Asociácia dekanov pedagogických fakúlt Českej a Slovenskej republiky

Pedagogická fakulta UMB hosťovala stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt Českej a Slovenskej republiky

V dňoch 23.10. až 25.10.2019 sme v Kremnici privítali vedenia českých a slovenských pedagogických fakúlt, s ktorými sme sa podelili o svoje skúsenosti v realizácii jedinečných projektov a diskutovali o nových podmienkach procesu akreditácie vysokých škôl.

V odbornom programe prof. PhDr. Beta Kosová, CSc. a Mgr. Denisa Šukolová, PhD. (PF UMB)predstavili Doktorandskú školu PF UMB. Prezentácia bola venovaná zásadným medzinárodným trendom v doktorandskom štúdiu a doktorandským školám vo svete, ako jedným z funkčných a najkomplexnejších možností podpory doktorandov v meniacich sa podmienkach. Prodekanky tiež predstavili kontexty  vzniku Doktorandskej školy PF UMB z pohľadu manažmentu procesov a jej súčasné fungovanie a načrtli najzaujímavejšie výskumné zistenia, ktoré podporili vznik modelu Doktorandskej školy PF UMB a tvoria bázu pre jej ďalší rozvoj v budúcnosti.

Inovatívne prístupy vo vysokoškolskej príprave na PF UMB v kontexte napĺňania tretieho poslania univerzity priblížili doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. a doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (PF UMB Banská Bystrica). Uviedli príklady inovatívnych modelov vzdelávania, ktoré sú aplikované na UMB v súvislosti s tretím poslaním univerzity: service learning a model rozvoja mentoringových zručností študentstva, v ktorom je aplikovaný rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu do výučbového procesu.

V panelovej diskusii Akreditačný proces ako cesta zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania učiteľov, ktorú moderoval prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. účastníci a účastníčka  prof. PhDr. Tomáš Janík, PhD. (PF MU Brno), prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TU Liberec),  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (PF JCU České Budějovice), Mgr. Pavel Neumeister, PhD. (PF UP Olomouc) diskutovali o ich skúsenostiach z procesov inštitucionálnej akreditácie  vysokých škôl v Českej republike po roku 2016 aj vo vzťahu k novým podmienkam akreditácie študijných odborov a študijných programov vysokých škôl v SR.

V poobednom programe sme navštívili Mincovňu v Kremnici a historické centrum mesta. Za kultúrny program ďakujeme členom Katedry hudobnej kultúry PF UMB.

Naši hostia veľmi pozitívne ocenili prezentované príklady projektov realizovaní na našej fakulte  a prejavili záujem aj o spoluprácu vo viacerých oblastiach. Pravidelné stretnutia Asociácie dekanov pedagogických fakúlt Českej a Slovenskej republiky sú priestorom pre vzájomné neformálne poznávanie sa, výmenu skúseností a odborný rast. Veríme, že


doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD