Medzinárodná vedecká konferencia SOCIALIA 2017

SOCIALIA 2017

 Dňa 5. októbra 2017  sa na Pedagogickej fakulte UMB konal XXI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie „SOCIALIA 2017“ pod názvom „Participácia sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na prevencii a riešenísociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 – súčasný stav, problémy a priority“. Tento XXI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie „SOCIALIA 2017“ nadväzuje na tradície predchádzajúcich ročníkov medzinárodných vedeckých konferencií SOCIALIA, rodiskom ktorých je Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové.  SOCIALIA 2016 sa konala v Poľskej republike a jej organizátorom bola Wyzsza szkola biznesu v Dabrowie Górniczej. XXII. ročník sa uskutoční v Českej republike, na Pedagogickej fakulte UHK v Hradci Králové.

Cieľom medzinárodnej konferencie „SOCIALIA 2017“ bolo:

  • nadviazať na výsledky predchádzajúcich ročníkov konferencií SOCIALIA pre zintenzívnenie ďalšieho rozvoja spolupráce medzi odborníkmi v oblasti riešenia súčasných sociálnopatologických javov v krajinách V4 i v iných krajinách Európskej únie, s osobitným zreteľom na deti a mládež,
  • podnietiť  medziodborovú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie sociálnopatologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií, pedagogických a spoločenských vied, s osobitným zreteľom na jej profesionalizáciu a profesiu sociálneho pedagóga v škole
  • poukázať na aktuálne problémy a možnosti  riešenia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých, posilniť,  prehĺbiť a nadviazať ďalšiu vzájomnú spoluprácu  pracovísk z oblasti vedy, výskumu a praxe na národnej i medzinárodnej úrovni v rámci krajín Európskej únie i ďalších krajín.

Spoluorganizátormi medzinárodnej konferencie „SOCIALIA 2017“ boli  Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové a Wysza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej.

V plenárnych vystúpeniach odzneli vystúpenia prof. PhDr. Blahoslava Krausa, CSc., prof. PhDr. Jolany Hroncovej, PhD., prof. Mareka Walancika, prof. Zdislavy Dacko Pikiewicz, prof. PhDr. Ingrid Emmerovej, PhD., prof. Eugenii Taranowicz – Karcz, PhDr. Miroslava Procházku, PhD. a PhDr. Kataríny Majerovej Kropáčovej. Pri výbere plenárnych vystúpení sa kládol dôraz  na zastúpenie vysokoškolských odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou sociálnej pedagogiky a  sociálnych pedagógov v teoreticko-metodologickej rovine v Českej, Poľskej a Slovenskej republike, no zároveň sme pozvali aj sociálnu pedagogičku z praxe, ktorá je nielen našou absolventkou študijného programu sociálna pedagogika, ale aj našou externou učiteľkou a spoluautorkou viacerých publikácií zameraných na školskú sociálno-výchovnú prácu.

Po prvýkrát sa na medzinárodnú konferenciu SOCIALIA prihlásili elektronicky aj kolegyne a kolegovia z ASU z Moskvy, s ktorými už Katedra pedagogiky PF UMB dlhšie spolupracuje.

Pedagogická fakulta PF UMB ako hlavný organizátor organizovala medzinárodnú SOCIALIA v rokoch 2007, 2009, 2011 a 2014:

SOCIALIA 2007 pod názvom Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých bola na pôde Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v dňoch 7. – 8. 11. 2007.

SOCIALIA 2009 s podtitulom Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v SR a v iných krajinách Európskej únie sa konala horskom hoteli Šachtička v dňoch 24. – 25. 9. 2009.

SOCIALIA 2011 pod názvom Participácia inštitúcií verejnej správy a pomáhajúcich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie sa uskutočnila v horskom hoteli Šachtička dňa 27. 10. 2011.

SOCIALIA 2014, ktorá sa konala v dňoch 16. – 17. 10. 2014 v horskom hoteli Šachtička niesla názov Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov  a jej profesionalizácie.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu SOCIALIA 2017 svojím príhovorom otvorila prof. PhDr. J. Hroncová, PhD., hlavná garantka konferencie. Slávnostné  príhovory v úvode konferencie predniesli dekan PF UMB doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. a Ing. Mária Filipová, vedúca Odboru  sociálnych vecí Mesta Banská Bystrica.

Garantky konferencie ďakujú aj organizačnému výboru, predsedníčkou ktorého bola doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., ako aj interným doktorandom a pani sekretárke Márii Slušnej  za  kvalitne vykonanú prácu pri organizačnom zabezpečení konferencie.

V Banskej Bystrici 6. 10. 2017

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. a prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – garantky konferencie