Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecký seminár s názvom Media and Social Work, 15. máj 2018

Katedra sociálnej práce PF UMB 15. mája 2018 usporiadala menší vedecký seminár s názvom Media and Social Work, na ktorom sa prezentovali kolegovia z partnerských poľských škôl. Podujatie otvoril vedúci katedry sociálnej práce prof. Peter Jusko, ktorý upozornil na dôležitosť reflektovania fenoménu médií sociálnou prácou. Na katedre sa uvedený problém rieši z viacerými spôsobmi. Prof. Tomasz Biernat (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) v príspevku Media images of social work and social workers in Poland hovoril o akceptácii sociálnej práce a sociálnych pracovníkov v súčasnosti v Poľsku. The image of people with intellectual disabilities in the media bol príspevok Mgr. Artura Cygana (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), v ktorom upozornil aj na nutnosť zmeniť jazyk, ktorý reflektuje osoby zdravotne postihnuté a spôsoby komunikácie s takými osobami a tiež o potrebe rešpektovať osoby zdravotne postihnuté a skutočnosti, ktoré sa ich týkajú. Dr. Marianna Styczyńska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) prezentovala problematiku obsiahnutú v názve vystúpenia Organizing the Help Contact najmä v súvislosti s deťmi a mládežou. Mgr. Marcin Olejniczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) uviedol problém seminára príspevkom The New Media’s Role in Social Inclusion, kde poukázal na problém získania pevných vedomostí o skutočnosti ako aj na problém mediálnych kompetencií v spojitosti so sociálnou inklúziou. Wizerunek premier Ewy Kopacz i Beaty Szydło w mediach czeskich na przykładzie portalu iDnes bol referát dr. Katarzyna Giereło-Klimaszewskej (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), ktorá upozornila na skresľovanie, či neúplnosť obrazu o politike a spoločnosti pri vzájomnom sa reflektovaní spoločností. Edukacja miedzykulturowa a spoleczna odpowiedzialnosc biznesu. Studium przypadku –vystúpenie dr. Oliwia Tarasewicz - Gryt (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), ktoré upozornilo na nutnosť a spoločenský význam medzisektorovej spolupráce, na kontakt akademického prostredia s komerčný, na význam dobrovoľníctva a to na príklade fungovania nadácie WrOpenUp. V dvoch diskusných blokoch účastníci i návštevníci seminára intenzívne diskutovali a vymieňali si poznatky i skúsenosti z daných tém. Faktom je, že mediálny priestor, resp. kyberpriestor výrazne ovplyvňujú ako samotnú sociálnu prácu, tak aj vznik, povahu a spôsoby riešenia problémov, na ktoré reaguje sociálna práca.

Marek Stachoň
KSP PF UMB