Kde ma nájdete

Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Didaktik hudobného umenia a koordinátor rozvrhu na Katedre hudobnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici s pregraduálnym štúdiom odboru učiteľ hudobného umenia a histórie. Pracujúci v pozícii vysokoškolského učiteľa na KHK PdF UMB so špecializáciou na didaktiku hudobného umenia, estetiku hudby, dejiny hudby a inštrumentálnu hudbu. V oblasti dejín hudby sa špecializuje na vybrané kapitoly dejín staršej slovacikálnej hudby a e ich rekonštrukciu do znejúcej podoby. Je aktívny ako interpret, skladateľ a upravovateľ v oblasti klasickej hudby a v oblasti folklorizmu, kde spracúva hudobný materiál za účelom jeho prezentácie, venuje sa vybraným špecifikám slovenského folklóru i v oblasti bádateľských a vedeckých aktivít. Je umeleckým vedúcim a dirigentom Univerzitného komorného orchestra Mladosť.

 

Prehľad publikačnej činnosti:

 

MARTINKA, P. 2018 Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018.

MARTINKA, P. 2017 Špecifiká horehronského viachlasného spevu. In Aura Musica. Časopis pros
borovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. Ústí nad Labem : PF UJEP

MARTINKA, P. 2016 Vkusové preferencie žiakov a ich determinácia kognitivitou. In Múzy v škole.
Banská Bystrica : OZ Múzy v škole, 2016. s. 15-26. ISSN1335-1605

MARTINKA, P. 2012 Vzťah žiakov sekundárneho vzdelávania k slovenskému hudobnému folklóru. In
Cantus Choralis 2012, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012

MARTINKA, P. 2014. Kompetenčná príprava inštrumentalistov folklórnych súborov. In Východiská a

koncepcie hudobno-tanečnej pedagogiky 2. Zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2014

MARTINKA, P. 2014. Počiatky slovenskej hudobnej kultúry. In Cantus Choralis 2014, Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014

FRIDMAN, L. – MARTINKA, P. 2012 Folklórne tradície v hudobnej edukácii ako súčasť výchovy k
vlastenectvu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012

MARTINKA, P. 2013. Význam zborového spevu pre interpreta. In Aura Musica. Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 2013

MARTINKA, P. 2013. Vybrané aspekty estetickej percepcie u žiakov sekundárneho vzdelávania. In
Teorie a praxe hudební výchovy III. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

MARTINKA, P. 2013. Interpretačné špecifiká ľudovej hudby obce Poniky. In Východiská a koncepcie
hudobno-tanečnej pedagogiky 1. Zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja
Bela, 2014

 

Prehľad projektových aktivít

 

020UMB-4/2018
Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní
schéma: KEGA
Pozícia: Vedúci projektu

 

037UMB-4/2018
Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme
univerzitného umeleckého telesa
schéma: KEGA
Pozícia – spoluriešiteľ, Vedúci projektu Mgr. art. Martin Urban, PhD.