prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia:

Mgr. 1976 Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, dnes už opäť Univerzita Karlova v Prahe, ČR. odbor: evanjelická teológia.

ThLic. 1997 Husitská teologická fakulta Universita Karlova v Prahe, odbor: husitská teológia.

ThDr. 2001 Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Prahe, odbor: husitská teológia.

PhD. rok 1999, odbor: husitská teológia, miesto: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, téma: „John Wesley: Pneumatická zkušenost a komunikace evangelia“ Udelený titul „Th.D.“ V júli 1999 listom MŠ SR č.: 2402/199-51 oprávnenie používať akademický titul „PhD“.

Docent: rok 2002, odbor Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii – teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ, miesto: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, téma habilitačnej práce: Teologické princípy v cirkevnej edukáci. Habilitačná prednáška na tému: Najnovšie trendy v kresťanskom teologickom vzdelávaní a výchove.                       

Profesor: rok 2009, odbor Etika, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra, 1. 10. 2009 Prednáška: Etika v teologickom a sociálnom myslení Johna Wesleyho, 20. 12. 2009 Najvýznamnejšie výsledky vedeckej a pedagogickej činnosti. 28. 6. 2010 vymenovaný prezidentom za profesora.


Súčasné pracovné zaradenie (funkčné miesto):

profesor

garant štúdia teológie (Bc. Mgr. PhD.), habilitácií a inaugurácií


Pracuje na Pedagogickej fakulte UMB od roku 1993, kedy vznikla katedra evanjelikálnej teológie a misie, dnes katedra teológie a katechetiky. Bol jej aktívnym zakladateľom a spolutvorcom všetkých študijných programov a kľúčových aktivít, ktoré katedra rozvinula a zabezpečovala. Bol najprv vo funkcii člena, neskôr vo funkcii vedúceho katedry, a v rokoch 2002-2004 vo funkcii prodekana pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou  V roku 2003 obsadil funkčné miesto mimoriadneho profesora vo výberovom konaní. Od vymenovania prezidentom republiky v roku 2010 je riadnym profesorom. V oblasti pedagogickej činnosti je garantom štúdia teológie vo všetkých troch VŠ stupňoch a garantom habilitácií docentov a inaugurácií profesorov teológie na PF UMB. Dlhoročne prednáša predmety aplikovanej teológie, ekumeniku, svetové náboženstvá a kulty a pastorálnu teológiu. Je školiteľom doktorandského štúdia, v súčasnosti vedie troch doktorandov. Vedie a posudzuje bakalárske, diplomové a rigorózne práce, skúša na záverečných, štátnych a rigoróznych skúškach. Pravidelne je členom komisií na prijímacie skúšky, vrátene doktorandského štúdia, členom komisií alebo oponentom na dizertačných skúškach, na obhajobách dizertačných alebo habilitačných prác Za výraz uznania jeho pedagogických kvalít možno považovať množstvo jeho zahraničných pobytov a aktivít, pozvaných alebo vyžiadaných referátov, prednášok a kurzov v strednej, západnej Európe, ale aj v USA.

Vysokoškolská pedagogická činnosť prof. Procházku vychádza z dlhoročných skúseností z praktickej práce v cirkvi a v ďalších vzdelávacích cirkevných inštitúcií Evanjelickej cirkvi metodistickej doma i v zahraničí. Dlhodobo sa venuje aj ďalšiemu vzdelávaniu cirkevných spolupracovníkov, bol šéfredaktorom a členom redakčnej rady časopisov Slovo a život a Ohnisko, od roku 1996 až dodnes je riaditeľ Inštitútu vzdelávania ECM v SR a ČR. Problematika doškoľovania duchovných tvorí tiež značnú časť jeho medzinárodnej činnosti.

Spomínaná pedagogická a praktická cirkevná práca prof. Procházku sa výrazne odráža aj v jeho teoretickej a publikačnej činnosti, ktorá je orientovaná na dve veľké oblasti – na problematiku teológie a na problematiku teologického vzdelávania. Publikoval 15 knižných prác a vyše 300 odborných článkov doma i v zahraničí. Najnovšou publikáciou je Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov, ktorú vypracoval v spoluautorstve s prof. I. Peresom. Zúčastnil sa 20 vedecko-výskumných projektov Svoju publikačnú a výskumnú činnosť zameriava na problematiku duchovnej skúsenosti a duchovného rastu, komunikácie evanjelia, na teologické východiská evanjelikálnej katechézy a pastorácie, na budovanie cirkvi, ako aj na sociálne aspekty teológie a misie v súčasnosti s dôrazom na ekumenický rozmer. Osobitnú pozornosť venuje otázkam uplatnenia teologických princípov v cirkevnej edukácii detí, mládeže a dospelých a súčasným trendom v teologickej edukácii.


 

 

https://orcid.org/0000-0001-9687-6338 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Individuálnu konzultáciu si možno so mnou dohodnúť na čísle 0908779459

Kontaktný formulár

=