Dejiny hudobnej kultúry 1


Sylaby predmetu


Periodizácia vývoja hudobnej kultúry.

Hudba v starovekých kultúrach.

Korene vývoja európskej hudby v antickej civilizácii (Grécko, Rím).

Ranokresťanský bohoslužobný spev. Gregoriánsky chorál.

Začiatky a vývin viachlasu. Ars antiqua. Ars nova. Francúzsko, Taliansko, Anglicko, Uhorsko.

Renesancia, slohová podstata renesančnej hudby. Nizozemská vokálna polyfónia - franko-flámska hudba, jednotlivé generácie. Rímska škola, Benátska škola, Francúzsky chanson.

Hudobná kultúra na Slovensku v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európy.

Stredovek - hudobná kultúra Veľkej Moravy, latinský bohoslužobný spev, duchovná pieseň, svetská hudba, hudobná teória, inštrumentár.

Renesancia – organizácia hudobného života, duchovná pieseň, viachlasá hudba, nototlač, inštrumentár, hudobná teória. 

 

Podmienky udelenia kreditov

 

Súčet bodov zo všetkých činností: aktívna účasť na seminároch a záverečný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 68 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v celkom súčte bodov získa menej ako 60 bodov.

 

Literatúra

 

SMOLKA, J.: Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001. ABRAHAM, G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2004. MICHELS, U: Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000. BURROWS, J.: Klasická hudba. Bratislava : Slovart, 2008. RYBARIČ, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok. Bratislava: Opus, 1984. Ed. Oskár ELSCHEK: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV, 1996 JANEK, M: Dejiny slovenskej hudby. Banská Bystrica : UMB PF, 1996. HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava : Orman, 2003. HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava : Ikar, 2004. GEIRINGER, Karl W. F. H. BLANDFORD.: Musical Instruments. Oxford University Press, 1959. GRÁC, Róbert: Náuka o hudobných nástrojoch. SPN Bratislava, 1985.

 

Dejiny Hudobnej kultúry 2


Barok

 

Kultúrno-historické predpoklady vzniku baroka. Tridentský koncil (1545-1563)

 

Charakteristika hudobného štýlu

-       opera, kantáta a oratórium

-       sonáta, concerto grosso

-       inštrumentálna hudba a dobový inštrumentár

-       dobová interpretácia

 

Barok v Taliansku: Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti,

 

Barok vo Francúzsku: Jean-Baptiste Lully, Marc Antoine Charpentier, Francois Couperin, Jean Philippe Rameau

 

Barok v Nemecku: Johann Pachelbell, Georg Philipp Telemann,

 

Barok v Anglicku: Henry Purcell, Georg Friedrich Händel,

 

Johann Sebastian Bach

 

Slovenský hudobný barok

-       hudobný život na Slovensku, hudobno-kultúrne strediská

-       polyfónia, inštrumentálna hudba, hudobno-scénické umenie

-       pramene barokovej hudby na Slovensku

-       najvýznamnejší súčasní interpreti starej hudby

 

Obraz baroka v súčasnej vysokej a populárnej kultúre

 

 

Klasicizmus v hudbe.

 

Spoločenské predpoklady vzniku hudobného klasicizmu.

Hudobná kultúra klasicizmu, charakteristika, spoločenské podmienky, členenie, vývojové fázy.

 

Charakteristika hudobného štýlu:

-       jednoduchosť, pravidelnosť, kontrast

-       sláčikové kvarteto

-       symfónia

 

Pestovanie hudby, hudobno-výrazové prostriedky, nová zvuková koncepcia.

Inštrumentálna hudba, hudba vokálno-inštrumentálna, opera a reforma opery. Raný klasicizmus

 

Mannheimská škola:Jan Václav Stamic a ďalší

 

Bachovi synovia: Carl Philipp Emanuel Bach

 

Prvá viedenská škola/Viedenský klasicizmus: Joseph Haydn, W.olfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven).

 

Reforma opery: Christoph Willibald Gluck

 

Hudobná kultúra obdobia klasicizmu na Slovensku

-       hudobný život na Slovensku, hudobno-kultúrne strediská, vplyv Viedenského klasicizmu

-       inštrumentálna hudba, hudobno-scénické umenie

-       pramene klasickej hudby na Slovensku

-       Osobnosti: Anton Zimmermann, Ján Matejovič, Juraj Družecký, Johann Mathias Sperger, Anton Ashmer

 

Obraz baroka v súčasnej vysokej a populárnej kultúre

 

 

Podmienky udelenia kreditov

 

Súčet bodov zo všetkých činností: aktívna účasť na seminároch a záverečný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 68 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v celkom súčte bodov získa menej ako 60 bodov.

 

Literatúra:

 

SMOLKA, J.: Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001. ABRAHAM, G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2004. MICHELS, U: Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000. BURROWS, J.: Klasická hudba. Bratislava : Slovart, 2008. EINSTEIN, A.: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989. Ed. Oskár ELSCHEK: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV, 1996 JANEK, M: Dejiny slovenskej hudby. Banská Bystrica : PF UMB, 1996. HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Bratislava : Ikar, 2011. AMBRÓZOVÁ, J. a kol. : Ľudové piesne regiónov Slovenska. (edícia 8 dielov), 2009, NOC Bratislava ELSCHEK, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Národné osvetové centrum, Bratislava 1996. ELSCHEK, O .:Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia, Bratislava 1980, 1982 .

 

 

Dejiny hudobnej kultúry 3

 

Sylaby predmetu:

 

Východiská, koncepcie, ideály v hudbe romantizmu.

Raný romantizmus, novoromantizmus, klasicko-romantická syntéza.

Národné hudobné kultúry - Ruská národná hudba, Česká národná hudba, fínska, nórska, dánska národná hudba, Anglicko.

Romantická opera, symfonická a komorná hudba, cirkevná hudba, oratórium, pieseň, klavírna literatúra, novoromantická opera.

Neskorý romantizmus, Impresionizmus, Taliansky operný verizmus.

Významné skladateľské osobnosti a špecifiká ich tvorby.

Hudobná kultúra obdobia romantizmu na Slovensku.

 

Podmienky udelenia kreditov

 

Súčet bodov zo všetkých činností: aktívna účasť na seminároch a záverečný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 68 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v celkom súčte bodov získa menej ako 60 bodov.

 

Literatúra:

 

SMOLKA, J.: Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001. ABRAHAM, G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2004. MICHELS, U: Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000. BURROWS, J.: Klasická hudba. Bratislava : Slovart, 2008. EINSTEIN, A.: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989. Ed. Oskár ELSCHEK: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV, 1996 JANEK, M: Dejiny slovenskej hudby. Banská Bystrica : PF UMB, 1996. HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Bratislava : Ikar, 2011. AMBRÓZOVÁ, J. a kol. : Ľudové piesne regiónov Slovenska. (edícia 8 dielov), 2009, NOC Bratislava ELSCHEK, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Národné osvetové centrum, Bratislava 1996. ELSCHEK, O .:Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia, Bratislava 1980, 1982 .

 

 

Dejiny hudobnej kultúry 4,5

Sylaby predmetu:

 

ZS:

 

Kategorizácia hudby 20. storočia. Zákonitosti, umelecké hnutia.

Expresionizmus a druhá viedenská škola (Schönberg, Berg, Webern).

Neoklasicizmus, neofolklorizmus, obrat k modelom minulosti (Stravinskij, Bartók, Janáček, Szymanowski, Prokofjev, Hindemith, Orff, Šostakovič, Britten).

Futurizmus v hudbe – Busoni, Rusollo, Cowell, Varèse.

Parížska šestka, Mladé Francúzsko (Messiaen, Lesur, Jolivet, Baudrier).

Americký prínos – Copland, Barber, Bernstein, Carter, Holst.

Zakladatelia Slovenskej národnej hudby (Alexander Moyzes, Eugen Suchoň, Ján Cikker).

 

LS:

 

Postwebernizmus, serializmus, elektronická hudba, aleatorika, timbrová hudba, computer music. Leibovitz, Boulez, Stockhausen, Cage, Nono, Berio, Xenakis, Lutoslawski, Ligeti, Penderecki. Konkrétna hudba, Music for tape. Schaeffer, Ussachewski.

