Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Didaktik hudobného umenia a koordinátor rozvrhu na Katedre hudobnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici s pregraduálnym štúdiom odboru učiteľ hudobného umenia a histórie. Pracujúci v pozícii vysokoškolského učiteľa na KHK PdF UMB so špecializáciou na didaktiku hudobného umenia, estetiku hudby, dejiny hudby a inštrumentálnu hudbu. V oblasti dejín hudby sa špecializuje na vybrané kapitoly dejín staršej slovacikálnej hudby a e ich rekonštrukciu do znejúcej podoby. Je aktívny ako interpret, skladateľ a upravovateľ v oblasti klasickej hudby a v oblasti folklorizmu, kde spracúva hudobný materiál za účelom jeho prezentácie, venuje sa vybraným špecifikám slovenského folklóru i v oblasti bádateľských a vedeckých aktivít. Je umeleckým vedúcim a dirigentom Univerzitného komorného orchestra Mladosť a šéfredaktorom časopisu Múzy v škole.

 

Pedagogická činnosť v rámci rojektu ERAZMUS+

 

Lektor modulu "Orchestral studies" na University of Mauritius,  10.11.-22.11.2019 (30 VH)

Lektor modulu "Conducting" na University of Mauritius, 25.6.-15.7.2019 (30 VH)

 

Prehľad publikačnej činnosti:

 

MARTINKA, P. 2020. Ave Maria pre miešaný zbor a komorný orchester. Autoreflexia. In Aura Musica. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem, 2020. s. 135-141.

MARTINKA, P. 2020. Práca s ľudovou piesňou pre potreby folklórneho súboru. In Múzy v škole. Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2020. s. 31-38.

MARTINKA, P. 2020. 100 rokov umeleckej školy vo Zvolene. In Múzy v škole. Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2020. s. 29-31.

MARTINKA, P. - BRODNIANSKY, M. 2020. E-learning v procese prírpravy budúcich učiteľov hudobného umenia. In Múzy v škole. Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2020. s. 21-28.

MARTINKA, P. 2020. Hudba Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1737-1

MARTINKA, P. 2020. Interpretácia ľudovej hudy na platforme folklórneho súboru. Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1750-0

MARTINKA, P. 2019. Tvorba a tvorivosť v hudobnej edukácii. In Múzy v škole. Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2019. s. 58-65. ISSN 1335-1605

MARTINKA, P. 2019. Rastieme každým krôčkom. In Múzy v škole. Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2019. s. 85-86. ISSN 1335-1605

MARTINKA, P. 2019. Obraz Veľkej Moravy v dielach jubilujúcich skladateľov. In Cantus Choralis Slovaca 2018. Banská Bystrica : Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1566-7

MARTINKA, P. 2019. 10 rokov Univerzitného komorného orchestra Mladosť. In Ars et educatio V, Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2019. s 34 - 38. ISBN 978-80-561-0692-1

BRODNIANSKY, M. - MARTINKA, M. 2019. The Impact of music making on music prefferences of students of teaching. In Recenzovaný sborník příspěvku mezinárodní vědecké konference MMK 2019. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019. s 1072 - 1080. ISBN 978-80-87952-31-3

MARTINKA, P. 2019. Učiteľ hudobného umenia a modernizácia umeleckej edukácie prostredníctvom e-learningu. In Edukácia. Košice : UPJŠ. 2019.

MARTINKA, P. 2018 Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018.

MARTINKA, P. 2017 Špecifiká horehronského viachlasného spevu. In Aura Musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2017.

MARTINKA, P. 2016 Vkusové preferencie žiakov a ich determinácia kognitivitou. In Múzy v škole. Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2016. s. 15-26. ISSN1335-1605

MARTINKA, P. 2014. Kompetenčná príprava inštrumentalistov folklórnych súborov. In Východiská a koncepcie hudobno-tanečnej pedagogiky 2. Zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014

MARTINKA, P. 2014. Počiatky slovenskej hudobnej kultúry. In Cantus Choralis 2014, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014

MARTINKA, P. 2013. Význam zborového spevu pre interpreta. In Aura Musica. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 2013

MARTINKA, P. 2013. Vybrané aspekty estetickej percepcie u žiakov sekundárneho vzdelávania. In Teorie a praxe hudební výchovy III. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

MARTINKA, P. 2013. Interpretačné špecifiká ľudovej hudby obce Poniky. In Východiská a koncepcie hudobno-tanečnej pedagogiky 1. Zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014

FRIDMAN, L. – MARTINKA, P. 2012 Folklórne tradície v hudobnej edukácii ako súčasť výchovy k vlastenectvu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012

MARTINKA, P. 2012 Vzťah žiakov sekundárneho vzdelávania k slovenskému hudobnému folklóru. In Cantus Choralis 2012, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012

 

Prehľad projektových aktivít

 

020UMB-4/2018
Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní
schéma: KEGA
Pozícia: Vedúci projektu

 

037UMB-4/2018
Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme
univerzitného umeleckého telesa
schéma: KEGA
Pozícia – spoluriešiteľ, Vedúci projektu Mgr. art. Martin Urban, PhD.

 

Členstvo v profesijných organizáciách

 

Člen ústrednej predmetovej komisie pre Hudoobnú výchovu Štátneho pedagogického ústavu.

 

Ďalšie aktivity

 

Šéfredaktor časopisu Múzy v škole. 

Člen organizačného výboru festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica.

Člen organizačného výboru medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca.