Prehľad publikačnej činnosti: 

 

ADM Hodnotenie vybraných aspektov kurikulárnej reformy na gymnáziách v SR učiteľmi = Evaluation of selected aspects of curriculum reform at grammar schools in the Slovak Republic by their teachers / Petra Fridrichová, Vladimír Poliach.
In Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávaní v jeho širších sociokultúrních souvislostech : kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. - ISSN 1802-4637. - Vol. 12, no. 1 (2018), s. 113-134.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (50%) - POLIACH, Vladimír (50%)]

 

AAB Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách / Vojtech Korim ... [et al.] ; rec. Soňa Kariková, Erich Petlák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - 189 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-557-0007-6
[KORIM, Vojtech (13%) - ANDROVIČOVÁ, Zlata (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (13%) - HANESOVÁ, Dana (12%) - KALISKÝ, Ján (13%) - KYSEĽOVÁ, Janka (12%) - POLIACH, Vladimír (13%) - VALICA, Miroslav (12%) - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica (zodp. red.) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - PETLÁK, Erich (rec.)]

 

AAB Etická výchova v primárnom vzdelávaní / Petra Fridrichová, Ľubica Hajnalová Buvalová ; rec. Erich Petlák, Tomáš Jablonský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 101 s. [5,56 AH]. - Monografia vychádza s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy APVV-0690-10 s názvom „Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy“ koordinované Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. - ISBN 978-80-557-0456-2
[FRIDRICHOVÁ, Petra (70%) - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica (30%) - PETLÁK, Erich (rec.) - JABLONSKÝ, Tomáš (rec.)]

 

AAB Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov / Beata Kosová, Alena Tomengová ... [et al.] ; rec. Erich Petlák, Marta Černotová, Anna Šperková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 226 s. [11,27 AH]. - ISBN 978-80-557-0860-7
[KOSOVÁ, Beata (21%) - TOMENGOVÁ, Alena (9%) - DUCHOVIČOVÁ, Jana (15%) - DOUŠKOVÁ, Alena (29%) - ŠVEDA, Dušan (7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (6%) - PAVLOV, Ivan (3%) - PETRASOVÁ, Alica (3%) - KMEŤOVÁ, Jarmila (3%) - PORTIK, Milan (2%) - VALACHOVÁ, Daniela (2%) - PETLÁK, Erich (rec.) - ČERNOTOVÁ, Marta (rec.) - ŠPERKOVÁ, Anna (rec.)]

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Erich Petlák, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 220 s. [11,01 AH]. - ISBN 978-80-557-0838-6
[PORUBSKÝ, Štefan (13%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (12%) - TRNKA, Marian (10%) - POLIACH, Vladimír (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - SABO, Róbert (8%) - ADAMCOVÁ, Eva (13%) - LYNCH, Zuzana (3%) - CACHOVANOVÁ, Radka (4%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - PETLÁK, Erich (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)]

 

AAB Kurikulum základnej školy očami učiteľov : (empirické zistenia) / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Ľudovít Višňovský, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 176 s. [8,81 AH]. - ISBN 978-80-557-1154-6
[PORUBSKÝ, Štefan (10%) - KOSOVÁ, Beata (9%) - DOUŠKOVÁ, Alena (2%) - TRNKA, Marian (17%) - POLIACH, Vladimír (20%) - SABO, Róbert (5%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - ADAMCOVÁ, Eva (2%) - LYNCH, Zuzana (17%) - CACHOVANOVÁ, Radka (3%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

 

ABB   Evalvácia a modifikácia inovačného modelu výučby etickej výchovy [elektronický zdroj] / Petra Fridrichová. 1. kapitola.
In Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy [elektronický zdroj] / rec. Milan Portik. Ivan Pavlov, Marta Valihorová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0832-4. - online, s. 12-81 [3,45 AH].
[FRIDRICHOVÁ, Petra]

 

