Edukácia dospelých 2017

Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB zorganizovala dňa 5. apríla 2017 už 5. ročník vedeckej konferencie Edukácia dospelých.

Hlavné prednášky odzneli na tému:
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. – Etika ako aplikačná stratégia
Dr. Artur Fabiś, PhDr. inž. Lukasz Tomczyk – Vybrané formy andragogického poradenstva v Poľsku
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. – Neekonomické benefity rozvoja funkčnej gramotnosti mladých dospelých

Po hlavných prednáškach sa rokovalo v sekciách:
Sekcia 1 – Etické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých
Sekcia 2 - Andragogické poradenstvo
Sekcia 3 – Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých