Vedecký a organizačný výbor konferencie

Vedecký výbor konferencie:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PhDr. Milan Portik, PhD.
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Jaroslav  Maďar, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
PhDr. Lucia Galková, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Mgr. Štefan Petrík, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Mgr. Júlia Gašperová
Mgr. Anna Kniezová
Mgr. Marika Siekelová
PhDr. Martina Straková
Mgr. Andrea Zvalová
Branislava Bobáková