AAB Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa / Alena Tomengová ... [et al.] ; ed. Petra Fridrichová, rec. Jozef Strakoš, Janka Ferencová, Eva Vincejová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 220 s. [11,00 AH]. - Spôsob prístupu: https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-edukacneho-vyskumu/projekty-riesene-na-cev-pf-umb/vyskum-pedagogickych-znalosti-studentov-ucitelstva-a-ucitelov-v-praxi.html. - ISBN 978-80-557-1315-1
[TOMENGOVÁ, Alena (10%) - KOSOVÁ, Beata (12%) - POLIACH, Vladimír (17%) - PAVLOV, Ivan (11%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (8%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - GUFFOVÁ, Daniela (12%) - KORÓNY, Samuel (7%) - HAVIAR, Miroslav (12%) - STRAKOŠ, Jozef (rec.) - FERENCOVÁ, Janka (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.)]

 

ABD Aktuálna spoločensko - politická situácia a výzvy pre vzdelávanie v 21. storočí / Petra Fridrichová. 8, kapitola.
In Európska identita v kontexte výchovy mládeže / ed. Eva Poláková ; rec. Ingrid Emmerová, Branislav Malík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1395-3. - S. 141-164 [1,15 AH].
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%)]

         

AAB Kariérový systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole / Ivan Pavlov ... [et al.] ; rec. Alica Petrasová, Jaroslav Veteška, Eva Vincejová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 120 s. [6,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1512-4
[PAVLOV, Ivan (35%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (20%) - KRYSTOŇ, Miroslav (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (20%) - TOMENGOVÁ, Alena (15%) - PETRASOVÁ, Alica (rec.) - VETEŠKA, Jaroslav (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.)]

 

AAB Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku / Beata Kosová ... [et al.] ; rec. Alexandra Bitušíková, Tomáš Janík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - 270 s. [20,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1588-9
[KOSOVÁ, Beata (42,1%) - HANESOVÁ, Dana (22%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (17,7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (5,9%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (3,4%) - PORUBSKÝ, Štefan (2,7%) - SOLLÁROVÁ, Eva (2,2%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (4%) - BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (rec.) - JANÍK, Tomáš (rec.)]

 

AAB Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl : (východiská výskumu) / Štefan Porubský, Marian Trnka ... [et al.] ; rec. Beata Kosová, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 136 s. [7,73 AH]. - ISBN 978-80-557-1687-9
[PORUBSKÝ, Štefan (19%) - TRNKA, Marian (19%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (12%) - POLIACH, Vladimír (21%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (9%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (10%) - OSVALDOVÁ, Zuzana (0,5%) - PETRÍK, Štefan (7%) - SIMANOVÁ, Lýdia (2%) - BASARABOVÁ, Barbara (0,5%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

 

BAB Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy / Miroslav Valica ... [et al.] ; rec. Soňa Kariková, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. - 170 s. [8,55 AH]. - ISBN 978-80-557-0326-8
[VALICA, Miroslav (23%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (35%) - KALISKÝ, Ján (13%) - ROHN, Terézia (17%) - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica (7%) - BRADOVÁ, Gabriela (5%) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]. - Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0690-10.

         

BAB Komplexná prosociálnosť v etickej výchove / Petra Fridrichová ; rec. Iveta Kovalčíková, Dáša Vargová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 2012. - 59 s. [3,60 AH]. - Monografia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0690-10 s názvom "Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy". - ISBN 978-80-557-0457-9
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (rec.) - VARGOVÁ, Dáša (rec.)]

