Slávnostné oceňovanie učiteľov, učiteliek a tútoro a tútoriek 2019

Pedagogická fakulta oceňovala cvičných učiteľov, učiteľky, tútorov a tútorky

„Žiadna škola nie je lepšia, ako sú učitelia v nej.“ (Ken Robinson)

Súčasťou pregraduálnej prípravy profesionálov a profesionáliek pre pomáhajúce profesie je povinnosť absolvovať rôzne druhy praktickej výučby v špecializovaných výučbových zariadeniach vo všetkých stupňoch a formách štúdia v súlade s akreditovaným obsahom a rozsahom. Na Pedagogickej fakulte UMB zabezpečujeme praktickú prípravu v podobe pedagogických praxí pre všetkých študentov a študentky učiteľstva, vychovávateľstva a odborné praxe pre študentov a študentky andragogiky, sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a psychológie. Povinnosť absolvovať praxe sa týka všetkých študentov a študentiek – v dennej aj externej forme štúdia a so všetkými zariadeniami, ktoré ich prijímajú na praxe, musíme mať uzatvorenú zmluvu. Problémom však je, že nie všetky praxe sú financované z účelových prostriedkov MŠVVaŠ SR. A tak sa bežne stáva, že na jednom pracovisku sa stretávajú študenti a študentky na praxi u rovnakého cvičného učiteľa či cvičnej učiteľky alebo tútora či tútorky, ale s rozdielnymi podmienkami: za prácu s niektorými finančnú odmenu dostanú, ale za tú istú prácu s inými zase nie. Prináša to do procesov zabezpečovania praxí na našej fakulte množstvo problémov, s ktorými si musia poradiť hlavne katedroví didaktici a didaktičky zodpovedajúci za vyhľadávanie vhodných subjektov pre spoluprácu a následne referentky zabezpečujúce následné procesy a komunikáciu s nimi od oslovenia pre spoluprácu až po vyplatenie finančnej odmeny za vykonanú prácu. Na obidvoch stranách si to vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti, vysvetľovania, vzájomného rešpektu a porozumenia. Len v AR 2018/2019 sme umiestnili na tzv. platené praxe 779 študentov, uzavreli 375 dohôd o vykonaní práce a 213 zmlúv so školami a zariadeniami.

Keďže Pedagogická fakulta už dlhoročne spolupracuje v regióne s mnohými vernými partnermi v tejto oblasti pregraduálnej prípravy, rozhodla sa poďakovať im aj osobne. A tak dňa 6. júna 2019 na pôde PF UMB na slávnostnom stretnutí spojenom s oceňovaním privítala tridsať profesionálov a profesionáliek z praxe pomáhajúcich profesií, dlhoročne spolupracujúcimi s našimi študentmi a študentkami počas praktickej výučby na ich pracoviskách. Mnohí z nich sú absolventmi našej univerzity a fakulty. Prítomných privítala a celé slávnostné podujatie viedla doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť v spolupráci s kolegami a kolegyňami z jednotlivých katedier a referentkami dekanátu, zodpovedajúcimi za agendu praxí. Stretnutie prebiehalo v príjemnej neformálnej atmosfére. Slávnostnému oceňovaniu a odovzdávaniu ďakovných listov predchádzali riadené diskusie v štyroch menších skupinách formou World Café . V nich prítomní hostia a hostky postupne (1) zdieľali svoje skúsenosti z práce s našim študentstvom na praxiach, (2) identifikovali rozpory medzi očakávaniami fakulty a reálnymi možnosťami ich pracovísk, (3) formulovali svoje očakávania od gestorov a gestoriek praxí a (4) prezradili, prečo sú práve oni dlhoročnými cvičnými učiteľmi, učiteľkami, tútormi a tútorkami a čo to pre nich znamená. Závery spoločného stretnutia vnímame ako cenný zdroj podnetov pre zlepšovanie našej spolupráce v budúcnosti. Sme si vedomí, že sa vzájomne potrebujeme, že sa dokážeme inšpirovať a prinášať novú kvalitu aj do integrácie teoretickej a praktickej prípravy.

Autorka textu: Doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB

Autorka fotografií: Branislava Bobáková, marketingová referentka PF UMB