Odborný seminár a workshop Metódy rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti detí 5. - 6. apríl 2018

Odborný seminár a workshop sú organizované v rámci riešenia

projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 s názvom Tvorba kurikula v oblasti

jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu

a spolupráce členov katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF

UMB v Banskej Bystrici s učiteľmi a vychovávateľmi, vedúcimi pedagogické

praxe študentov, a zamestnancami Univerzitnej knižnice UMB v Banskej

Bystrici.