         

AFC Etická výchova v primárnom vzdelávaní a morálny rozvoj dieťaťa / Petra Fridrichová. - Bibl.: s. 235.
In Hodnoty a výchova : sborník referátů z vědecké konference, která se konala ve dnech 30.-31. srpna 2007 na PdF MU v Brně / ed. Oldřich Šimoník, Hana Horká, Stanislav Střelec ; rec. Marie Vítková, Miroslava Bartoňová, Jiří Němec. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2007. - ISBN 978-80-86633-78-7. - S. 230-235.
[FRIDRICHOVÁ, Petra]

 

AFD Štruktúrovaná dráma ako vyučovacia metóda etickej výchovy v primárnom vzdelávaní = Drama structuring as method of ethical instruction in primary education / Petra Fridrichová.
In Inovačné trendy v edukačnej teórii a praxi : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, PF UMB Banská Bystrica, 23. - 24. 5. 2007 / ed. Lenka Kasáčová ; rec. Beata Kosová, Jolana Hroncová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2007. - ISBN 978-80-8083-411-1. - S. 72-77.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%)]

 

AFC Projekty štruktúrovanej drámy ako zdroj hodnotovej reflexie (nielen) na hodinách etickej výchovy / Petra Fridrichová.
In Škola jako místo setkávání 2014 aneb Myslím a cítím, tedy jsem : sborník příspěvků z konference konané 11. dubna 2014. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-7308-506-3. - S. 14-22.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%)]

         

AFC Curricular reform of ethical education in teachers view = Kurikulárna reforma v etickej výchove z pohľadu učiteľov / Petra Fridrichová.
In SGEM 2014 : conference on psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Education & educational research, Albena, Bulgaria, 3 - 9 September 2014 : conference proceedings / rec. Alessandro Antonietti, Alois Ghergut ... [et al.]. Vol. III. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2014. - ISBN 978-619-7105-24-7. - ISSN 2367-5659. - S. 207-213.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

AEC Inovácie v etickej výchove v primárnom vzdelávaní: dilemy teórie a praxe = Innovation in ethics education in primkary education: dilemas of theory and practice / Petra Fridrichová. 9. kapitola.
In Nauczyciel = Učiteľ : teoretické a empirické kontexty primárnej edukácie = Teacher : theoretical and empirical contexts of primary education : teoretyczno-empriryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej / red. Beata Oelszlaeger-Kosturek ; rec. Beata Kosová, Anna Gajdzica. - 1. vyd. - Ustroń : Agata i Kazimierz Heczko - Galeria "Na Gojach" w Ustroniu, 2015. - ISBN 978-83-60551-61-5. - S. 149-172 [1,30 AH].
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%)]

        

 

AFD Podpora európanstva v kontexte zvyšovania kvality všeobecného vzdelávania / Petra Fridrichová.
In Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 23. - 24. 6. 2016 / ed. Ján Kaliský ; rec. Dana Hanesová, Anna Klimeková, Peter Krchnák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1167-6. - S. 390-404.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (100%)]

 

AED Dramatická výchova v kontexte národných a medzinárodných stratégií / Petra Fridrichová, Zuzana Kováčová.
In Dramatická edukácia na Slovensku : zborník príspevkov o východiskách dramatickej edukácie na Slovensku / rec. Belo Felix, Jaroslav Provazník. - 1. vyd. - Senica : Iniciatíva EDUdrama, 2018. - ISBN 978-80-971188-1-5. - S. 32-49.
[FRIDRICHOVÁ, Petra (60%) - KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (40%)]

 

 

 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

9

ABB

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

2

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

2

BCI

Skriptá a učebné texty

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

8

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

9

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

22

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

4

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

6

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

DAI

Dizertačné a habilitačné práce

1

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

4

Súčet

 

80

 

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

11

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

33

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

72

6

Recenzie v domácich publikáciách

1

Súčet

 

117

 

Štatistika: skupiny kategórií publikačnej činnosti

Skupina A1

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

12

Skupina A2

Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

11

Skupina C

Publikácie, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN)

1

Skupina D

Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF)

47

Skupina X

Nezaradené

9

Súčet

 

80

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 11:00
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť mailom kvôli koordinácii termínov. Konzultácie sú možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody na petra.fridrichova@umb.sk

Kontaktný formulár

=