Slovo a život,1999,  roč. XVI., č. 5, s. 108-109.
  4. PROCHÁZKA, P. Jak chápeme vedení v církvi? (1). In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 6, s. 132-134.
  5. PROCHÁZKA, P. Jak chápeme vedení v církvi? (2). In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 9, s. 154-156.
  6. PROCHÁZKA, P. Pán pro nás učinil velké věci. K 35. výročiu úmrtia dr. J. P. Bartáka. In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 11, s. 205-207.
  7. PROCHÁZKA, P. John R. Stott: Between Two Worlds. In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 4, s. 102-104.
 1. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. marec.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2012. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011, s. 42-46. ISSN 1820-4155.
 2. PROCHÁZKA, P. Světová metodistická rada strotřicetiletá.
  In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 4, prosinec 2011, 18.
 3. PROCHÁZKA, P. Svetová metodistická rada stotridsaťročná.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/6 November – December, s. 20 - 21.
 4. PROCHÁZKA, P. Advent a jeho dve výzvy.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/6 November – December, s. 1 - 2.
 5. PROCHÁZKA, P. Zasadnutie komisie pre teológiu a kazateľský úrad.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/5 September – Október, s. 14.
 6. PROCHÁZKA, Pavel 26. - 31. Květen / Pavel Procházka. In Ranní chvilky 2011. Krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2010. - ISBN 978-80-7356-030-0. - S. 67-70.
 7. PROCHÁZKA, P. Vďačnosť. In Cesta Života : časopis Evanjelickej metodistickej cirkvi v SRB. - Nový Sad : Sekretariát Evanjelickej metodistickej cirkvi v Srbsku, 2011. - ISSN 0354-8732. - Roč. 41, č. 5 (september-október 2011), s. 1-2.
 8. PROCHÁZKA, P. Mnohí budú stolovať v Božom kráľovstve.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/4 Júl – August, s. 1 - 3.
 9. PROCHÁZKA, P. Čakáme nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. 2Pt 3,10.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/4 Júl – August, s. 21 - 22.
 10. PROCHÁZKA, P. Čakáme nové nebo a novú zem odušných sviatkov: Buďte svätí! 1Pt 1,13-16.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/3 Máj – Jún, s. 1 -3.
 11. PROCHÁZKA, P. Vieroučné dôrazy metodizmu.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2010/5 September – Október, s. 10 - 16.
 12. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. – 31. január a 26. – 31. máj.
  In: Heslá s úvahou na každý deň. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2010, s. 18 – 20 a 79 - 81. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 13. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. - 31. Leden / Pavel Procházka. In Ranní chvilky 2011 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2010. - ISBN 978-80-7356-030-0. - S. 15-18.
 14. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. – 31. august.
  In: Heslá s úvahou na každý deň. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2009, s. 131 - 133. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 15. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. – 31. srpen a 26. – 27. prosinec. In: Ranní chvilky 2010 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2009, S. 106 - 109 a 159 – 160. ISBN 978-80-7356-028-7.
 16. PROCHÁZKA, P. 25. výročí založení časopisu Slovo a život. In Slovo a život, duben, 2009, roč. XXVI s. 79-80. Praha : ECM, 2009.
 17. PROCHÁZKA, P. Methodist e-Academy. In Slovo a život, březen 2009, roč. XXVI s. 64. Praha : ECM, 2009.
 18. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2009. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v SRB, 2008. S.5 – 8; 44 – 47. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 19. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. leden, a 23.– 28. březen In: Ranní chvilky 2009 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2008, S. 5-7, 39-42. ISBN 978-80-7356-025-6.
 20. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2008. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Srbsku, 2007, s. 11-13; 16-19. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 21. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 14. - 18. leden, a 25. - 31. leden. In: Ranní chvilky  2008 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2007, s. 10-12, 15-18. ISBN 978-80-7356-015-7.
 22. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2007. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Srbsku, 2006, s. 54-56. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 23. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 1. -7. květen. In: Ranní chvilky  2007 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická v ČR, 2006, s. 58-60. ISBN 80-7356-008-9.
 24. PROCHÁZKA, P. Vilém Schneeberger. In Slovo a život, prosinec  2006, roč. XXIII s. 254-255. Praha : ECM, 2006.
 25. PROCHÁZKA, P. Slovo sa stalo telom. In: Slovo a život. roč. XXIII., říjen 2006. Praha : ECM, 2006. s. 200.
 26. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2006. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Srbsku a Čiernej Hore, 2005, s. 9-10. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 27. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2006. Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2005, s. 8-10. ISBN 80-7356-008-9.
 28. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2005. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 2004, s. 41; 43-45; 131-134. ISBN 80-85013-94-0.
 29. PROCHÁZKA, P. Faith Alive. In: The Upper Room Disciplines 2005. Nashville : Upper Room Books, 2004, s. 183-189. ISBN 0-8358-9869-5.
 30. PROCHÁZKA, P. Súvislosti diakonie a revivalizmu. In: Slovo a život, 1/2004 – roč. XX , s. 4 - 6.
 31. PROCHÁZKA, P. Generálna konferencia v Pittsburghu. In: Slovo a život, 6/2004 – roč. XXI , s. 133-134.
 32. PROCHÁZKA, P. Kresťanský mysticizmus. In: Bratrská rodina, 1/2004 – roč. 36, s. 16-17.
 33. PROCHÁZKA, P.: Teologické úvahy. In: Hesláv úvahou na každý deň 2005. Novi Sad: Sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SČH, 2004, s. 36; 38-39; 106-108. ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167.
 34. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2004. Praha: Evanjelická cirkev metodistická v Českej republike, 2003, s. 32-35. ISBN 80-85013-78-9.
 35. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá : S úvahou na každý deň 2004. Nový Sad: Sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SCG, 2003, s. 30-32. ISBN 86-84821-02-5.
 36. PROCHÁZKA, P. Desať rokov misijného úsilia ECM v samostatnej Slovenskej republike. In: Slovo a život, 4/2003 – roč. XX , s. 79-81.
 37. PROCHÁZKA, P. Svätosť srdca a života. John Wesley (1703 Epworth

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
08:00 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Individuálnu konzultáciu si možno so mnou dohodnúť na čísle 0908779459

Kontaktný formulár

=