Víťazné umestnenia našich študentiek v celoslovenskom a medzinárodnom kole ŠVOUČ

Na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 3. mája 2017 umiestnila na 3. mieste Mária Seilerová, študentka Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB. Na súťažiach odznelo okrem iného z úst porotcov aj ocenenie vysokej úrovne a originality súťažných prác, zanietenosti a entuziazmu súťažiacich a v neposlednom rade aj pochvala ich prezentačných zručností a profesionalita.  Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej fakulty. Súťaže sa zúčastnili celkovo tri súťažné práce – Andrea Pôbišová – Monika Sabová s prácou Harry Potter – čo si žiaci pri čítaní jeho príbehu nevšimnú; ďalej Patrícia Mičková s prácou Rozvoj pregramotných spôsobilostí prostredníctvom žánrov ľudovej slovesnosti a Mária Seilerová s prácou Rozvíjanie vzťahu k prírode cez výtvarné činnosti v MŠ, ktorá porotu svojou originalitou a inovatívnym prístupom zaujala natoľko, že ju ocenili 3. miestom v súťaži.

Dve prvé miesta získala Predagogická fakulta UMB na medzinárodnej ŠVOUČ v Olomouci. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci organizovala už 11. ročník medzinárodnej súťaže ŠVOUČ pre študentov pedagogických fakúlt z Českej republiky aj zo zahraničia, na ktoré dostala pozvánku aj Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Do tejto súťaže PF UMB prihlásila víťazné práce z jednotlivých kategórii, ktoré sa predstavili aj na fakultnom kole ŠVOUČ. V Olomouci súťažili práce z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, z Katedry psychológie a z Katedry výtvarnej kultúry.

Študentské práce ŠVOUČ získali na medzinárodnej súťaži dve prvé miesta:

1.miesto - Nikola Gumanová (Py-AJ) - Katedra psychológie - víťazka sekcie učiteľských odborov s prácou Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škȏl

1.miesto - Katarína Šabová - Katedra výtvarnej kultúry - víťazka sekcie umelecká činnosť pre oblasť výtvarnej tvorby s názvom Medzi zvukom a obrazom

V súťaži sa prezentovali aj študentky Andrea Pôbišová a Monika Sabová z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky v sekcii učiteľských odborov, zo súťaže si odniesli pochvalu za zaujímavú tému práce.

http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/nova-svoucka-na-pedagogicke-fakulte-vstupuje-do-druheho-desetileti/