Univerzalistické tendencie v hudbe G. Crumba.

Polyštýlová hudba A. Schnittkeho.

Americký minimalizmus – Riley, Young, Glass, Reich. Európska verzia minimalizmu.

Nová jednoduchosť (neoromantizmus). Górecki, Sikorski, Pärt. Slovenská hudba 20. storočia v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európy.

Avantgarda druhej polovice 20. storočia na Slovensku (Ilja Zeljenka, Roman Berger, Vladimír Godár). Súčasná hudba na Slovensku. 

 

Podmienky udelenia kreditov

 

Súčet bodov zo všetkých činností: aktívna účasť na seminároch a záverečný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 68 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v celkom súčte bodov získa menej ako 60 bodov.

 

Literatúra:

 

SMOLKA, J.: Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001. MICHELS, U: Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000. BURROWS, J.: Klasická hudba. Bratislava : Slovart, 2008. NAVRÁTIL, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava : Montanex, 1993. RYBARIČ, R. Európske súvislosti slovenskej hudby. Bratislava : Veda, 1990. JANEK, M.: Dejiny slovenskej hudby. Banská Bystrica : PF UMB, 1996. HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1). Bratislava : Ikar, 2005. HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2). Bratislava : Ikar, 2006. BUKSZPAN, D.: Encyklopedie heavy metalu. Praha: BB art, 2004. BURLAS, L.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava: Opus, 1978. ČERNÝ, Jiří: Když byl rock and roll králem. Taneční hudba a jazz. Praha: Supraphon, 1968. DORÚŽKA, L.: Panoráma populární hudby 1918/1978. Praha: Mladá fronta, 1981. FORDHAM, J.: Jazz . Praha :Slovart,2001 FRIDMAN, L.: Populárna hudba. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006. FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: Hudba a její pojmoslovní systém. Praha 1981 CHRISTE, Ian: Ďáblúv hlas. H eavy metal. Kompletní historie. Praha: BB art, 2005 KAPITANCIK, B. : Pop story. Brno: Computer Press, 2003 LÁBSKA,Y.: Improvizácia a jej podoby v jazze a v rocku. In: Slovenská hudba 1994/XX, č.2, s.297 MATZNER, ., PILKA, J. : Česká filmová hudba . Praha : Dauphin, 2002 MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASERBERGER, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I.-III. Praha: Supraphon, 1983, 1986, 1990. POLEDŇÁK, I.: Kapitolky o jazze. Bratislava: Osveta, 1964 SOURIAU É.,1994.: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria publishing, 1994 ŠTEFL , V.: Rockové styly. Muzikus. In: www.muzikus.cz Taneční hudba a jazz 1968-69. Praha: Supraphon, 1968. WEIS, T. ed.: Beaty, bigbeaty, breakbeaty. Praha: Maťa, 1998. www.allmusic.com(2005), www.music.box.sk, www.muzikus.cz, www.rcc.sk

 

 

Inštrumentálne a vokálne praktikum 1

 

Vokálna časť: Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu (podobnosti, rozdielnosti). Dychové, fonačné a modifikačné ústrojenstvo. Fonácia a hlasové začiatky. Druhy hlasu, hlasové rozsahy, registre. Detský hlas. Mutácia a jej fázy. Druhy speváckej artikulácie – legato, portamento, glissando, staccato, tenuto. Mezza voce. Messa di voce. Voix mixte. Neutralizácia a vyrovnávanie vokálov. Melodické ozdoby. Prednes, frázovanie, výraz. Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave. Poruchy hlasu a hlasová hygiena. Inštrumentálna časť: Hra na hudobnom nástroj a jej špecifiká. Výber repertoáru rôznych štýlových období a charakteru. Osvojenie si výber vhodného repertoáru na rôzne príležitosti a prispôsobí tomu i svoju interpretáciu. Oligátny klavír: Technické základy klavírnej hry. Legato, tenuto, staccato. Výraz, dynamika, agogika. Hra piesní s jednoduchým harmonickým doprovodom.

