ADVENTNÝ KONCERT 13.12.2019 

V tomto čase očakávania najkrajších sviatkov roka oslavujúcich príchod nášho Pána si Vás dovoľujeme pozvať stráviť čas s hudbou, ktorá nás učí žiť prítomnosť.

 

I tohto roku si Univerzitný komorný orchester pre Vás pripravil diela časov minulých, ktoré sprítomňuje mladosť jeho členov. Odznejú diela velikánov európskej hudby i diela anonymné slovenskej proveniencie, ktoré tvoria náš duchovný národný poklad. V období, keď sa vzduch trbliece prajnými želaniami, chceme túto všeprajnú náladu zaobaliť zvukom vznešených tónov inšpirovaných nadpozemským pôsobením tohto sviatočného času.

Budeme radi, ak si nájdete chvíľku času na vychutnanie si hudby - tohto veľkého Božieho daru v podaní študentov Univerzity Mateja Bela. Veď i v Písme stojí: „nielen chlebom je živý človek...“. Príďte si „nasýtiť“ svoje duše krásou hudby čias minulých v dnešný čas...

Ad Maiorem Dei Gloriam!

 

 

OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2019-2020 

Univerzitný komorný orchester bol poctený oslovením pána rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., aby sa zúćastnil slávnostného otvorenia akademického roka dňa 17.9.2019.

S radosťou a vďačnosťou sme prijali toto pozvanie a s vážnosťou sme sa zhostili tejto vznešenej úlohy a takýmto slávnostným aktom sme otvorili našu 11. sezónu. 

https://www.umb.sk/aktuality/co-prinesie-28-akademicky-rok-umb.html

 

 


Mladosť strieborná! 

Dňa 5. 4. 2019 sa Univerzitný komorný orchester Mladosť zúčastnil Krajskej súťaže v komornej hudbe Divertimento musicale 2019, kde so cťou získal umiestnenie v striebornom pásme. Porota ocenila dramaturgický tvar súťažného bloku, ktorý tvorili diela staršej slovenskej hudby 18. storočia, ktoré sa stali ťažiskom repertoárového portfólia nášho orchestra. Zároveň predseda poroty Doc. Mgr. Art. Pavol Tužinský, ArtD. vyzdvihol prínos orchestra v oblasti interpretácie staršej slovenskej hudby, ktorej sa v súčasnosti venujú na Slovensku iba 2 profesionálne telesá.

10 rokov Mladosti

a

hudobného života

V období osláv udalostí a osobností významných pre celý Slovenský národ v kontexte národných dejín i osobností hudobnej histórie si pripomíname i zavŕšenie prvej dekády existencie Univerzitného komorného orchestra Mladosť. Počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia toto teleso zasiahlo do hudobno-kultúrneho života Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici i do hudobnej kultúry mesta Banská Bystrica.

Orchester za 10 rokov vychoval takmer 80 členov a odpremiéroval viac ako 20 skladieb.

Prostredie Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela reprezentuje najlepšie tradície pedagogiky hudobného umenia v spojení s priamou  interpretačnou umeleckou skúsenosťou. Katedra garantuje vysokú kvalitu vedenia umeleckých reprezentačných telies pod uznávanou značkou Mladosť.

V súvislosti s oslavami nášho výročia pripravujeme sériu koncertov pre pripomenutie si prvého jubilea nášho orchestra.

UKO Mladosť

Orchester Mladosť je umelecké teleso pôsobiace pri Katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Tak, ako ho poznáme v súčasnosti, je výsledkom dlhoročného úsilia viacerých zakladateľských osobností a priateľov myšlienky vytvorenia a formovania orchestra v akademickom prostredí Univerzity Mateja Bela. Orchester je jedným z reprezentatívnych telies Univerzity Mateja Bela, ktoré sú už roky známe pod svojou spoločnou značkou Mladosť, ktorá vznikla v r. 1970.

Postupným tvarovaním telesa individualitami študentov sa do súčasnosti zachovala základná forma komorného sláčikového zoskupenia s pridanými niekoľkými dychovými nástrojmi a klavírom.

Od vzniku orchestra teleso spolu s jeho vedením ašpirovalo na napĺňanie najvyšších umeleckých cieľov, čo sa odrážalo vo výbere repertoáru i kvalite jeho naštudovania. V počiatkoch sa repertoár telesa zameriaval širokospektrálne na rôzne oblasti hudby s orientáciou na výber perál klasickej hudby atraktívnych tak pre študentov ako i pre poslucháčov s rozmerom vízie didaktickej aplikácie nadobudnutých zručností členov v budúcej každodennej edukačnej praxi.

Toto obdobie trvalo od vzniku až do roku 2015, kedy sa pod vedením Pavla Martinku začal výber repertoáru orientovať na diela slovenskej, či slovacikálnej hudby.

Jadro repertoáru v súčasnosti tvoria diela starej slovenskej hudby 16.-18. storočia, väčšinou anonymných autorov, zachované v meštianskych a šľachtických zbierkach piesní a tancov (Pestrý zborní, Uhrovská zbierka piesní a tancov) ale i diela po mene známych autorov (Ján Matejovič, Daniel Georg Speer).

Skvostom medzi nimi je i slovenská historická pieseň z pera Martina Bosniaka Píseň o zámku muránském z roku 1549.

UKO Mladosť Artizmusica

UKO Mladosť má za sebou sériu koncertov s vybraným repertoárom staršej slovenskej hudby. Jedným z nich bol koncert v rámci umeleckého festivalu Artizmusica, ktorý sa konal 12.6.2017 na nádvorí Márie Terézie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Koncert s názvom Pestrosť slovenskej hudby priniesol prierez dielami slovenského pôvodu od baroka po romantizmus s oživením novou kompozíciou Jubilatika pre dvoje husle od Pavla Martinku.

UKO Mladosť MUSICA ANTIQVA SLOVACIAE

Pri príležitosti 500. výročia reformácie sa 26.10.2017 uskutočnil koncert MVSICA ANTIQVA SLOVACIAE v ECAV chráme Božom v Sliači s uvedením diel profánnej i sakrálnej hudby starších čias. Okrem evanjelickej hymny Hrad prepevný od Martina Luthera zaznel výber evanjelických duchovných piesní ale i Prvnj žalm od Jána Sylvána z jeho diela Písně nové na sedm žalmu kajicích.

 

UKO MLADOSŤ v médiách

https://deskgram.net/p/2009790247061421829_7242746492

https://www.youtube.com/watch?v=fUbD67BU7g4

http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/musica-novantica

https://vimeo.com/278221908

https://zv-podujatia.com/2018/05/23/zvolenska-noc-muzei-a-galerii-2018-priniesla-nejedno-prekvapenie/uko-mladost/

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-sa-uspesne-predstavila-na-360-rad/37082-clanok.html

https://www.bystricoviny.sk/titulka/jubilejny-360-radvansky-jarmok-predo-dvermi-otvori-ho-ufs-mladost/attachment/musica-temporis-plagat/

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=