Odborný seminár DROGY A PREVENCIA

Dňa 28. 02. 2018 sa na PF UMB v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár na tému DROGY A PREVENCIA. Vzhľadom na historickú úspešnosť série seminárov realizovaných v roku 2017 bolo zámerom seminára zachovanie kontinuity v ich realizácii a hľadanie východísk týkajúcich sa aktuálnych otázok v tejto oblasti. Pokračovaním sa umožnilo verifikovať doterajšie výstupy a identifikovať správne smerovanie odbornej diskusie. Doterajšie výsledky výskumov realizovaných v tejto oblasti prezentoval popredný český adiktológ prof. PhDr. Miovský, Ph.D., prednosta Kliniky adiktológie 1. LF UK v Prahe.

 

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.