 

Inštrumentálne a vokálne praktikum 2

 

Vokálna časť: Vokálna pedagogika a jej cieľ. Fyziológia hlasu, hlasové orgány. Základné pojmy fyziológie hlasu. Správne držanie tela. Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu (podobnosti, rozdielnosti). Dychové, fonačné a modifikačné ústrojenstvo. Fonácia a hlasové začiatky. Druhy hlasu, hlasové rozsahy, registre. Inštrumentálna časť: Hra na hudobnom nástroj a jej špecifiká. Výber repertoáru rôznych štýlových období a charakteru. Osvojenie si výber vhodného repertoáru na rôzne príležitosti a prispôsobí tomu i svoju interpretáciu. Oligátny klavír: Technické základy klavírnej hry. Legato, tenuto, staccato. Výraz, dynamika, agogika. Hra piesní s jednoduchým harmonickým sprievodom.

 

Inštrumentálne a vokálne praktikum 3

 

Vokálna časť: Spevácka artikulácia, melodické ozdoby - atribúty, ktoré by mal učiteľ ovládať a vedieť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti do praxe. Inštrumentálna časť: Hra na hudobnom nástroj a jej špecifiká. Výber repertoáru rôznych štýlových období a charakteru. Osvojenie si výber vhodného repertoáru na rôzne príležitosti a prispôsobí tomu i svoju interpretáciu. Oligátny klavír: Technické základy klavírnej hry. Legato, tenuto, staccato. Výraz, dynamika, agogika. Hra piesní s jednoduchým harmonickým sprievodom.

 

Inštrumentálne a vokálne praktikum 4

 

Vokálna časť: Vokálna pedagogika a jej cieľ. Fyziológia hlasu, hlasové orgány Základné pojmy fyziológie hlasu. Správne držanie...Metodika práce s detským hlasom. Hygienické návyky, rozvíjanie detského hlasu, tvorenie tónu. Hlasová rozcvička. Spev detských piesní a ich interpretácia s prihliadnutím na rôzne žánre (ľudová pieseň, umelá pieseň). Inštrumentálna časť: Hra na hudobnom nástroj a jej špecifiká. Výber repertoáru rôznych štýlových období a charakteru. Osvojenie si výber vhodného repertoáru na rôzne príležitosti a prispôsobí tomu i svoju interpretáciu. Oligátny klavír: Technické základy klavírnej hry. Legato, tenuto, staccato. Výraz, dynamika, agogika. Hra piesní s jednoduchým harmonickým sprievodom.

 

 

Inštrumentálne a vokálne praktikum 5

 

Vokálna časť: Prednes, frázovanie, výraz. Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave. Poruchy hlasu a hlasová hygiena. Inštrumentálna časť: Hra na hudobnom nástroj a jej špecifiká. Výber repertoáru rôznych štýlových období a charakteru. Osvojenie si výber vhodného repertoáru na rôzne príležitosti a prispôsobí tomu i svoju interpretáciu. Oligátny klavír: Technické základy klavírnej hry. Legato, tenuto, staccato. Výraz, dynamika, agogika. Hra piesní s jednoduchým harmonickým sprievodom.

 

Podmienky udelenia kreditov

 

Individuálny umelecký výkon: 0-50 bodov

 

Literatúra

 

C. CZERNY: Osemtaktové etudy op. 740 C. CZERNY: Škola zručnosti op. 599 J. S. BACH: Malé prelúdiá JANŽUROVÁ- BOROVÁ: Klavírna škola KORÍNSKA, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber. Prednesové skladby z obdobia romantizmu, 20. storočia a skladby súčasných autorov RANINEC, J. 1992. Hlasová výchova pre učiteľov. UK Bratislava 1992. RANINEC, J. 2003. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. SAV Bratislava. 2. vydanie. 2003. SARAUER, A.: Klavírna škola pre začiatočníkov SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, M. Slovenské národné piesne. Zväzok 1 -5. ŠIMOVÁ, O. 1997. Teória hudobnej výchovy. Základy teórie vokálnej interpretácie. UK Bratislava 1997. VACCAI, N. Metodo practico. Edition Peters. Nr. 2073. VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. 1997. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. PF Západočeské univerzity 1997. ISBN 80-7082-381-X.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=