Online risk behavior and possibilities of its prevention in V4 countries - Workshop

 

Online risk behavior and possibilities of its prevention in V4 countries bol názov medzinárodného workshopu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24.5.-25.5. 2018 v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Medzinárodný workshop bol finančne podporený medzinárodným projektom č. 21720278 s názvom „The risks of the virtual environment in the V4" (zodpovedná riešiteľka projektu doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.). Medzinárodný workshop organizovala Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Instytutom Nauk Pedagogicznych Opolskej univerzity v Opole, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Szociálpedagógiai Tanszék v Debrecíne, Katedrou sociální patologie a sociológie Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové.
Cieľom medzinárodného workshopu bolo poukázať na nutnosť prevencie a riešenia problematiky online rizikového správania, poukázať na aktuálne trendy, výzvy, príklady dobrej praxe a prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu. Medzinárodný workshop bol určený pre študentstvo a zúčastnili sa na ňom študenti všetkých spolupracujúcich univerzít krajín V4. Študentka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Martina Bešinová, spracovala z workshopu prezentačné video.

doc. PhDr. Miriam Niklová PhD.